2. Een eerlijk land

Deel ons verkiezingsprogramma:
 1. Zonder werkende mensen is er geen winst. Niet alleen bestuurders en aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen voortaan recht op een deel van de winst. Zo profiteren alle werknemers collectief, op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dit komt bovenop het reguliere salaris. Het minimale percentage van deze winstdeling leggen we vast in een wet. Per cao kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden.
 2. Werknemers krijgen meer te zeggen. Bij bedrijven met commissarissen kiezen zij de helft, de andere helft wordt gekozen door de aandeelhouders. Op deze manier worden de belangen van werknemers beter vertegenwoordigd. Aandeelhouders die langer aandelen in bezit hebben krijgen dubbel stemrecht. Flits-kapitalisten krijgen zo niet alleen tegenmacht van de werknemers, maar ook van investeerders die duurzame belangen hebben.
 3. Ook grote bedrijven gaan bijdragen aan onze samenleving en eerlijk belasting betalen. De bestuurders van bedrijven die belasting ontduiken worden strafrechtelijk vervolgd. Geheime afspraken tussen multinationals en belastingdienst schaffen we af, evenals hun belastingkortingen. Mensen die geld verdienen met vermogen, zoals aandeelhouders en vastgoedbeleggers, gaan we minstens even zwaar belasten als inkomen uit arbeid. Tegelijkertijd laten we met een ‘miljonairsbelasting’ ook de allerrijksten hun eerlijke deel betalen.
 4. Wij streven naar meer solidariteit en vragen daarom een grotere bijdrage van de mensen met een hoger inkomen. De belastingtarieven passen we zo aan dat de hogere inkomens meer belasting gaan betalen en de lagere inkomens minder. Wij gebruiken de extra belastinginkomsten over winsten, vermogen en de hogere inkomens om alles te herstellen, wat in de afgelopen decennia door bezuinigingen is afgebroken.
 5. Wat niet failliet mag gaan, hoort niet thuis op de markt. We stoppen de uitverkoop van publieke diensten en nationaliseren onze vitale infrastructuur, zoals de energievoorziening. Op deze manier kunnen wij sneller de economie verduurzamen en de prijzen verlagen. De zorg halen wij volledig van de markt. Woningcorporaties komen in handen van huurders, waardoor niet bestuurders maar huurders het voor het zeggen krijgen. We brengen het openbaar vervoer en de post weer in publieke handen.
 6. Wij bestrijden de zogenaamde graaiflatie. Het is oneerlijk dat de winsten van bedrijven historisch hoog zijn, terwijl de boodschappen onbetaalbaar zijn geworden. Wij verlagen de prijzen door de BTW op voedingsmiddelen en openbaar vervoer geheel te schrappen. Tegelijkertijd verhogen wij de winstbelasting voor grote bedrijven, zodat die minstens zo zwaar worden belast als het inkomen van werknemers. Wij maken ook afspraken met supermarkten om de prijzen van basisproducten te verlagen, zoals in bijvoorbeeld Frankrijk gebeurt.
 7. We zien niets in een digitale euro, die de macht van bankiers onaangetast laat. We richten een nationale betaal- en spaarbank op, een publieke bank waar ons spaargeld en betaalverkeer veilig zijn en waar niet met ons geld wordt gespeculeerd. Mensen die toch liever sparen bij een commerciële bank krijgen het recht om te weten wat er met hun spaargeld gefinancierd wordt. Ook moeten mensen hun rekeningnummer kunnen meenemen wanneer zij van bank wisselen. Betaalgegevens van klanten mogen niet commercieel worden gebruikt. Er komt een acceptatieplicht voor contant geld.
 8. Wij zetten ons in voor eerlijke internationale handel en blijven ons verzetten tegen handelsverdragen met exclusieve privileges voor buitenlandse bedrijven. Het is oneerlijk om van onze boeren te eisen dat ze verduurzamen, terwijl de grenzen openstaan voor niet-duurzame producten uit het buitenland. Het Mercosur-verdrag wijzen wij af. Internationaal zetten we ons in voor een belasting op financiële transacties en afspraken om belastingontwijking verder tegen te gaan. Zo kunnen we ook uitbuiting van arme landen helpen voorkomen.
 9. Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers krijgen meer hulp, bijvoorbeeld door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken en door betere bescherming tegen pandjesbazen en franchisegevers. Met een nationale investeringsbank kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we vernieuwing. Ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen we, zodat het mkb kan investeren in de toekomst.
 10. Wij willen geen staatscontrole en ook niet dat big-tech onze keuzes bepaalt. Het grootschalig verzamelen van persoonsgegevens is voor techbedrijven een verdienmodel geworden. Wij versterken de autoriteit persoonsgegevens om misstanden aan te pakken. Consumenten krijgen bij het gebruik van ‘gratis’ diensten (waarbij ze betalen met data, zoals op sociale media) dezelfde bescherming als wanneer ze zouden betalen met geld.
 11. Digitalisering mag niet leiden tot ontmenselijking en moet de samenwerking tussen mensen bevorderen. Daarvoor is onder meer belangrijk dat zoveel mogelijk kennis en kunde openbaar is en niet in de handen komt van privébedrijven. Het bevorderen van open source technologie en open standaarden is noodzakelijk. Internet is een moderne nutsvoorziening en moet voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.
 12. Sociale media zijn een belangrijk onderdeel van ons leven geworden, maar mogen geen vrijplaatsen zijn voor bedreigingen en intimidatie. Wij versterken de volksvertegenwoordiging met een permanent onderzoeksinstituut dat adviseert over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen en voorstellen doet voor aanvullende burgerrechten in het digitale tijdperk. Nieuwe technologieën worden eerst onderworpen aan een ethische toets.

 

Nog niet gevonden wat je zocht?

Naast ons beknopte verkiezingsprogramma hebben we nog veel meer standpunten.

Naar alle standpunten!

 

Of lees verder in ons verkiezingsprogramma

Terug naar het overzicht