3. Een schoon land

Deel ons verkiezingsprogramma:
 1. Nederland erkent de urgentie van het klimaatprobleem. CO2-uitstoot moet wereldwijd teruggedrongen worden en dat kan alleen maar door de vervuilende industrie aan te pakken. Het kapitalisme heeft geleid tot het wereldwijde klimaatprobleem. Dus om het klimaatprobleem terug te dringen, moeten we het kapitalisme terugdringen. We verzetten ons tegen maatregelen waarvan de kosten alleen bij mensen komen te liggen. Verhoging van de belastingen, zoals een plastictaks of een vliegtaks, worden niet gevoeld door mensen met een hoog inkomen, die relatief veel uitstoot veroorzaken. Hoge prijzen maken het leven wel onbetaalbaar voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen. Tweedeling door klimaatbeleid staan wij niet toe; daarvoor komt er een klimaatrechtvaardigheidstoets. 
 2. Klimaatopwarming kunnen we niet stoppen als de politiek de belangen van de grote bedrijven voorop blijft zetten. Twintig multinationals zijn verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Subsidies aan fossiele energiebedrijven zetten wij zo snel mogelijk stil. Er komen geen subsidies voor vergroening van bedrijfsactiviteiten, zonder dat daar zeggenschap tegenover staat. Als er belastinggeld naar vergroening van bedrijven gaat, moet dit altijd leiden tot publieke zeggenschap. Er komt een CO2-heffing die alle vervuilende bedrijven gaan betalen, zonder vrijstellingen. De energiebelasting gaat omhoog voor grootgebruikers en omlaag voor huishoudens en het mkb. 
 3. De energierekening moet omlaag. Energie is een basisvoorziening. Daarom gaan we energiebedrijven weer nationaliseren of lokaal zelf organiseren. Zodat we de energierekening kunnen verlagen en zeggenschap hebben over het investeren in schone energie. Dit doen we o.a. door uitbreiding van windparken op zee, zonnepanelen op alle geschikte daken, aardwarmte en investeringen in een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektriciteit en groene waterstof, met opslagcapaciteit voor de (tijdelijk) overtollige elektriciteit. 
 4. Kernenergie is pas duurzaam als er een oplossing is voor de milieuveilige opslag van kernafval en er internationaal sprake is van duurzame winning van grondstoffen. Kernenergie kan daarom nu niet als alternatieve energiebron worden ingezet. We zijn tegen iedere vorm van houtgestookte biomassacentrales, omdat deze de luchtkwaliteit en gezondheid van omwonenden schaden en voor extra CO2-uitstoot zorgen. Biobrandstoffen die uit afval gewonnen worden en niet leiden tot luchtverontreiniging kunnen een tijdelijk alternatief zijn. Ook komt (stads)warmte weer in publieke handen en zal deze komen uit restwarmte of wordt duurzaam opgewekt. De prijs van deze vorm van warmte moet nooit hoger zijn dan die van andere vormen. Zo profiteren we collectief van de warmtetransitie. 
 5. Schoon water, schone lucht en een schone bodem zijn goed voor de gezondheid van mens, dier en plant. Milieuvervuiling pakken we hard aan. We maken een einde aan het gebruik van microplastics en productie met PFAS. We dwingen bedrijven om het gebruik van plastic af te bouwen, in plaats van mensen meer te laten betalen voor plastic. De normen voor luchtkwaliteit scherpen we aan, zowel in de leefomgeving als op het werk. Ook blijven we geluidsnormen aanscherpen om overlast tegen te gaan. We treden harder op tegen afvaldumping en het storten en lozen van vervuild afval staan we niet toe. Alle asbest wordt gesaneerd. De overheid betaalt mee aan een snelle oplossing hiervoor en waar mogelijk worden de kosten verhaald op de industrie 
 6. We waarderen boeren die op een duurzame manier ons land van voedsel voorzien. Voor een andere landbouw zullen we meer, in plaats van minder, boeren nodig hebben. Ze moeten dan wel een eerlijke beloning krijgen, en uit de wurggreep van de agro-industrie en banken vandaan komen.  We stoppen de schaalvergroting en de grootschalige bio-industrie, die gericht is op export, en leggen de rekening bij de financiers die aan schaalvergroting hebben verdiend. De uitstoot van stikstof en stikstofverbindingen, die schadelijk zijn voor onze gezondheid, voor de bodem- en waterkwaliteit en voor de biodiversiteit, moet worden teruggebracht naar een veilig niveau. We respecteren provincies die zich tegen gedwongen onteigening van boeren keren op voorwaarde dat ze op hun eigen manier de stikstofuitstoot beperken.
 7. Dierenwelzijn wordt overal in Nederland gegarandeerd, weidegang wordt verplicht in de landbouw en boeren die diervriendelijk en duurzaam produceren kunnen rekenen op onze steun. We stimuleren de overstap van intensieve landbouw naar biologische landbouw. We garanderen voldoende, veilig en duurzaam voedsel in ons land door oneerlijke internationale handel aan banden te leggen en de voedselproductie zo veel mogelijk te richten op ons eigen land en de buurlanden. Zo verbeteren we ook de natuur en biodiversiteit. We schalen het Natuurnetwerk Nederland op naar de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur. Met een nationaal bomenplan gaan we voor elke Nederlander een boom planten. Deze bossen worden vervolgens ecologisch beheerd.
 8. Wij investeren in openbaar vervoer zodat de OV-netwerken in de steden en het buitengebied worden uitgebreid. Daarmee wordt het gebruik van de auto minder noodzakelijk en verbeteren we het milieu. Provincies krijgen de mogelijkheid om een eigen vervoersbedrijf op te richten, vooral op het platteland. Daarbij moet altijd vervoer op maat mogelijk zijn, zoals voor mensen met een beperking, maar vervoer op afroep kan geen volwaardig alternatief zijn voor een reguliere dienstregeling. Wij maken het OV direct overal goedkoper door de BTW te schrappen, een goedkoop maandabonnement en/of dagkaart te introduceren en we werken toe naar gratis en toegankelijk OV. Het stads- en streekvervoer maken we direct gratis voor ouderen (65-plus), kinderen (12-min), scholieren en voor mensen met een beperking. 
 9. We stoppen met concurrerende bedrijven in het spoorvervoer, met hun eigen tarieven en in- en uitcheckpalen. Er komt meer personeel op de stations en in de trein die zichtbaar zijn en aanspreek- baar zijn voor vragen. De Nederlandse Spoorwegen en ProRail worden één publiek spoorbedrijf, dat verantwoordelijk wordt voor het hele spoorvervoer. We investeren in binnenlandse treinverbindingen zoals de Lelylijn, Maaslijn en Nedersaksenlijn. Samen met publieke spoorwegbedrijven van andere landen zetten we méér treinverbindingen op tussen ons land en grote Europese steden. Goederenvervoer over het spoor beperken we, zo maken we ruimte voor meer personenvervoer. 
 10. Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Wij steunen de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk in het jaar 2035 emissievrij moeten zijn, en tot 2035 laten we onderzoeken op welke manier dit het beste kan. We keren ons tegen het rekeningrijden. Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen nu terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen en mensen die geen stekkerauto kunnen betalen krijgen niet de rekening. Alle wegen in Nederland worden tolvrij en we gaan investeren in fiets- en wandelinfrastructuur. 
 11. Wie elektrisch rijdt moet zijn auto betaalbaar kunnen opladen. Prijzen van oplaadpalen worden transparant en duidelijk zichtbaar voor de automobilist. Prijsafspraken en kartelvorming om de prijzen hoog te houden worden bestraft met boetes en verlies van laadpaal-exploitatievergunningen. Inkoopprijzen van exploitanten worden gemonitord door de overheid om buitenproportionele prijsverhogingen te voorkomen. 
 12. We eisen dat vliegen minder vervuilend wordt, onder meer door synthetische kerosine te gebruiken en elektrisch taxiën verplicht te stellen. We voeren een kerosinebelasting in om de luchtvaartsector te prikkelen tot verduurzaming. Om de werkdruk voor werkers te verlichten en hinder in de omgeving te beperken moet het aantal vluchten ook omlaag. We willen geen vliegtaks voor mensen die eens per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, wel een extra taks voor veelvliegers. Vliegreizen over korte afstanden mogen niet meer goedkoper zijn dan reizen per trein met dezelfde bestemming. Lelystad Airport gaat niet open en er komen geen nieuwe aanvliegroutes voor Schiphol. De hub-functie van Schiphol moet worden afgebouwd. Er komt een verbod op het vliegen met privéjets. 
 13. We stoppen onmiddellijk met nachtvluchten zoals al toegezegd door Schiphol maar niet uitgevoerd. We kijken kritisch naar de noodzaak van het uitbreiden dan wel inkrimpen van andere regionale vliegvelden, zoals Maastricht Aachen Airport en vliegveld Eindhoven, en stellen desnoods een plan van aanpak op voor de geluids- en andere overlast die door deze luchthavens geproduceerd wordt. Uiteraard is behoud van werkgelegenheid onderdeel van zulke plannen. Tevens spannen we ons in voor afspraken met de NAVO over stillere, schonere motoren voor de AWACS-vliegtuigen. 

 

Nog niet gevonden wat je zocht?

Naast ons beknopte verkiezingsprogramma hebben we nog veel meer standpunten.

Naar alle standpunten!

 

Of lees verder in ons verkiezingsprogramma

Terug naar het overzicht