4. Een zorgzaam land

Deel ons verkiezingsprogramma:
 1.  De wachtlijsten in de ouderenzorg, jeugdzorg en transgenderzorg zijn onacceptabel lang en werken we weg. We bezuinigen niet op de zorg, omdat hierdoor de rekening wordt verschoven naar patiënten en zorgbehoevenden. We maken de zorg wel betaalbaar, door de rekening eerlijker te verdelen. Het eigen risico gaat naar nul. Er komt een Nationaal Zorgfonds, waardoor de huidige wildgroei aan zorgpolissen en zorgverzekeraars overbodig wordt. Ook de tandarts, de ggz en de fysiotherapie worden voortaan helemaal vergoed. De zorgpremies maken we inkomensafhankelijk, mensen met een lager en middeninkomen profiteren hiervan. De zorgtoeslag wordt hiermee overbodig. We stoppen met alle nutteloze bureaucratie en concurrentie.
 2. Met een nationaal onderzoekfonds geneesmiddelen worden we minder afhankelijk van de farmaceutische industrie. De medicijnen die worden ontwikkeld blijven in publieke handen. We maken één landelijk systeem voor de centrale inkoop van medicijnen en hulpmiddelen, waarmee we de kosten van de zorg beter beheersen. Ook leggen we een strategische voorraad aan voor beschermingsmiddelen en voor cruciale medicijnen. Bij het verstrekken van geneesmiddelen aan patiënten moet niet de prijs leidend zijn maar de kwaliteit. Voor de productie van medicijnen maken we ons minder afhankelijk van buitenlandse markten. In Europa werken we samen om de productie zo veel mogelijk in Europa te laten plaatsvinden. 
 3. Voor zorgverleners en andere cruciale werkers die Long-Covid hebben opgelopen door te blijven werken tijdens de pandemie zorgen we voor een betere regeling die recht doet aan hun situatie. Daarnaast breiden we de mogelijkheden voor onderzoek naar en zorg en ondersteuning van Long-Covid-patiënten uit.
 4. Onze ouderen verdienen een waardige oude dag. Medische behandelingen die de kwaliteit van leven verbeteren worden gegarandeerd voor elke leeftijd. We willen geen wachtlijsten voor verpleeghuizen, en de personele bezettingsnorm voor voldoende personeel in het verpleeghuis handhaven we. We willen dat ouderen kunnen kiezen tussen goede zorg thuis, of voor een fijne plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis, met een inloopfunctie voor de hele buurt. In Oss laten wij zien hoe een Zorgbuurthuis kan werken. Naar dat voorbeeld organiseren wij de ouderenzorg in het hele land. Ook kleinschalige woonvormen met 24-uurs zorg voor mensen met een beperking zijn een goed alternatief binnen de huidige gehandicaptenzorg. 
 5. De zorg is geen markt. Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. We stoppen met de aanbestedingen, ook voor de gemeentelijke zorgtaken. Ziekenhuizen worden niet meer gefinancierd per verrichting, er komt een andere manier van financiering van zorg. Voor alle zorg gaat voortaan een verbod gelden op winstuitkeringen en bestuurders mogen niet langer financiële belangen hebben in bedrijven die door de eigen zorginstelling worden ingehuurd. Zo stoppen we het gegraai. Zorgbestuurders mogen voortaan niet méér verdienen dan de minister-president. 
 6. Wij zijn alle zorgverleners dankbaar voor het goede werk dat zij dag in dag uit leveren. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap over hun eigen werk, waarmee wij ook de hoge uitstroom van het personeel willen stoppen. We dringen het aantal zzp’ers terug en stoppen tijdelijke en/of korte arbeidscontracten. De lonen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. Zij stellen vast welke zorg nodig is en niet de verzekeraars.
 7. De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de rijksoverheid. Financiële afwegingen bij gemeenten mogen de kwaliteit van de jeugdzorg niet onder druk zetten. We beperken ook de bureaucratie bij de organisatie en de verantwoording van jeugdzorg. Betere zorg is nodig voor mensen met een handicap en chronisch zieken. Hun belangen verdienen dan ook meer aandacht in alle onderdelen van het overheidsbeleid.
 8. De ggz-ondersteuning wordt een vast onderdeel van de zorg in de buurt. De wachtlijsten dringen we terug door voldoende opnameplaatsen en ambulante behandelplaatsen in iedere regio, met voldoende en goed geschoold personeel. Zo voorkomen we persoonlijke drama’s en maatschappelijke kosten van overlast, vervuiling en verslaving. Bij een crisis geldt dat niet de politie de eerste opvang moet doen, maar dat er voldoende ggz-zorg beschikbaar moet zijn.
 9. We voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, door de invoering van een gemeentelijk basispakket voor onder meer de huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg (ondersteuning voor mantelzorg). Bij verhuizing naar een andere gemeente mogen de huidige eigen hulpmiddelen worden behouden. Door gemeenten voldoende middelen te geven voor de zorgtaken wordt de eigen bijdrage overbodig. Geld dat bestemd is voor de zorg gaat ook echt naar zorg en niet naar allerlei bureaucratie en riante inkomens voor zorgbestuurders.
 10. Elke regio in Nederland verdient een volwaardig ziekenhuis, ook voor spoedeisende zorg (waaronder acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen meer en daar waar dat nodig is gaan we reeds gesloten afdelingen weer openen. Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen. Specialisten gaan in loondienst werken. We willen ook overal een huisartsenpost op een acceptabele afstand.
 11. De sociaaleconomische gezondheidsverschillen gaan we verkleinen door meer in te zetten op preventie. Preventie begint met een stevige aanpak van de suiker-, vet- en tabaksbedrijven en hun lobby. We gaan producenten van ongezonde producten strenger controleren en reguleren. Daarnaast stimuleren we sport en bestrijding van overgewicht. We gaan meer investeren in sport en steunen sportverenigingen, waardoor sport bereikbaar en betaalbaar wordt voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Daarnaast komt er een sportwet waarin we de rollen en verantwoordelijkheden van de overheid op het gebied van sport en bewegen vastleggen. Er komt een algeheel verbod op tabak- en alcoholreclames. Preventieve middelen waarvan de effectiviteit is aangetoond komen voortaan in het basispakket. De mondzorg met preventieve controles voor kinderen wordt verbeterd, onder meer door het organiseren van de tandarts vanuit de scholen.
 12. Mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg van hun huisarts in hun eigen regio. We lossen het huisartsentekort op en bestrijden de hoge werkdruk bij huisartsen. Dit kan onder andere door de bureaucratie in de huisartsenzorg te verminderen en de toegang tot specialistische zorg te vergemakkelijken. We voorkomen marktwerking in de huisartsenpraktijk en een huisarts bezoeken blijf altijd gratis. 

 

Nog niet gevonden wat je zocht?

Naast ons beknopte verkiezingsprogramma hebben we nog veel meer standpunten.

Naar alle standpunten!

 

Of lees verder in ons verkiezingsprogramma

Terug naar het overzicht