10. Een soeverein land

Deel ons verkiezingsprogramma:
  1. Na de illegale inval van Rusland in Oekraïne zijn ook de verhoudingen in de wereld op scherp gezet. We steunen de Oekraïners in de verdediging van hun land. Onze diplomatieke inzet zal erop gericht zijn zo snel mogelijk tot vrede te kunnen komen. Deze twee landen zullen uiteindelijk zelf moeten uitmaken onder welke voorwaarden dat kan. In het belang van de bevolking aldaar doen we er alles aan om te voorkomen dat Oekraïne in een permanente oorlog belandt. 
  2. We zijn voor internationale samenwerking, gebaseerd op het Handvest van de Verenigde Naties, waarbij de mensenrechten altijd voorop staan. We streven naar een nieuwe internationale veiligheidsstructuur onder leiding van de VN, waar alle landen in vertegenwoordigd zijn. De NAVO moet niet meer uitbreiden en ook niet opereren als een agressieve interventiemacht. Dit werkt militarisering in de hand, waar niemand anders dan de militaire industrie van profiteert. 
  3. We hervormen onze krijgsmacht. Naast de verdediging van het eigen land kan die ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. Ons land levert geen wapens aan landen waar de mensenrechten worden geschonden. De Nederlandse overheid moet zich actief inzetten om de huidige wapenwedloop te stoppen. Dat doen we onder andere door wapenhandel waar Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn aan banden te leggen. We ondertekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens. Op Nederlands grondgebied is dan ook geen plek voor kernwapens.
  4. De euro is op termijn onhoudbaar, omdat de economieën van eurolanden te veel van elkaar verschillen. Die verschillen worden ook niet kleiner. We starten daarom onderhandelingen over ordentelijke ontvlechting en treffen voorbereidingen voor alternatieven die beter zijn voor alle economieën van de aangesloten landen. We bouwen aan een coalitie van EU-lidstaten die willen onderhandelen over een nieuw Europees Verdrag. In dat verdrag versterken we de zelfstandigheid van de aangesloten landen, vergroten we de inspraak van mensen en geven we soevereine lidstaten meer eigen bevoegdheden. Alle door de EU afgedwongen privatiseringen kunnen we zo terugdraaien. Dit nieuwe verdrag zal in een referendum worden voorgelegd aan de Nederlandse bevolking.
  5. We willen samenwerken in Europa, voor onder meer de aanpak van internationale criminaliteit, een goede opvang van vluchtelingen en een effectief klimaatbeleid. Maar we willen geen beleid krijgen opgelegd door ongekozen ambtenaren uit Brussel. De lobby van grote bedrijven en banken in Brussel moet drastisch worden ingeperkt. De Europese Commissie als politiek orgaan kan worden afgeschaft, landen kunnen heel goed zelf samenwerken. Het Europees parlement wordt een plek waar parlementariërs van lidstaten afspraken kunnen maken en het recht krijgen gezamenlijk Europese initiatiefwetten te maken. Alle documenten van de Europese Raad van ministers worden openbaar en beter toegankelijk. 
  6. De Europese Unie is veel te snel gegroeid, waardoor een goede samenwerking tussen de 27 landen van de unie steeds moeilijker wordt. Verdere uitbreiding is dan ook niet mogelijk. De Europese Unie moet het eigen huis eerst op orde maken, voordat we nieuwe gasten kunnen ontvangen. Niet alleen de nieuwe maar ook de huidige lidstaten zouden we periodiek moeten beoordelen of ze nog aan de voorwaarden voldoen.
  7. De Europese Unie kan geen handelsverdragen meer sluiten zonder toestemming van de parlementen van de lidstaten. We zetten ons in voor eerlijke handel, zonder privileges voor de multinationals en met harde normen voor de bescherming van mens en milieu. Zodat niet alleen de bedrijven, maar vooral de mensen hiervan profiteren. Grote handelsverdragen leggen we in een referendum voor aan de bevolking. Ontwikkelingslanden steunen we bij het maken van een rechtvaardig klimaatbeleid.
  8. De bescherming van de mensenrechten moet het uitgangspunt zijn in ons buitenlandbeleid en ook een kernpunt zijn van de handelsverdragen die we sluiten. Daarbij zetten we ons in voor activisten en organisaties die door hun strijd voor de rechten van de mens in problemen komen en voor volkeren en groepen die elders in de wereld worden uitgebuit en onderdrukt. De EU moet toetreden tot het Europees Mensenrechtenverdrag en het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa.
  9. We bieden noodhulp en ontwikkelingshulp, waar en wanneer dat nodig is. Ontwikkelingsgeld moet terechtkomen in de ontwikkelingslanden zelf: voor betere zorg, onderwijs, infrastructuur en de economie. Daarmee worden tevens de armoede en de migratie teruggedrongen. We steunen landen in natuurbescherming en bestrijding van klimaatopwarming. Ontwikkelingshulp geven we niet aan corrupte regimes die de mensenrechten schenden, maar aan betrouwbare organisaties in die landen.
  10. Bedrijven in ons land, en de hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven, beboeten we als er sprake is van misstanden die zij zelf of hun toeleveranciers in de wereld veroorzaken. Wij maken ons hard voor wetten en regels om uitbuiting, vervuiling en corruptie door multinationals aan te pakken. Samen met ontwikkelingslanden strijden we internationaal tegen belastingontwijking.

 

Nog niet gevonden wat je zocht?

Naast ons beknopte verkiezingsprogramma hebben we nog veel meer standpunten.

Naar alle standpunten!

 

Of lees verder in ons verkiezingsprogramma

Terug naar het overzicht