Zorg

Het ziekenhuis dichtbij

Zorg dichtbij huis is belangrijk. Elke regio in Nederland verdient een volwaardig ziekenhuis, ook voor alle spoedeisende zorg (waaronder acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen en daar waar nodig gaan reeds gesloten afdelingen weer open. We willen ook overal een huisartsenpost op acceptabele afstand.

Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen. Specialisten gaan in loondienst werken. Winstuitkeringen aan private investeerders wijst de SP af: een ziekenhuis is geen bedrijf om geld aan te verdienen, maar een publieke voorziening om mensen beter te maken.

De SP vindt dat patiënten de volledige vrijheid moeten hebben om hun arts én ziekenhuis van hun keuze te kiezen. Niet de zorgverzekeraar maar de patiënt beslist waar hij of zij zorg krijgt. De Inspectie controleert streng op de kwaliteit van de zorg.

Voor de SP is de huisarts het belangrijkste aanspreekpunt voor mensen in de zorg. Zij verdienen een grotere rol in de ondersteuning van patiënten, ook als het gaat om het voorkomen van ziekte. 

De avond-, nacht- en weekendzorg van de huisarts en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen stemmen we goed op elkaar af. Zo zorgen we dat iedereen er altijd terecht kan. De huisarts is de poortwachter van de zorg en moet vertrouwd worden bij doorverwijzing van een patiënt naar ‘tweedelijnszorg’; ziekenhuiszorg of geestelijke gezondheidszorg.

De ggz-ondersteuning wordt een vast onderdeel van de zorg in de buurt. De wachtlijsten dringen we terug door voldoende opnameplaatsen en ambulante behandelplaatsen in iedere regio, met voldoende geschoold personeel. Zo voorkomen we persoonlijke drama’s en de maatschappelijke kosten van overlast, vervuiling en verslaving. Bij een crisis geldt dat niet de politie de eerste opvang moet doen, maar dat er voldoende ggz beschikbaar moet zijn.

.