publicatie

'Jullie willen van alles, maar kán het ook?'

Tribune 26 april 2002 ‘Jullie willen van alles...

maar kán het ook?’

Plus andere vragen én antwoorden over het programma van de SP

De SP wil van alles, maar kan het ook? Jazeker, volgens het Centraal Planbureau, 's lands rekenmeester! In de afgelopen maanden heeft het CPB driftig gerekend aan onze voorstellen, en de uitkomst is dat ze haalbaar en betaalbaar zijn. Ook sociaal-economisch onderzoeksinstituut Nyfer ziet geen reden om te zeggen dat onze voorstellen onuitvoerbaar zijn. Precies daarom hebben we financieel-economische deskundigen er ook naar laten kijken. Daarnaast hebben we ze voorgelegd aan andere deskundigen: vakbonden, beroepsorganisaties, de milieubeweging. Ook die reageren positief. Om onze plannen zoveel mogelijk uit te voeren hebben we natuurlijk wel steun van de kiezers nodig. Die maken uiteindelijk uit wat haalbaar en betaalbaar is.

Links werd altijd beschuldigd van potverteren. Is dat nu niet meer zo? Niet bij de SP. Wij hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat je niet langjarig meer kunt uitgeven dan je hebt. Als andere partijen en de regeringen dat ook begrepen hadden, dan was de staatsschuld niet zo groot geweest en hadden we minder rente hoeven te betalen op die schuld. Als de plannen van de SP worden uitgevoerd, blijft er nog steeds geld over om de staatsschuld verder terug te brengen. Maar onze prioriteit ligt bij het aflossen van die andere schuld, de maatschappelijke schuld, op terreinen als zorg, onderwijs, milieu, wonen. Aardig om te weten wellicht: de plannen van Lijst Pim Fortuyn leiden wél tot een groot jaarlijks tekort en een staatsschuld die over vier jaar maar liefst 19 miljard hoger uitvalt.

Waar haalt de SP het geld vandaan? We laten mensen die heel veel inkomen en winst opstrijken, meer betalen. Zo willen we herinvoering van het tarief van 72% in de inkomstenbelasting voor de grootverdieners, herinvoering van de door Paars afgeschafte vermogensbelasting en invoering van een vermogenswinstbelasting, zoals die al bestaat in ander Europese landen. Zo gaan de sterkste (financiële) schouders een eerlijker deel van de lasten dragen. Verder bezuinigen we heel veel geld op onnodige bureaucratie, in de zorg (door invoering van een volksverzekering voor iedereen) en in de sociale zekerheid. En: we bezuinigen heel stevig op defensie. Het is gekkenwerk dat we daar nog steeds zoveel aan uitgeven als in de Koude Oorlog. Van ons kan de Marine weg en delen van lucht- en landmacht. Wat we besparen op het niet-kopen van nieuwe JSF-bommenwerpers hebben we niet eens meegerekend in dit programma. Dat staat zo al als een huis.

De sociale zekerheid, wat doet de SP daar aan? We zorgen dat bestaande rechten ook in de toekomst gegarandeerd blijven. Het is belachelijk om opgebouwde rechten af te breken. Dat flikt een verzekeringsmaatschappij ook niet. Verder zorgen we ervoor dat minder mensen ín de WAO komen door betere arbeidsomstandigheden en arbozorg, en dat er meer mensen uít de WAO raken door ze aan (aangepast) werk te helpen. We gaan de medewerking daaraan van de werkgevers verplicht stellen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat onze plannen werken en het aantal WAO'ers stevig zal laten dalen, terwijl de mensen die van de WAO gebruik moeten maken, een wat hogere uitkering krijgen. Per saldo besparen we geld omdat er minder mensen een uitkering hoeven. Met dat geld repareren we onder andere het WAO-gat dat Lubbers en Kok begin jaren negentig geslagen hebben. We verbeteren verder de positie van mensen in de sociale werkvoorziening en zorgen ervoor dat mensen in gesubsidieerde banen een normaal CAO-loon gaan krijgen. En volgens het Centraal Planbureau gaan ouderen er bij ons het meeste op vooruit. Logisch dat ons programma zo goed beoordeeld wordt door organisaties van werknemers, ouderen en mensen met een handicap!

Als je niet op het minimum-niveau zit, ga je er dan bij de SP in inkomen op achteruit? Helemaal niet. Wij vinden dat mensen die werken voor de kost, ook mogen merken dat dat gewaardeerd wordt. Vrijwel alle inkomenscategorieën gaan er dus op vooruit als de SP-plannen worden uitgevoerd. Er is één uitzondering: mensen die heel veel salaris of vermogenwinst hebben. Die moeten inleveren – maar daar worden ze zeker niet arm van! Wel heeft het Centraal Planbureau uitgerekend dat onze inkomensvoorstellen ervoor zorgen dat mensen met lage inkomens, alleenstaanden, alleenverdieners en ouderen er meer in inkomen op vooruit gaan dan bij alle andere partijen.

Waar gaat het meeste geld naartoe bij de SP? Naar de zorg, zonder twijfel. We hebben acht jaar lang gewaarschuwd dat het land in grote problemen zou raken als er niet veel meer geïnvesteerd zou gaan worden in de zorg. Vandaag zien we de gevolgen van het niet-luisteren van de grote partijen. Geweldige wachtlijsten, enorm personeelstekort, sluitende ziekenhuizen, wantoestanden in verzorgings- en verpleeghuizen, een groot gebrek aan huisartsen en tandartsen en toenemende sociaal-economische gezondheidsverschillen. Arme mensen gaan drie, vier jaar eerder dood dan mensen met meer geld. Om die ontwikkeling te keren, kiest de SP ervoor om zoveel geld als maar mogelijk is vrij te spelen voor de wederopbouw van de zorg. We spelen geen sinterklaas, maar maken verantwoorde keuzes. Dat vinden we niet alleen zelf, dat zegt ook een autoriteit als prof. Eduard Bomhoff. Hij vergeleek alle programma's, keek wat er nodig was om de zorg in Nederland weer op niveau te brengen – en constateerde dat de voorstellen van de SP realistischer zijn dan die van alle andere partijen!

Bomhoff in het NRC: SP realistischer dan topmanagers

D66 zegt dat zij het meeste geld uitgeeft aan onderwijs. Hoe zit dat? D66 jokt – maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het Centraal Planbureau heeft alle voorstellen van politieke partijen doorgerekend en vastgesteld dat de SP verreweg het meeste geld over heeft voor het onderwijs. D66 en GroenLinks staan op de derde en de tweede plaats, op ruime afstand van ons. Maar hun plannen zijn altijd nog wel veel beter dan die van VVD, CDA en PvdA. Laten ze bij D66 dáár trots op zijn, in plaats van de waarheid geweld aan te doen. Overigens zijn de investeringen van de SP wel omvangrijk, maar dat is nodig ook. We lopen immers achter bij de gemiddelde onderwijsinvesteringen in de geïndustrialiseerde landen. We halen het OESO-gemiddelde, waarin dat wordt vergeleken, bij lange na niet – terwijl we vroeger aan de kop stonden.

De hypotheekrenteaftrek, verdwijnt die bij de SP? Geenszins. Mensen die een huis gekocht hebben, krijgen juist de garantie dat ze de hypotheekrente van de belasting mogen aftrekken. We stellen alleen een bovengrens in omdat we vinden dat de belastingbetaler geen villa-eigenaren hoeft te sponsoren.

Boven de 225.000 euro / 495.000 gulden geldt bij ons geen aftrek meer. Dat geld kunnen we beter besteden aan verhoging van de huursubsidie en uitbreiding van de sociale woningbouw. Hogere huursubsidie biedt de mogelijkheid om mensen beter over een hele gemeente te huisvesten en niet in bepaalde wijken. En met meer geld voor sociale huisvesting kunnen er meer betaalbare woningen gebouwd worden in wijken die nu alleen voor dure huizen gereserveerd zijn. Dan krijgen we ook een beter gemengde bevolking dan nu.

De SP kiest nadrukkelijk voor spreiding van allochtonen en autochtonen. Kan dat wel? Het zal wel moeten, willen we de problemen met de integratie ooit oplossen. De overconcentratie van allochtonen nu op bepaalde scholen, in bepaalde wijken en in een aantal steden maakt goede integratie welhaast onmogelijk. Het is een schande dat andere partijen niet naar ons, maar vooral ook niet naar de bewoners van die wijken hebben willen luisteren. Vooral partijen als de PvdA, GroenLinks en D66 moeten zich schamen op dit punt. Gelukkig begint het tij te keren. ‘Het gelijk van Marijnissen’ stond boven een artikel in NRC, waarin werd gezegd dat er nu eindelijk beter naar onze voorstellen gekeken werd. Wij willen gemengde scholen, gemengde straten, gemengde wijken, gemengde steden. Samenleven doe je niet apart maar samen! Dat weten wij en dat weten vooral ook de mensen om wie het gaat. Het wordt tijd dat zij serieus genomen gaan worden door de rest van de politiek.

De SP is vanouds rood, maar hoe groen zijn jullie? Héél groen, reken maar! Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft de programma's van een aantal politieke partijen met elkaar en met het regeringsbeleid vergeleken. CDA en VVD wilden daar niet aan meedoen, die waren waarschijnlijk bang dat ze beroerd uit de test zouden komen. De SP niet – en terecht. De vergelijking laat zien dat onze voorstellen op vrijwel alle terreinen beter uitpakken dan het milieubeleid van de regering. Of we het nu hebben over uitstoot van broeikasgassen, energiebesparing of bescherming en uitbreiding van de natuurgebieden. Dat geldt eerlijkheidshalve ook voor de plannen van GroenLinks en D66. Ook die zijn een stuk groener dan de paarse werkelijkheid!

Wat is het verschil tussen GroenLinks en de SP? De SP investeert beduidend meer dan GroenLinks in de wederopbouw van de publieke sector, vooral als het om zorg, onderwijs en veiligheid gaat. Onze plannen pakken ook wat beter uit voor mensen met lage inkomens, terwijl opvallend genoeg mensen met hoge inkomens er bij GroenLinks goed vanaf komen (zelfs beter dan bij de VVD). Op milieuterrein kiest GroenLinks vaker voor maatregelen om consumenten tot beter gedrag te dwingen terwijl de SP voorkeur geeft om wat meer in te grijpen in het productieproces. En over het algemeen probeert GroenLinks aansluiting te vinden bij zaken als marktwerking (bijvoorbeeld in de zorg) terwijl we dat als SP faliekant afwijzen, omdat we vinden dat zorg niet iets is om winst mee te maken. Daarom zijn we ook tegen de uitverkoop van de publieke sector, terwijl GroenLinks daar soms mee probeert te leven.

De kloof tussen PvdA en SP, hoe groot is die? Heel groot. Waar de SP kiest voor spreiding van kennis, inkomen en macht (in de woorden van Joop den Uyl) laat de PvdA de inkomensverschillen bestaan of zelfs groter worden, zo blijkt uit de berekeningen van het Centraal Planbureau. Terugbrengen van de macht van grote bedrijven is er bij de PvdA al helemaal niet meer bij. En door het accepteren van privéscholen, sponsoring in het onderwijs en universiteiten die afhankelijk zijn van commerciële opdrachten, wordt de kennis juist sterker geconcentreerd, in plaats van gespreid. De tijd dat de PvdA links was, ligt ver achter ons. Den Uyl zou eerder lid van de SP worden dan van de PvdA. Drees en Troelstra zouden al helemaal niet twijfelen en vóór ons kiezen! Mensen die voorheen PvdA stemden, zijn dan ook van harte welkom om hun hart (dat links zit) te volgen en dit keer SP te stemmen. Daar zij ze meer thuis dan bij een partij die het nu al acht jaar doet met de VVD!

Als alles kan wat de SP voorstelt, is de SP dan nog wel links genoeg? Precies daarom! We zijn geen naïeve dagdromers maar mensen die weten hoe de wereld in elkaar steekt. Dat hebben we met ons verkiezingsprogramma weer eens bewezen. Wat wij willen, kán – als anderen dat tenminste óók willen. Socialisten zijn optimisten maar ook altijd realisten, dat maakt ons juist bijzonder. We richten ons voortdurend op de tegenstelling tussen wat er nu is, en wat er zou kunnen zijn als we zaken verstandiger zouden aanpakken. Dat wil zeggen: volgens de uitgangspunten van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En we vinden het juist een uitdaging om aan te tonen dat zelfs op korte termijn veel problemen kunnen worden opgelost als we afstappen van de neoliberale aanpak van Paars en kiezen voor de 'eerste weg links'. Wij weten zeker dat de samenleving maakbaar is. Daarom bemoeien we ons met de politiek!

Worden al die mooie plannen uitgevoerd? Of ze uitgevoerd worden hangt af van de uitslag van de verkiezingen, de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer, de aard van de nieuwe regering – en van de druk die mensen buiten verkiezingstijd kunnen en willen uitoefenen. Doordat de SP goede plannen koppelt aan goede samenwerking met mensen en organisaties buiten het parlement, kunnen we meer van onze plannen gerealiseerd krijgen dan een partij die niet meer is dan een kiesvereniging. Dat er in deze verkiezingscampagne zoveel gepraat wordt over de tekorten in sectoren als zorg en onderwijs heeft alles te maken met onze voortdurende oppositie binnen en buiten het parlement tegen de paarse afbraakpolitiek. Datzelfde geldt voor ons vasthoudende pleidooi voor een andere aanpak van het integratiebeleid. Als ooit bewezen is dat we er als SP toe doen, dan is het wel in deze verkiezingstijd. Alle reden dus om mee te werken aan een klinkende verkiezingsoverwinning voor de SP!

Eerste weg links, heet het verkiezingsprogramma van de SP. Het is hier op de site te vinden, net als een handzame samenvatting.

Inhoud

  • Jan Marijnissen heeft er zin in. Voor de camera's van Buitenhof lanceerde hij frontaal de aanval op Melkert en De Graaf, in zijn nieuwe boek Schrale Rijkdom fileert hij acht jaar Paarse politiek en in de Tribune legt hij uit waarom de SP tegen de stroom in níet mee opschuift naar rechts.
  • Op 15 mei gaan we winnen - zeker als u meehelpt en de SP promoot in uw omgeving. De argumenten krijgt u hier aangereikt. Veertien veelgestelde vragen over het SP-programma. Natuurlijk met de antwoorden.
  • We moesten z'n boek maar lezen, vond fenomeen Fortuyn. Dat deed het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Om daarna overtuigend te aan te tonen dat professor Pim geen alternatief is voor Paars, maar juist Paars in het kwadraat: Pimpelpaars.
  • Hoe een gasbedrijf ontdekte dat er met list en bedrog meer te verdienen viel, en vervolgens zijn eigen graf groef. Over de Enron-affaire en de 140 bv's waarmee het bedrijf opereerde in belastingparadijs Nederland.
  • Cartoon van Kees Willemen / Nieuws / Agenda / SP op internet, radio en tv / Eén van de 28.353 / Bulletin Board / De woorden uit de mond / Column van Jan Marijnissen / Brieven / ROOD-pagina