publicatie

Spanning, januari 2008 :: Een betere wereld begint nu

Spanning, januari 2008

Een betere wereld begint nu

De SP wil een andere vorm en inhoud van Internationale Solidariteit. Het rapport Een Betere Wereld Begint Nu pleit voor een flinke koerswijziging, zodat de millenniumdoelstellingen gehaald kunnen worden – de internationale afspraken om de extreme armoede in 2015 te halveren. De auteurs, SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang en schrijfster dezes, stellen dat we voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid extreme armoede niet alleen kunnen halveren maar zelfs uitroeien.

Tekst: Riekje Camara

Extreme armoede is een val waaruit het moeilijk is te ontsnappen. Dat geldt voor mensen en voor landen. Het Nederlandse beleid voor internationale solidariteit zou zich moeten concentreren op de minst ontwikkelde landen. In plaats van de huidige arbitraire keuze voor 36 zogenoemde partnerlanden zouden de vijftig minst ontwikkelde landen partners moeten worden. Het is onbegrijpelijk dat Nederland wel Zuid-Afrika steunt maar Sierra Leone niet, terwijl het gemiddelde inkomen in Zuid-Afrika ruim 54 keer zo hoog is als in Sierra Leone. Door alleen landen te steunen die toch al op de goede weg zijn en een relatief goed bestuur kennen, wordt de arme bevolking van landen die ook nog lijden onder slecht beleid in de steek gelaten. We pleiten niet voor het financieel steunen van wanbeleid en corruptie, maar voor andere vormen van steun in landen met een écht slecht bestuur. Bijvoorbeeld steun aan lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties, religieuze instellingen (met politieke activiteiten), vakbonden en onafhankelijke parlementsleden.

Ook moeten we streven naar één nationaal armoedebestrijdingprogramma voor ieder ontwikkelingsland. Dat moet door de regering en parlement samen met het maatschappelijke middenveld en de VN geschreven worden in plaats van door internationale financiële instellingen. Dat voorkomt dat ontwikkelingslanden donoren naar de mond praten.

Omdat de ontwikkelingshulp die de Europese Unie geeft veelal opgaat aan bureaucratie en het verdedigen van de eigen belangen van de EU moet deze hulp worden overgeheveld naar de multilaterale hulp van de VN. Ook noodhulp dient via de VN te gaan.

Democratisering en eerlijkheid

Internationale instituties kunnen veel democratischer; het principe one dollar one vote bij de Wereldbank en het IMF moet worden vervangen door one man one vote. Ook de neokoloniale traditie dat de directeur van het IMF per definitie een Europeaan moet zijn en de directeur van de Wereldbank een Amerikaan, moet afgeschaft worden. De voorwaarden waaronder de Wereldbank en het IMF leningen uitgeven – privatisering en liberalisering – werken het behalen van de millenniumdoelstellingen tegen en moeten dus worden afgeschaft of versoepeld.

De SP is van mening dat eerlijke handel niet hetzelfde is als vrijhandel. Zo heeft de te snelle handelsliberalisering Sub-Sahara Afrika de afgelopen twee decennia ongeveer 209 miljard euro gekost. Zo wordt de gegeven ontwikkelingshulp via de handel teniet gedaan. Voor de arme landen moeten aparte regels gelden die ze beschermen tegen vrijhandel. Ook dient de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zich niet te bemoeien met investeringen, cultuur, en overheidsdiensten. Vanwege hun verwoestende effect op ontwikkelingslanden dienen Westerse export- en landbouwsubsidies zo snel mogelijk te worden afgeschaft. Ontwikkelingslanden moeten tegelijk een betere toegang krijgen tot Westerse markten.

Financiering

Voor betere financiering van internationale solidariteit denken we aan beëindiging van de praktijk om zaken onder de noemer van ontwikkelingssamenwerking te brengen die er eigenlijk niet thuishoren zoals militaire uitgaven en schuldkwijtschelding. Ook stellen we een zogenoemde Tobintax voor. Dit is een kleine belasting op (speculatieve) internationale financiële transacties. Dek verder aan het geld dat migranten wereldwijd naar huis sturen; door de hoge kosten blijft veel daarvan hangen bij de grote banken. Door deze kosten te verlagen blijft meer geld beschikbaar om mensen boven de armoedegrens te trekken. Tot slot stellen we voor dat alle landen die het halveren van de armoede niet halen zonder hun schulden te verhogen in aanmerking moeten komen voor schuldkwijtschelding.

Het rapport Een Betere Wereld Begint Nu beschrijft en beargumenteert deze en nog veel meer uitvoerbare voorstellen die de millenniumdoelstellingen dichterbij brengen. Het is voor de SP onacceptabel als de internationale gemeenschap deze belofte aan de wereld breekt.