rapport

De staat van passend onderwijs

Lilian Marijnissen

In 2014 werd de Wet passend onderwijs ingevoerd. Een mooi streven: passend onderwijs voor ieder kind, als het kan op het regulier onderwijs met extra ondersteuning en anders in het speciaal onderwijs. Vijf jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs wordt in 2020 de balans opgemaakt in de Tweede Kamer. Zijn de doelen die destijds gesteld werden met de invoering van de wet behaald? Zijn er geen wachtlijsten en thuiszitters meer? Krijgt ieder kind nu het onderwijs dat het beste bij hem of haar past? Helaas hebben we geen uitgebreide evaluatie nodig om te constateren dat dit niet het geval is.

Na jaren van voortgangsrapportages, debatten in de Tweede Kamer, het Thuiszitterspact, petities en e-mails van ouders en leraren zitten nog steeds duizenden kinderen thuis zonder onderwijs, zijn er opnieuw wachtlijsten in het speciaal onderwijs en krijgen kinderen nog niet altijd de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben op school. Problemen zijn complexer geworden, blijkt uit de Eindevaluatie Passend Onderwijs. De doelgroep van passend onderwijs is echter niet omschreven toen de wet werd ingevoerd en er ontbreken betrouwbare gegevens van leerlingen met extra ondersteuning. Ook blijkt uit de eindevaluatie dat de kosten met de invoering van passend onderwijs beheersbaar zijn geworden voor de overheid, maar dat het regulier onderwijs niet altijd uitkomt met de beschikbare middelen. Het speciaal onderwijs is nog altijd duurder. Ook is een kwart van de ouders niet tevreden over het onderwijsaanbod, de relatie met de school en de keuze van de school.

Deze conclusies uit de Eindevaluatie Passend Onderwijs zijn niet positief, maar ook niet verrassend. Ze vertellen alleen niet de verhalen van de mensen die dagelijks met passend onderwijs te maken hebben. En juist die verhalen laten zien waarom passend onderwijs nog steeds knellend onderwijs is voor veel leraren, ouders en leerlingen. Om een goed beeld te krijgen van passend onderwijs in de praktijk heeft de SP daarom een enquête gedaan onder mensen werkzaam in het onderwijs, ouders/verzorgers van leerlingen en ouders/verzorgers van thuiszitters. De verhalen, resultaten en aanbevelingen die daaruit voortkomen vindt u in dit rapport. Het doel is om deze verhalen, resultaten en aanbevelingen te gebruiken bij de evaluatie van de Wet passend onderwijs en debatten die daarop volgen en om op basis hiervan voorstellen te doen in de Tweede Kamer. Wij danken daarom alle mensen die de enquête hebben ingevuld en hun verhaal met ons hebben gedeeld. Dit sterkt ons in het debat om ervoor te zorgen dat passend onderwijs daadwerkelijk passend wordt.

Betrokken SP'ers