Missies (Flickr: dvids)
Defensie

Eigen afweging over internationale missies

Het tijdperk van Westerse interventies in landen als Afghanistan, Irak en Libië lijkt (voorlopig) voorbij met de val van Kaboel in augustus 2021. De verhoudingen in de wereldpolitiek zijn radicaal veranderd met de Russische invasie in februari 2022. De ontwikkelingen van de oorlog zijn op dit moment in volle gang.

Nederland overweegt alleen deelname aan internationale missies als de Verenigde Naties ons daar uitdrukkelijk om vraagt. Maar dan nog maken wij daarin onze eigen afweging, waarbij we onder meer kijken naar garanties voor het respecteren van het internationaal recht. Hierbij zijn de Conventies van Genève en de rechten van de mens leidend. De SP is voor VN-vredesoperaties als ze voldoen aan de criteria van legitimiteit, proportionaliteit en effectiviteit.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. De SP beoordeelt elk verzoek tot deelname op zaken als de politieke en militaire doelen, evenals de risico’s van de operatie. Elke missie wordt gevolgd door een grondige parlementaire evaluatie. Dat leidt ertoe dat de SP de volgende vredesmissies heeft gesteund: in Kosovo, op Cyprus, in Macedonië, in Congo, Bosnië, Liberia en Zuid-Soedan. Ook de missie tegen de piraterij nabij Somalië heeft onze steun. De SP gaf geen steun aan de missies in Afghanistan en Irak. Ook de Nederlandse missie in Mali konden wij niet steunen, omdat wij onvoldoende vertrouwen hadden dat de gestelde doelen – herstel van het staatsgezag en verzoening tussen strijdende partijen – door een militaire missie worden behaald.
 2. De SP is tegen de vorming van een Europees leger onder commando van de Europese Commissie en het Europees parlement. Internationale samenwerking op het gebied van Defensie is mogelijk, zolang Nederland zeggenschap houdt over de inzet van de eigen troepen. De soevereiniteit dient dus behouden te blijven.
 3. We waken tevens voor een koude oorlog inclusief wapenwedloop waarbij miljarden euro’s naar wapens gaan. We zijn kritisch over de militaire rol die de EU naar zich toe trekt, waaronder de miljarden euro’s voor wapens uit het ‘Europese Vredesfonds’. Dit fonds is buiten de EU-begroting geplaatst en de verantwoording is geheim.
 4. De SP is tegen de ontwikkeling van de regionaal gerichte Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) naar een wereldwijd opererende NAVO als offensieve en agressieve interventiemacht.
 5. We zijn voor internationale samenwerking, gebaseerd op het Handvest van de Verenigde Naties, waarbij de mensenrechten altijd voorop staan. We streven naar een nieuwe internationale veiligheidsstructuur onder leiding van de VN, waar alle landen in vertegenwoordigd zijn. De NAVO moet niet meer uitbreiden en ook niet opereren als een agressieve interventiemacht. Dit werkt militarisering in de hand, waar niemand anders dan de militaire industrie van profiteert en mensen het slachtoffer van zijn.
 6. We bepleiten verdergaande internationale samenwerking om vrede en veiligheid mondiaal beter te bewaken en te beschermen. De SP wil ook dat de NAVO haar nucleaire doctrine laat varen, omdat die niet bijdraagt aan het behoud en het bevorderen van vrede en veiligheid.
 7. De invloed van de Verenigde Naties is de afgelopen periode flink uitgehold. Het blijft noodzakelijk de Veiligheidsraad te hervormen. Van groot belang is dat de VN blijft trachten internationale ontwikkelingen en conflicten via de VN te laten regelen en oplossen.
 8. De SP veroordeelt de invasie van Poetin op Oekraïne, het is een illegale en misdadige oorlog. Oekraïne heeft het recht zich te verdedigen en landen kunnen ervoor kiezen om steun te leveren. Tegelijkertijd benadrukt de SP dat alle inspanningen gericht moeten zijn op een zo snel als mogelijke wapenstilstand, gevolgd door een onderhandelde rechtvaardige vrede, die de Russische agressie niet beloont. De zogenaamde Minsk-akkoorden, die bedoeld waren als oplossing voor het conflict in het oosten van Oekraïne, zijn een basis voor een politieke oplossing. Daarop inzetten tijdens onderhandelingen is van groot belang.
 9. We steunen de sancties - vooral tegen de schatrijke Russische oligarchen. Het is van belang om de elite rond Poetin zo hard mogelijk te raken. Bijvoorbeeld het bevriezen van de tegoeden en het onteigenen van hun bezit. We zijn niet voor sancties die alleen de gewone man raken.
 10. Oekraïne is in oorlog met Rusland en toetreden tot de NAVO zou betekenen dat de NAVO, dus ook Nederland, in oorlog is. Dat moet worden voorkomen. We zijn tegen NAVO-deelname aan de oorlog, zoals bijvoorbeeld het sturen van militairen of door de creatie van een no fly zone. Deelname van de NAVO zou een directe confrontatie betekenen tussen twee kernmachten, met alle risico’s van dien.
 11. Na de illegale inval van Rusland in Oekraïne zijn ook de verhoudingen in de wereld op scherp gezet. We steunen de Oekraïners in de verdediging van hun land. Onze diplomatieke inzet zal er op gericht zijn zo snel mogelijk tot vrede te kunnen komen. Deze twee landen zullen uiteindelijk zelf moeten uitmaken onder welke voorwaarden dat kan. In het belang van de bevolking aldaar doen we er alles aan om te voorkomen dat Oekraïne in een permanente oorlog belandt.
 12. De SP heeft veel wapenleveranties aan Oekraïne kunnen steunen, maar heeft bij elke levering van wapens opnieuw de afweging gemaakt of het vrede dichterbij brengt en of het de verdediging van Oekraïne helpt. Maar we moeten waken voor een wapenwedloop. Genoeg wapens voor Oekraïne om zich te verdedigen is iets anders dan het opzetten van een oorlogseconomie in Europa met als doel zoveel mogelijk wapens te produceren en waarbij het uiteindelijke doel, vrede, uit het oog wordt verloren. Een wapenwedloop brengt vrede in Oekraïne niet dichterbij. Het maakt de rest van de wereld nóg onveiliger. Wapens om het eigen land te verdedigen voor Oekraïne steunt de SP, maar onder deze omstandigheden geen F16’s.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.