Dieren
Dierenwelzijn

Dieren beschermen

Wij willen goed zorgen voor onze dieren, of dat nu in de veehouderij of elders is. Dierenbeulen krijgen een verbod op het houden van dieren. Dierproeven zijn vaak niet nodig; waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, willen wij deze verplicht stellen. Het doden van ‘overtollige’ dieren wordt verboden.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. Dierenmishandeling moet stevig worden aangepakt. In de Grondwet moet een zorgplicht voor dieren worden opgenomen. Het overtreden van (welzijns-)regels voor dieren en dierenmishandeling dient harder te worden bestraft, in het uiterste geval door een verbod op het houden van dieren.
 2. De SP wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit versterken.
 3. Een vleestaks, raakt net zoals een vliegtaks vooral de lagere- en middeninkomens in hun portemonnee, terwijl de rijken daar amper wat van zullen merken. We willen alternatieven en gezond eten goedkoper maken en de behandeling van dieren verbeteren. Dit doen we door de hoge winsten van supermarkten en voedselproducenten af te romen en hiervoor te in te zetten.
 4. Als het aan de SP ligt worden dierenwelzijnsnormen aangescherpt, ook voor winkels, tentoonstellingen en markten. Binnen de veehouderij behoren dieren soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Koeien horen in de wei, en we bevorderen de vrije uitloop van andere dieren.
 5. Er komt een einde aan het doorfokken van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Het fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt verboden. Ook moet er een verbod komen op het fokken van dieren die door selectieve fok geen volwaardig zelfstandig leven kunnen leiden.
 6. Het aantal dierproeven wordt tot het absolute minimum beperkt. Waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, worden deze verplicht gesteld, evenals een test naar het maatschappelijk nut en de medische relevantie. Er moet een groter budget komen voor het onderzoek naar proefdiervrije alternatieven. Bedrijven betalen hieraan mee. Onderzoeksmethoden en –resultaten van dierproeven worden openbaar. De SP is tegen het vernietigen van ‘overtollige’ proefdieren. Het testen op dieren van nieuwe medicijnen die nauwelijks van bestaande medicijnen afwijken, dient verboden te worden.
 7. Wij willen een ‘boerenlandbouw’, ofwel een gezonde productie op de schaal van het gezinsbedrijf waarmee boeren de kost kunnen verdienen. Schaalvergroting en intensivering was steeds de oplossing vanuit de overheid voor alle problemen. De banken deden hier graag aan mee, want schaalvergroting kost immers geld en de banken leenden dat maar wat graag uit. Voor elke boer die in Nederland moet stoppen zijn er meer boeren buiten Europa die dieronvriendelijker en onhygiënischer produceren. Ons afhankelijk maken van import uit het buitenland is daarom ook niet de oplossing.
 8. Goede zorg krijgen voor je huisdier bij de dierenarts is voor veel mensen niet meer te betalen. Buitenlandse aandeelhouders hebben namelijk een kwart van de dierenartsenpraktijken opgekocht en blijven de prijzen voor behandeling opdrijven. Zo staan baasjes nu voor lastige keuzes tussen het welzijn van hun dier en dat van hun huishouden. Tot begin deze eeuw stonden er nog wettelijke maximumprijzen op behandelingen bij de dierenarts. Nu moeten huisdiereigenaren zelfs leningen aangaan om hun dieren de zorg te kunnen geven die ze nodig hebben. De SP wil daarom weer vaste en lagere tarieven voor de behandeling van huisdieren, zoals dat vroeger ook geregeld was.
 9. De SP is tegen bont. Bont is bedoeld voor dieren en niet voor mensen. Het is een vervangbaar luxeproduct, en daarmee is het niet gerechtvaardigd om een dier enkel voor dit doel te doden. De SP heeft een initiatiefwet opgesteld die het houden van dieren voor bont verbiedt. Dankzij deze wet mogen er geen nieuwe pelsdierfokkerijen gestart worden en inmiddels is het fokken van pelsdieren helemaal verboden. Bont in kleding willen we tegengaan.
 10. Ook voor bont uit het wild lijden dieren die voor hun bont gedood worden, onnodig, bijvoorbeeld bij de dieronvriendelijke vossenjacht of bij de zeehondenjacht. De SP heeft een belangrijke rol gespeeld in een Europees verbod op honden-, katten- en zeehondenbont.
 11. Transport van slachtdieren van meer dan 500 kilometer of langer dan 8 uur wordt in heel Europa verboden en de omstandigheden bij het transport worden verbeterd. Transporten van slachtdieren over lange afstanden worden verboden De SP wil een einde maken aan veetransporten naar niet-EU-landen. In 2020 werd voor maar liefst 1,8 miljard euro aan levende dieren ons land uitgevoerd. Een deel van deze dieren werd zelfs vervoerd naar landen buiten de EU. Voor de SP staat dierenwelzijn bij veetransport voorop. Deze kan simpelweg niet worden gewaarborgd worden als dieren over afstanden van soms duizenden kilometers worden vervoerd in veel te krappe vrachtwagens. Daarom pleiten we voor een definitief verbod op veetransporten naar landen buiten de EU.
 12. De bio-industrie gaat zo spoedig mogelijk op de helling. Dierenwelzijnsnormen worden flink verscherpt. Dieronvriendelijke praktijken van de bio-industrie en verminking van dieren worden verboden.
 13. Bij het debat over de intensieve veehouderij volgt de SP eenvoudige uitgangspunten: Een dier moet zijn natuurlijk gedrag kunnen uiten, de veehouderij moet niet de draagkracht van de natuur overschrijden, de veehouderij moet niet de draagkracht van de mensen in de omgeving overschrijden, het mag geen risico voor de volksgezondheid vormen en de boer moet er een schappelijk inkomen uit kunnen verdienen.
 14. De SP is tegen plezierjacht en wil dat jacht tot het absolute minimum wordt ingeperkt. Daar zijn vele goede redenen voor: Ten eerste: jacht leidt tot heel veel gewonde dieren. Veel dieren raken gewond, leven verder met een handicap of creperen langzaam en pijnlijk buiten het zicht. Ten tweede geeft jacht een grote verstoring in de natuur en veroorzaakt onrust en angst onder de dieren. Ten derde is het zo dat jacht sociale en familiestructuren kapot maakt: zo missen jongen hun ouders en verhongeren. Tot slot komen rondom de jacht veel overtredingen en misstanden voor: roofdieren worden vergiftigd, dieren van buren worden beschoten of klemmen worden neergezet.
 15. De SP geeft de voorkeur aan beheer door natuurlijk evenwicht boven beheer door jacht. De SP is tegen de plezierjacht en de vrijstellingslijst van vrij bejaagbare soorten wordt wat de SP betreft tot nul beperkt. Alleen in geval van ernstige en wetenschappelijk onderbouwde gevaren voor de volksgezondheid of in geval van grote landbouwschade die niet op diervriendelijke wijze bestreden kan worden, kan jacht in overweging genomen worden. Daarbij moet de uitoefening door professionals in overheidsdienst of onder direct overheidstoezicht plaatsvinden. De wolf is een Europees beschermde soort. Wel denken we dat er meer moet gebeuren om overlast en onveilige situaties te voorkomen. De SP pleit voor maatregelen om conflicten tussen mens en wolf te vermijden.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.