nieuws

De Wit: ‘Verjaringstermijn voor asbestslachtoffers uit de wet schrappen’

SP-Kamerlid Jan de Wit wil dat de wet wordt aangepast nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft bepaald dat het beroep dat werkgevers doen op verjaring bij asbestkanker ‘onredelijk’ is. De Wit: ‘Asbestslachtoffers staan nu vaak met lege handen omdat werkgevers een beroep doen op de wettelijk e verjaring. Slachtoffers verliezen daardoor de toegang tot de rechter en financiële compensatie. Het EHRM stelt dat dit onredelijk is, veel slachtoffers merken de gevolgen immers pas nadat de verjaringstermijn is verstreken. We moeten de wet in Nederland nu aanpassen zodat asbestslachtoffers ook na 30 jaar nog hun recht kunnen krijgen.’

De recente uitspraak van het EHRM inzake Moor/Zwitserland heeft ingrijpende gevolgen voor de positie van Nederlandse asbestslachtoffers. In Nederland wijzen werkgevers naar schatting 250 keer per jaar een vordering van een asbestslachtoffer af met een beroep op de dertigjarige verjaringstermijn. Dat is naar Nederlands recht mogelijk, indien het slachtoffer meer dan dertig jaar na de blootstelling aan asbest ziek wordt. In veel rechtszaken leidt dat er toe dat asbestslachtoffers met lege handen achterblijven.

De huidige dertigjarige verjaringstermijn heeft de wetgever in 1992 ingevoerd. Daarbij werd bepaald dat de verjaringstermijn begon te lopen op de laatste dag van blootstelling aan asbest. Omdat asbestziekten in de vorm van long- of buikvlieskanker (mesothelioom) doorgaans meer dan dertig jaar na de blootstelling optreden, komt het vaak voor dat werkgevers met een beroep op de wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar hun verplichting tot het betalen van schadevergoeding ontlopen.

De SP heeft zich vanaf 1992 tegen deze onredelijke en onrechtvaardige wetsbepaling verzet en meermalen bij de regering op wetswijziging aangedrongen. Dat heeft de regering, met name onder invloed van de werkgeversorganisaties, steeds geweigerd. Ook de Hoge Raad heeft in 2000 in het Van Hese/De Schelde-arrest het niet aangedurfd om de rechten van de slachtoffers onverkort en voluit te erkennen.

Door de recente uitspraak van het EHRM inzake Moor/Zwitserland kan die lijn van de wetgever en de rechter niet langer in stand blijven. Asbestslachtoffers kan niet meer met een beroep op de verjaring het recht ontnomen worden om hun vordering aan de rechter voor te leggen. De EHRM-uitspraak moet volgens de SP betekenen dat wet wordt aangepast ten gunste van de asbestslachtoffers.

Betrokken SP'ers