nieuws

Verslag partijraad 23 juni 2012

1. Opening

De partijraad opent met een aantal mediaoptredens van Kamerleden van de SP. Partijvoorzitter Jan Marijnissen heet alle aanwezigen welkom in het nieuwe partijbureau van de SP in Amersfoort, De Moed.

2. Inleiding: Henk van Os

Jan Marijnissen introduceert Henk van Os, kunsthistoricus en voormalig directeur van het Rijksmuseum. Henk van Os maakt tevens televisieprogramma's over kunst en cultuur. Van Os vertelt dat hij uit een welgestelde familie komt die het belangrijk vond om rijkdom te delen. Dit gold ook voor het genieten van kunst. Dit 'verheffingsideaal' werd in de jaren '60 door de PvdA verkeerd gevonden: te elitair. Van Os is het hiermee niet eens. Toen Van Os in 1988 in het Rijksmuseum ging werken had hij een schokkende ervaring. Hij stond met een deftige mevrouw uit Bloemendaal voor De Nachtwacht. De mevrouw stond wanhopig naast hem en zei: "Professor, wat moeten al die mensen toch met onze kunst?"

Volgens Van Os kan het deel hebben aan cultuur verschillende aanleidingen hebben. Sommige mensen genieten ervan, terwijl anderen zich willen onderscheiden met hun 'kennis' van kunst. Deze laatste eigenschap kenmerkt veel ambtenaren en mensen die namens de overheid hun geld verdienen met kunst. Mensen die bezig zijn met de verdeling van overheidsgeld hebben de nare gewoonte om zichzelf met geld van een ander te profileren als kunstkenner.

Van Os meent dat de zogenaamde 'vernieuwing' zorgt voor een grotere afstand tussen kunst en gewone mensen. Hierdoor wordt de kunst slechter. Er ontstaat een heel praatcircuit, in plaats van spontane vernieuwing. De gebureaucratiseerde elite is een enorm probleem in de kunstsector. Volgens van Os is het belangrijk om geld voor kunst en cultuur te investeren in onderwijs in plaats van elitaire projecten. Dit levert veel meer kunstliefhebbers en museumbezoekers op. Doordat de rijksmusea zijn verzelfstandigd is de zeggenschap over de musea weg. Raden van Toezicht bepalen het beleid en het salaris van de directie. De deftige dames en heren uit Bloemendaal bepalen ineens het beleid van de musea. Doordat de rijksmusea niet meer onder leiding van het ministerie staan, moeten musea meer eigen personeel in dienst nemen en gaat er meer geld op aan bureaucratie. Van Os vindt het plan van de SP om musea op zondagen gratis toegankelijk te maken goed. Maar hij wijst er wel op dat musea klaar moeten zijn voor een breder en soms anders publiek. Bij het Rijksmuseum is dit opgelost door gericht wijken te benaderen (door te adverteren in wijkblaadjes) en het publiek door bekende mensen te laten rondleiden.

De allerbelangrijkste taak van het cultuurbeleid van de overheid moet zijn om de musea zo laagdrempelig mogelijk te maken. Laat de musea zich met de inhoud bemoeien. Het toegankelijk maken van kunst wordt echter door sommige directeuren en mensen uit de culturele elite afgedaan met het argument dat het populistisch zou zijn. Er lopen dan ook enorm veel ego's rond in de museale wereld; ze denken dat het museum er voor hen is, in plaats van andersom. De inleiding van Henk van Os maakt veel los. Tijdens de discussie met de zaal komen onderwerpen aan de orde zoals het Nationaal Historisch Museum, subsidieverdeling, volkscultuur en kunst in het onderwijs.

3. Verslag 31 maart

Het verslag van 31 maart wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Nieuw gebouw

Er is twee jaar hard gewerkt aan het nieuwe gebouw voor het partijbureau. Er wordt inmiddels al meer dan twee maanden gebruikt van gemaakt en de ervaringen zijn positief. Vandaag is de ultieme proef met de partijraad. Paul Peters neemt een aantal huishoudelijke zaken door met de zaal. Het eten is beneden en op het dakterras, het invalidentoilet is op de begane grond, de bestellingen kunnen worden afgehaald in de kelder, in het personeelsrestaurant is de borrel na afloop en parkeren kan bij Agis, tegenover het partijbureau.

Penningmeester Rosita van Gijlswijk geeft een toelichting op de financiële gevolgen van de verhuizing naar Amersfoort. In totaal was 5,7 miljoen euro begroot. We zijn net binnen het budget gebleven, er is 5.000 euro overgehouden. Dit is inclusief de warmte-koude-installatie (115.000 euro) die binnen negen jaar wordt terugverdiend. In totaal moet er 253.000 euro worden gedekt. Dit deels vanwege de tegenvallende verkoopopbrengst van het gebouw aan de Vijverhofstraat.

5. Lijstverbinding met GroenLinks en PvdA

Jan Marijnissen geeft een toelichting op de lijstverbinding met de PvdA en GroenLinks. Op het congres van 2 juni werd al duidelijk dat een overgrote meerderheid van de partij wil dat de SP een nieuwe fase in gaat: een sprong naar regeringsdeelname. We moeten daarom ook meer samenwerken op links. Jan Marijnissen heeft met de partijvoorzitters van GroenLinks en de PvdA gesproken en men was het snel eens dat er een lijstverbinding aangegaan moest worden. We moeten aantonen dat de linkse partijen in staat zijn om met elkaar samen te werken. Dit is een krachtig signaal naar buiten toe. De lijstverbinding is het begin dat nodig is om tot een links kabinet te kunnen komen.

6. Congressen

Het congres in Breda is goed verlopen. Er was een goede sfeer en het congres kreeg goede publiciteit. Volgende week is er een congres in Den Bosch. Afdelingen hebben hiervoor twee keer een ledenvergadering voorbereid en zijn met 650 wijzigingsvoorstellen gekomen. Een aantal afdelingen heeft zich niet helemaal gehouden aan de spelregels en hebben zaken op een vreemde manier aangeleverd. Het kan zo zijn dat hierdoor zaken misgaan.

Het congres in Den Bosch wordt een werkcongres houden. Dan worden de puntjes op de i gezet voor het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Het verzoek is om de zaken zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat er op een goede manier gesproken wordt over de hoofdlijnen.

7. Uitvoering congresbesluiten

7.1 Evaluatie afdrachtregeling

Deze evaluatie moet op 24 november worden afgerond. Er komt een werkgroep die op 14 september met een brief aan de afdelingen komt. Afdelingen kunnen reageren met voorstellen en ideeën, de werkgroep zal deze meenemen. De werkgroep zal bestaan uit Jan de Wit, Wim van Gammeren, Mathias van Hunnik, Hans van Leeuwen, Rosita van Gijlswijk, Diederik Olders, Mariska ten Heuw, Coen Verhofstad en Vincent Mulder. De partijraad stemt in met het voorstel van het partijbestuur.

7.2 Democratisering economie

Het partijbestuur stelt voor om de visie van de SP op de democratisering van de economie op drie punten verder uit te werken. Deze punten kunnen in de afdelingen worden besproken en komend najaar zal er een extra Spanning aan deze thema's worden gewijd. Drie onderwerpen zullen daarbij centraal staan:

  • De kern van onze beschaving is samengebald in de publieke sector. Deze moeten wij bewaken. De publieke sector wordt bestierd door de democratische macht van het land.
  • De SP wil de niet de hele markt onder democratische controle brengen, wel moet de private sector gereguleerd worden door ontslagbescherming, wettelijke bepaalde arbeidstijden, CAO's etc. Op democratische wijze moet worden vastgesteld hoe de krachten in de private sfeer worden beteugeld.
  • Hoe kun je in het bedrijfsleven zelf de emancipatie van de factor arbeid organiseren? Tijdens de discussie in de zaal is de algemene mening dat het voorstel van het partijbestuur een goede start is om de discussie over de democratisering van de economie aan te pakken. De partijraad stemt in met het voorstel.

7.3. SP: stichtingen met mensen in dienst

We hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor de mensen die in dienst van een raads- of Statenfractie zijn. Hier is al een bijeenkomst over georganiseerd, binnenkort vindt hierover een tweede bijeenkomst plaats.

8. Jaarrekening 2011

Penningmeester Rosita van Gijlswijk geeft een toelichting op de jaarrekening van 2011. De SP sluit 2011 af met een positief resultaat van 88.000 euro. Qua kosten zijn er geen grote overschrijdingen op de begroting. Er is geld bespaard door zuiniger aan te doen. Denk hierbij aan goedkopere scholingslocaties en lagere kosten voor het drukwerk. Het resultaat van 2011 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De verkiezingskas is goed gevuld. Op 31 december 2011 zat er 1.558.530 euro in kas.

Guido Tubbing, de voorzitter van de financiële controlecommissie, geeft aan dat de financiële controlecommissie geen onverklaarbare zaken of onjuistheden in de jaarrekening heeft gevonden. De commissie doet de volgende aanbevelingen:

  1. Afdelingen moeten de overstap naar de Rabobank snel afronden.
  2. Professionaliseer het voorraad- en inkoopbeheer.
  3. Schaf betere software aan voor de ledenadministratie.
  4. Maak een jaarlijks scholingsplan voor de partijraad en maak bij de scholing gebruik van nieuwe middelen en nieuwe vormen van kennisoverdracht.
  5. Ga op zoek naar de beste pensioenaanbieder.
  6. Verleen decharge aan de penningmeester.

In haar reactie op geeft de penningmeester aan dat de aanbevelingen worden overgenomen. Bij aanbeveling 2. is het wel goed om te beseffen dat de SP geen bedrijf is dat spullen verkoopt. Het is daarom de vraag of deze aanbeveling geheel kan worden uitgevoerd.

De partijraad stemt in met de jaarrekening, de aanbevelingen van de controlecommissie en de reactie van het partijbestuur.

9. Op naar 200 afdelingen

Vincent Mulder geeft een toelichting op de campagne 'Op naar 200 afdelingen'. In oktober 2010 hadden we 141 afdelingen. Beuningen is de 150ste afdeling. Afdelingsvoorzitter Jos Swartjes wordt hierover kort geïnterviewd. In een half jaar tijd heeft de SP in Beuningen er 28 leden bijgekregen door huis aan huis met mensen in gesprek te gaan. De SP heeft nu 11 afdelingen in oprichting: Oldenzaal, Zaltbommel, Ooststellingwerf, Krimpenerwaard, Echt-Susteren, Noordoostpolder, Eemsmond, Hoogezand-Sappermeer, Noorderveld, Zwijndrecht en West Maas en Waal. Daarnaast zijn er tientallen ledenwerkgroepen actief die komende tijd uit kunnen groeien tot een afdeling.

10. Ledenwerfcampagne

Emile Roemer gaat in op de ledenwerfcampagne. De SP staat er goed voor. Dit komt doordat we als partij goed zichtbaar zijn en doen wat we beloven. De leden zijn onze oren, ogen en ledematen. Dit betekent dat we nooit achterover mogen leunen: we hebben de aanwas van nieuwe bevlogen mensen nodig. Deze week (week 26) zijn we daarom een campagne gestart met posters in bushokjes, reclamespotjes en nieuwe ledenwerffolders. We hebben nu bijna 46.000 leden. De eerste paar maanden van 2012 hebben we er netto 1.800 leden bij gekregen. Het is daarom tijd om te gaan oogsten. De SP moet zo snel mogelijk naar de 50.000 leden. Dit is gemiddeld vier tot vijf leden extra per afdeling per maand. Dit moet mogelijk zijn.

Er zijn veel reacties uit de zaal. Daaruit blijkt dat het huis-aan-huis bezoeken van mensen de beste methode is. Er moet daarbij echter meer planmatig gewerkt worden. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over het werk in de buurt, het bezoeken van markten en het huis-aanhuis gaan. Om dit handen en voeten te geven heeft de afdeling Breda met succes een 'SOS team' opgericht, wat staat voor 'SP op straat'.

De afdelingen met de meeste nieuwe leden hebben ervoor gekozen om eerst een folder in de bus te doen om aan te kondigen dat de SP binnen een aantal dagen langs komt, om vervolgens met de mensen in gesprek te gaan. Op deze manier heeft Boxtel er bijvoorbeeld 32 leden in anderhalve maand bijgekregen. De oude beproefde methode werkt. Maar naast het werven is het tevens belangrijk om de leden actief te houden en ze te binden aan de afdeling.

Wanneer mensen in financiële problemen komen en aangeven het lidmaatschap van de SP niet meer te kunnen betalen, dan kiezen sommige afdelingen er voor om hen financieel te steunen. Penningmeester Rosita van Gijlswijk waarschuwt voor deze gang van zaken. In plaats daarvan wijst zij op een motie van de SP in Pekela waarin is afgesproken dat mensen die in een schuldhulpverleningstraject zitten toch lid mogen blijven van een omroep, vakbond of politieke partij.

Tot slot wordt op initiatief van Emile Roemer afgesproken dat de SP op 1 januari 2013 50.000 leden heeft.

11. Rood

Vorige maand is het nieuwe bestuur van ROOD gekozen. Het bestuur stelt zich vandaag voor: Mathijs ten Broeke, Michelle Foolen, Mark Lievisse Adriaanse, Lieke Smits (voorzitter Rood) en Marc Smits. ROOD zal komende tijd ook flink meedoen met de campagne, ook lokaal. Daarnaast gaat ROOD komende zomer een ROOD-tour te organiseren. De SP-afdelingen worden opgeroepen om lokaal te inventariseren hoeveel jongeren er lokaal zijn en om zich aan te melden voor de ROOD-tour. De introducties op universiteiten, Hbo's en Mbo's zijn een prima gelegenheid om campagne te voeren en om zichtbaar te zijn. Komende zomer organiseert ROOD de zomerschool; hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij.

12. Verkiezingscampagne

Arjan Vliegenthart en Tiny Kox gaan in op de komende verkiezingscampagne. De SP staat er goed voor, in alle peilingen scoren we hoog, net zoals onze grootste concurrent, de VVD. Volgens de Volkskrant wordt het een strijd tussen Rutte en Roemer.

Daarnaast vinden veel mensen ons programma aantrekkelijk. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. De belangrijkste punten van onze partij worden door een groot deel van de samenleving gedeeld. Een grote meerderheid is het met de SP eens dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Het onderzoek van De Hond laat zien dat veel mensen de SP op de tweede of de derde plek hebben staan. Veel mensen twijfelen dus. Het zou goed zijn als wij deze mensen alsnog kunnen overtuigen om SP te gaan stemmen.

Na 12 juli zal het verkiezingsprogramma in verschillende vormen naar de afdelingen worden gestuurd. Op 10 augustus gaan de posters en kranten naar de afdelingen, op 19 augustus vindt de aftrap van de campagne plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem en op 3 september gaan de laatste-dagkaarten naar de afdelingen. Wanneer we in de vakantie goed campagne voeren, dan staan we er eind augustus goed voor en hebben we een voorsprong. Er komt 'zomers' campagnemateriaal zoals strandballen en slippers. Komende weken zijn er bijeenkomsten voor de lokale campagneleiders. We gaan het dan hebben over de campagne en de ideeën uit de afdelingen. Eén op de drie mensen in Nederland kan zich voorstellen ooit op de SP te stemmen. We moeten hier gebruik van maken. We hebben er aan het begin van een campagne nog nooit zo goed voorgestaan. We moeten ons echter niet rijk rekenen, iedere stem moeten we verdienen. De laatste drie weken voor de verkiezingen komt de campagne op stoom. Onze afdelingen kunnen het verschil maken door gericht naar de mensen toe te gaan. In de laatste weken voor de verkiezingen moeten we er zijn. De afdelingen moeten er klaar voor zijn, goed georganiseerd en voorbereid op de campagne.

Dit worden de verkiezingen waarin we geen anderhalf miljoen, maar twee miljoen of misschien wel drie miljoen stemmen gaan halen. Als we goed campagne voeren, dan gaan we het beleid in Nederland veranderen. Er rust een grote verantwoordelijkheid op onze schouders.

 

Overzicht verslagen partijraad