nieuws

Verslag Partijraad 26 juni 2010

Afscheid elf Kamerleden

De Partijraad opent met een filmpje over de vertrekkende Tweede Kamerleden. Emile Roemer roept ze naar voren en bedankt hen onder luid applaus van de Partijraad: “Een meer dan terecht applaus voor elf kanjers. Zij hebben alles opzijgezet om voortdurend de strijd aan te gaan voor een beter en socialer Nederland.”

Aankoop nieuw partijkantoor

Jan Marijnissen stelt dat de Partijraad voor een historisch besluit staat: het verlaten van het in 1977 gekochte Partijbureau in Rotterdam en verhuizen naar Amersfoort. Toen bleek dat er vanwege ruimtegebrek en de omstandigheden waaronder gewerkt werd, behoefte was aan een nieuw pand, is er gezocht naar iets centraal in het land, goed bereikbaar met ov, en waar meer mogelijk is, onder andere scholingen. Het Partijbestuur heeft zich laten adviseren door Jules Iding, SP-wethouder in Oss voor onder andere stadsontwikkeling, door vastgoeddeskundige Rolf de Poel en financieel adviseur en accountant Kees Blonk.

Rolf de Poel presenteert het plan; het aankopen van het oude Rabobankfiliaal in Amersfoort, een nieuwe, beter geïsoleerde gevel en binnen ruimte indelen voor 900 m2 kantoorruimte, 510 m2 facilitaire ruimte, 520 m2 vergaderruimte en 130 m2 entree. Planning: opleveren in december 2011.

Penningmeester Rosita van Gijlswijk gaat in op de financiering.
Aankoop en verbouwing worden deels gefinancierd uit eigen middelen - er is al een reservering gemaakt van 1 miljoen - , verkoop van het huidige pand, en externe financiering. Met een combinatie van een vaste geldlening en een krediet is er de meeste flexibiliteit om de rentelasten te minimaliseren en de renterisico's te beperken. Uit berekeningen blijkt dat we een permanente financieringsbehoefte hebben van 1,4 miljoen euro.

Het Partijbestuur heeft besloten dat:

 • Stichting Beheer SP eigenaar wordt van het nieuwe pand en het verhuurt aan de Vereniging SP
 • er een combinatie komt van een vaste geldlening (1,4 miljoen euro aflossingsvrij)
  en een kredietfaciliteit (maximaal 2,4 miljoen euro krediet)
 • we hiervoor in zee gaan met Rabobank Amersfoort

Er zijn gevolgen voor de exploitatie. Zo vervalt de huur van extra kantoorruimten en opslagruimten. Verzekeringspremie neemt toe, er komen rentelasten bij, onderhoudskosten stijgen, energiekosten stijgen, schoonmaakkosten stijgen. In totaal is het verschil voor de exploitatie een stijging van 171.500 euro.

De Partijraad heeft een aantal vragen, die hieronder direct met de antwoorden worden weergegeven.

 • Hoe zeker is de verkoop van de Vijverhofstraat? De waarde die het volgens taxatie heeft is een richtbedrag, maar of verkoop voor dat bedrag lukt en wanneer weet je nooit zeker.
 • Is er rekening gehouden met het toegankelijk maken van het pand? Ja
 • Zijn de verbouwingskosten ten opzichte van de waarde van het pand niet teveel? Op deze manier heb je straks een pand dat voldoet aan nieuwbouweisen, voor minder dan sloop- en nieuwbouwkosten. Dit is ook duurzamer.
 • Hoe zit het met het personeel? Die worden bij de plannen betrokken, er is al gesproken over de gevolgen van een mogelijke verhuizing.
  Het was fijn geweest als de stukken ruim van tevoren waren toegestuurd.
 • Wordt er weer een eigen drukkerij gevestigd? Nee, daar worden alternatieven voor bedacht, het meeste drukwerk gebeurt toch al buitenshuis en Jos de drukker gaat richting pensioen.
 • Hoe definitief is het ontwerp? Er zal nog ruim mogelijkheid worden geboden voor inbreng en ideeën; er is ruim tijd ingepland voor de ontwerpfase.
 • Is er ook gedacht aan opwekking van energie? De bekende technieken als mini-windmolentjes en zonnepanelen zijn nog niet interessant, maar we sluiten nog niks uit.
 • Het pand in Rotterdam is destijds betaald door bijdragen/leningen van leden. Komt er weer zo een mogelijkheid? Ja, dat is wel de bedoeling.
 • Er wordt 4 ton meer gefinancierd dan nodig is. Klopt, dit heeft te maken met een overbrugging als het pand in Rotterdam niet snel wordt verkocht.
 • Zijn de besparingen op kosten voor huur van ruimtes voor Partijraad en scholingen meegenomen? Ja.
 • Zijn banken als ASN en Triodos nog overwogen? De Partijraad heeft ooit Triodos afgewezen omdat die te antroposofisch is. De ASN was niet erg happig.
 • De Rabobank financiert de afvaloven in Harlingen; willen wij ons daarmee verbinden? Er is weinig keuze en alternatieven zijn vaak slechter.
 • Wordt de Vijverhofstraat verhuurd als het niet snel genoeg verkocht wordt? Ja.
 • Waarom zijn de onderhoudskosten zoveel hoger? Dit zijn realistische cijfers voor onderhoud dat erop gericht is het nieuwe pand op niveau te houden.
 • Is het asbestvrij? Er zijn wat systeemwanden met asbest; die zijn goed en veilig te saneren. Verder is grondonderzoek gedaan, freon gecheckt en gezocht naar ondergrondse olietanks. Allemaal ok.

Tot slot adviseert Kees Blonk de Partijraad positief te besluiten; het is financieel verantwoord.

De Partijraad is unaniem vóór de aankoop.

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen:

 • ik verzoek afdelingen die door de drukte van de verkiezingen niet aan het versturen van verslagen zijn toegekomen, de zomer te gebruiken om de afgelopen maanden te analyseren en snel een verslag op te sturen.
 • ik roep afdelingen op om hun lijst met mensen die de Spanning ontvangen te verversen.

Verslag vorige Partijraad

De Partijraad stelt het verslag van de Partijraad van 13 maart 2010 vast.

Afdelingen

Vincent Mulder haalt Hans van Hoof naar voren om het applaus in ontvangst te nemen van de Partijraad; zijn werkgroep Gemert-Bakel is een afdeling geworden.

Zorgactie

Renske Leijten roept alle afdelingsvoorzitters op om de komende twee dagen te gebruiken om zoveel mogelijk mensen te organiseren om dinsdag in Den Haag de acties tegen de bezuinigingen op de zorg kracht bij te zetten.

Jaarrekening

Penningmeester Rosita van Gijlswijk licht de jaarrekening 2009 toe:

Het resultaat is een kleine miljoen euro minder dan begroot. Belangrijke oorzaak daarvan is onzekerheid over de vraag of bepaalde acties van de Tweede Kamerfractie nu wel of niet volledig subsidieerbaar zijn. In het resultaat is rekening gehouden met de mogelijkheid dat dit niet het geval is. Verder verdient ROOD complimenten omdat zij de afgesproken bezuiniging ook echt hebben doorgevoerd. De nieuwe aanpak van wanbetalende afdelingen (na twee aanmaningen korting op de kwartaalbijdrage) werkt. Toch herhaal ik de oproep: betaal ook rekeningen aan de SP gewoon op tijd.

Zoals gezegd is het voorstel in verband met de aankoop van het pand in Amersfoort om 650.000 euro van de algemene reserve naar de reserve huisvesting over te hevelen. Daarnaast is het voorstel om het resultaat van 1.294.800 te verdelen over het verkiezingsfonds (1.000.000 euro) en de algemene reserve (294.800).

Ben Rewinkel spreekt namens de financiële controlecommissie (met als leden Ben Rewinkel, Anne-Marie Mineur, Jaap Verhoog, Wouter Groot Koerkamp en Eef Grootveld): Na 100 vragen in 43 e-mails, die allemaal snel en volledig zijn beantwoord, en drie bijeenkomsten, adviseert de financiële controlecommissie om het jaarverslag goed te keuren en het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. Verder doet de commissie drie aanbevelingen, die overigens al uitgevoerd zijn: een andere begrotingssystematiek voor subsidies door de Tweede Kamer; beperk het aantal rekeningen courant; blijf kritisch op de arbeidsvoorwaarden van zaken die wij outsourcen.

De Partijraad gaat akkoord met het Jaarverslag 2009.
De Partijraad stemt in met de aanbevelingen van de financiële controlecommissie.

Gewijzigde begroting 2010

Penningmeester Rosita van Gijlswijk: door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de val van het kabinet is er reden om de begroting voor 2010 aan te passen. Basis is de vastgestelde begroting. De afgenomen afdrachten, de afgenomen landelijke subsidie en de extra lasten door de Tweede Kamerverkiezingen leiden tot de volgende wijzigingen:

 • resultaat zal 1.110.511 euro negatief zijn
 • mutatie verkiezingsfonds: min 1.320.000 euro
 • resterend resultaat 209.489 voegen we toe aan de algemene reserve

Evaluatie campagne

Campagneleider Tiny Kox leidt de evaluatie van de campagne in: Wij zijn geen partij die een verlies van tien zetels als winst proberen te verkopen. Toch is er na de uitslag een merkwaardig gevoel, en Emile verwoordde het op de avond van de verkiezingen goed: “een verlies met een gouden randje”. Met campagnes win je geen verkiezingen; grote trends zijn belangrijker. Maar je moet er wel zijn op het moment dat er iets gebeurt. Tijdens het carrédebat op 26 mei gebeurde er iets: Emile deed het geweldig. Het was heel goed dat de SP ook op straat was toen het in de peilingen nog niet zo goed ging. We zijn binnen het budget gebleven en alvast sorry voor alles wat er mis is gegaan.

De leden van de Partijraad discussiëren vervolgens over de campagne. Over het algemeen is er tevredenheid over het verkiezingsmateriaal, maar is er wel een en ander misgegaan in de logistiek. Tevredenheid verder over de rol van ROOD: met hun eigen onderwerp en duidelijk zichtbaar. Het verlies zal ondanks het gouden randje toch kritisch geanalyseerd moeten worden.

Op de vraag hoe het nou zit met Kartika Liotard, die een week voor de verkiezingen uit de partij stapt, antwoordt algemeen secretaris Hans van Heijningen dat het Partijbestuur zijn best heeft gedaan de problemen in Brussel op te lossen. Dat Kartika ervoor koos een week voor de verkiezingen amok te maken, zag niemand aankomen.

Nieuw bestuur ROOD

ROOD-voorzitter Leon Botter stelt het nieuwe ROOD-bestuur voor: Daan Brandenbarg, Nils Müller, Lieke Smits en Marc Smits.

Toespraak Emile Roemer

We hebben een hectische tijd achter de rug. Na 2006 werd het steeds moeilijker: hoe blijven we in beeld? De gemeenteraadsverkiezingen waren een grote dip, nu zitten we weer in de lift. Vergeet niet: we zijn fors groter dan D66 en GroenLinks!
Bij de formatie wil de VVD het liefst een zo rechts mogelijke regering. De PvdA wil liever de VVD dan de SP en mikt op Paars-plus: dus ook zo rechts mogelijk. De SP buitensluiten is voor mij de beste motivatie om de SP de grootste te maken.
De uitslag op 9 juni is een prima startpunt. Ga nieuwe leden werven! Zet de schouders eronder om het nieuwe enthousiasme vast te houden. Willen wij na de volgende verkiezingen aan de knoppen, dan moeten we het op alle fronten beter gaan doen. Ik bied me aan: als afdelingen goede ideeën hebben om tegen onrecht in actie te komen, dan kom ik langs.
Geniet van je vakantie, maar niet te lang: de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer zijn al heel dichtbij. Ik reken op jullie!