Ruimtelijke ordening:

Samen bepalen hoe we het land inrichten

Ruimtelijke ordening is de manier waarop we het land inrichten: stad, dorp, ommeland en buitengebied, van groenstrookje en parkje in de wijk tot dagcamping en groter natuurgebied. In een klein, dichtbevolkt land is het cruciaal voor de leefbaarheid dat gebouwen, wegen, groen, water een goede ruimtelijke samenhang hebben die kwaliteit biedt voor de mens en bescherming voor plant, dier en bodem. Lege kantoren en verloederde bedrijventerreinen, wegzakkende veenweiden, kustbebouwing, gas- en zoutwinning onder de Waddenzee, grote windparken rondom dorpen, outletcentra in het weiland waardoor nabijgelegen dorps- en stadscentra verkommeren zijn allemaal voorbeelden van niet-duurzame ruimtelijke ordening.

Waar de Randstad te maken heeft met bevolkingsgroei, hebben veel andere regio’s te maken met bevolkingskrimp, in combinatie met vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Dit vraagt om een specifiek beleid en andere keuzes ten aanzien van woningbouw, scholen en zorginstellingen, bedrijfsterreinen (waaronder winkels en kantoren) en openbaar vervoer. De gemeenten en provincies krijgen meer ruimte voor regionale keuzes, die waar nodig door het Rijk met wetgeving en financiën zullen moeten worden ondersteund.

Het grondbeleid gaat op de schop. De voorwaarden waaronder projectontwikkelaars grond kunnen verwerven worden scherper. Bouw van kantoren en bedrijventerreinen wordt niet toegestaan wanneer daar geen duidelijke vraag naar is. We stimuleren woningcorporaties om leegstaande woningen in krimpgebieden op te kopen, om het verlies aan ruimtelijke kwaliteit van dorpen en het platteland tegen te gaan.

Goed bodemgebruik en grondpolitiek is één van de punten waar de SP zich sterk voor maakt.

Zie voor meer onze boeken 'Begane grond' en 'De laatste boer'

Lees meer over:

Schaarse ruimte optimaal benutten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma