Persoonsgebonden Budget (PGB):

Versterk het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) moet wat de SP betreft behouden blijven en versterkt worden. Dit kan onder andere door het aanvragen van zorg niet meer op basis van financieringsvorm te doen, maar op zorgbehoefte. Heeft iemand begeleiding of verpleging nodig, dan wordt dat vastgesteld en pas daarna komt de financieringsvorm aan de orde. Ook wordt er eerst gekeken naar wat er geregeld kan worden in de reguliere zorg. Ontbreekt daar het zorgaanbod, dan moet een PGB beschikbaar zijn voor iemand die zorg nodig heeft en dat zelf kan organiseren.

Georganiseerde aanbieders met personeel, zoals zorgboerderijen, Thomashuizen, thuiszorgaanbieders en aanbieders van begeleiding, moeten ook reguliere zorg gaan leveren. Dit vergroot de keuzevrijheid voor mensen die graag bij een aanbieder zorg willen, maar die geen PGB wensen. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor een zorgaanbieder de toelating tot de reguliere zorg beter, goedkoper en sneller mogelijk is. Het grote voordeel hiervan is dat aanbieders onder de Kwaliteitswet gaan vallen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (de IGZ) toezicht kan houden.

Voor mensen die werken via het PGB gaat gelden dat opbouw van sociale rechten verplicht wordt. Er moeten dus premies voor pensioen, WW en zorgverzekering worden afgedragen. Ook komt er een mantelzorgcontract: familieleden die hun baan opzeggen om de zorg op zich te nemen en via het PGB een inkomen weten te behouden, krijgen meer zekerheid. Dit contract behelst dat er premies worden betaald voor pensioen en WW, zodat ook de mantelzorger sociale rechten opbouwt. Voor het contract gelden geen urenrestricties, maar wel de mogelijkheid tot beroep op scholingsgelden voor de mantelzorger. De SP is voorstander van het Trekkingsrecht maar is van mening dat het huidige systeem van uitbetaling van het PGB via de Sociale Verzekeringsbank niet werkt. De SP steunt dan ook de ontwikkeling van een nieuw betalingssysteem dat eenvoudig is en zekerheid geeft. Budgethouders en zorgverleners die na de invoering van het Trekkingsrecht in de problemen zijn geraakt verdienen een goede compensatieregeling.

Lees meer over:

Menswaardig oud worden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma