Natuur:

Natuur in een klein land

De natuur in Nederland staat onder druk. Het aantal soorten dieren en planten neemt snel af (biodiversiteitsverlies). Natuur is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Daarom moet de natuur van de Ecologische Hoofdstructuur (Nationale Natuur Netwerk) inclusief de verbindingszones snel gerealiseerd worden. De kabinetten Rutte hebben onverantwoord bezuinigd op de natuuruitgaven. Hierdoor komt er 50.000 hectare minder natuur dan gepland.

Ook worden de Beschermde Natuurmonumenten niet langer beschermd. De SP wil dit in ere herstellen en ook gemeenten de mogelijkheid geven om gemeentelijke Natuurmonumenten in te stellen.

Rondom de belangrijkste natuurgebieden - de Natura2000 - wil de SP een bufferzone vestigen waarin duurzame landbouw bevorderd wordt. Hierdoor worden meer natuurdoelen bereikt. Groen in en om de stad is cruciaal voor de leefbaarheid. Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en toegankelijk worden.

De SP is een groene partij. SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven is in 2013 door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus, onder andere vanwege zijn verzet tegen de halvering van het natuurbudget en de gedwongen verkoop van natuurgronden van Staatsbosbeheer. Deze verkoop is inmiddels afgeblazen mede door het protest. De SP is voor het behoud van recreatiegroen voor stedelingen.

De SP heeft middels een initiatiefnota ‘Een stap vooruit’ voorstellen gedaan om wandel- en fietsmogelijkheden voor recreanten te verbeteren, bijvoorbeeld door het lange afstand wandel- en fietspaden netwerk te verbeteren. Dankzij de SP wordt extra geïnvesteerd in biologische natuurvriendelijke landbouw. In 2014 kreeg SP-er Johan van der Hout, gedeputeerde in Noord-Brabant, de prijs van Groenste Politicus, vanwege zijn inspanningen voor de natuur in Brabant. Eerder kreeg SP Kamerlid Hugo Polderman (2008) deze titel.

De SP wil af van de vermeende tegenstelling tussen natuur en landbouw. Het Nationale Natuur Netwerk moet ecologische randvoorwaarden scheppen over welke soort van landbouw er bij kwetsbare natuur kan plaats vinden. Zo krijgen we een natuurlijke zonering van het groene open gebied van Nederland, waarbij natuur en landbouw met elkaar verweven zijn. In de Noordzee worden grote beschermde natuurgebieden planologisch vastgelegd om natuurherstel en herstel van de visstand te bevorderen.

Lees meer over:

Schaarse ruimte optimaal benutten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma