Europa EU
Democratie

Voor samenwerking, tegen een alsmaar groeiende Europese superstaat

Wat in Nederland georganiseerd kan worden, moet door Nederland zelf bepaald worden en niet door de Europese Unie. Onze pensioenen, ons openbaar vervoer en onze zorg bijvoorbeeld kunnen we prima zelf organiseren, zonder bemoeienis van bovenaf uit Brussel. Maar veel problemen zijn grens overstijgend, zoals migratie, criminaliteit en milieu. Door samen te werken in de Europese Unie kunnen we dat aanpakken. Een Verenigde Staten van Europa vinden wij een slecht idee. De belangen van gewone mensen moeten weer voorop komen te staan en de Europese Unie moet democratischer.

De huidige EU is neoliberaal, wat wil zeggen dat van werkelijk alles een markt wordt gemaakt. De EU probeert de ‘vrije’ markteconomie met industriebeleid te beheersen, maar dit gebeurt vooral vanuit de belangen van grote multinationals en hun aandeelhouders. Maar al te vaak gebeurt dit ten koste van de belangen van gewone mensen, dieren en ons milieu.

 

 

 

Feiten en cijfers

Op 1 juni 2005 zei Nederland in een referendum massaal nee zegt tegen de voorgestelde Europese Grondwet. Het werd er via een omweg toch doorheen gedrukt. Dit staat bekend als het Verdrag van Lissabon en werd op 1 december 2009 van kracht.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. We bouwen aan een coalitie van EU-lidstaten die willen onderhandelen over een nieuw Europees Verdrag. In dat verdrag versterken we de zelfstandigheid van de aangesloten landen, vergroten we de inspraak van mensen en geven we soevereine lidstaten meer eigen bevoegdheden. Alle door de EU afgedwongen privatiseringen kunnen we zo terugdraaien. Dit nieuwe verdrag zal in een referendum worden voorgelegd aan de Nederlandse bevolking.
 2. We willen samenwerken in Europa, voor onder meer de aanpak van internationale criminaliteit, een goede opvang van vluchtelingen en een effectief klimaatbeleid. Maar we willen geen beleid krijgen opgelegd door ongekozen ambtenaren uit Brussel. We willen geen Europese Unie die feitelijk als superstaat functioneert.
 3. De Europese Commissie als politiek orgaan kan worden afgeschaft, landen kunnen heel goed zelf samenwerken. Het Europees parlement wordt een plek waar parlementariërs van lidstaten afspraken kunnen maken en het recht krijgen gezamenlijk Europese initiatiefwetten te maken.
 4. Wij gaan in Nederland over onze eigen begroting, ons eigen economisch en sociaal beleid, en onze eigen pensioenen. En we gaan over onze eigen publieke voorzieningen, zoals de zorg, de woningbouw, onderwijs en openbaar vervoer. We bepalen ook in Nederland zelf wat we wel of niet publiek willen regelen en wat we eventueel deels aan de markt willen overlaten. Hier heeft Brussel zich niet mee te bemoeien. Waar de Europese verdragen en Europese regelgeving hier de vrijheid van ons land beknotten zullen die verdragen en regels moeten worden aangepast. Bevoegdheden gaan dus terug naar waar ze thuishoren.
 5. Europa gaat niet over ons zorgstelsel. De SP vindt het recht op abortus en euthanasie erg belangrijk en steunt de strijd voor veilige en legale abortussen wereldwijd. Hoe een lidstaat zijn abortus- of euthanasie beleid invult is vervolgens wel een nationale aangelegenheid waar de EU zich niet mee moet bemoeien. De SP is niet voor een Europees elektronisch patiëntendossier, omdat er een te grote kans is dat hele persoonlijke gegevens op straat komen te liggen. Daarnaast is een groot Europees patiëntendossier een goudmijn voor bedrijven die er gebruik van zouden willen maken. Dat willen wij voorkomen.
 6. Zowel aan het begin van het jaar, als vlak na Prinsjesdag, stuurt de regering een voorstel naar de Europese Commissie voor de Nederlandse begroting van het volgende jaar. Als dit niet akkoord is, worden de Nederlandse ministers op de vingers getikt. Dit kan zelfs leiden tot boetes. De regering laat zich gewillig leiden door dit Brusselse begrotingsfetisjisme. Om maar aan de Brusselse 3%-norm te kunnen voldoen werd er bikkelhard bezuinigd op de zorg en andere sociale voorzieningen, en loopt de btw enorm op. De SP wil dat de Tweede Kamer over het Nederlandse economisch beleid gaat.
 7. De Europese Unie is veel te snel gegroeid, waardoor een goede samenwerking tussen de 27 landen van de unie steeds moeilijker wordt. Verdere uitbreiding is dan ook niet mogelijk. De Europese Unie moet het eigen huis eerst op orde maken, voordat we nieuwe gasten kunnen ontvangen.
 8. Om te voorkomen dat landen teveel in een keurslijf worden gedrongen, pleiten wij voor een Europa van verschillende snelheden. Landen krijgen meer mogelijkheden om niet (meer) mee te doen met bepaald Europees beleid. Als lidstaten het overdragen van nieuwe bevoegdheden niet in hun belang achten, kunnen ze kiezen voor een ‘opt-out’ en er niet aan meedoen. Zo moet een land het grenzeloze verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid kunnen beperken. Dit vergroot niet alleen de zeggenschap van de nationale democratie, het zal ook leiden tot meer fundamenteel debat over of problemen via Brusselse regels opgelost moeten worden of verschil kan bestaan tussen hoe landen hun beleid inrichten.
 9. De Europese Unie kan geen handelsverdragen meer sluiten zonder toestemming van de parlementen van de lidstaten. We zetten ons in voor eerlijke handel, zonder privileges voor de multinationals en met harde normen voor de bescherming van mens en milieu. Zodat niet alleen de bedrijven, maar vooral de mensen hiervan profiteren. Grote handelsverdragen leggen we in een referendum voor aan de bevolking.
 10. Het respecteren van de rechtstaat is nooit vrijblijvend. Indien een EU lidstaat de rechtstaat niet respecteert zijn sancties nodig en kan in het uiterste geval zelfs overgegaan worden op verwijdering uit de Unie. Niet alleen de nieuwe maar ook de huidige lidstaten zouden we periodiek moeten beoordelen of ze nog aan de voorwaarden voldoen. Bij eventuele toekomstige uitbreiding zullen de toetredingscriteria strikt toegepast worden. Hierbij geldt: bij twijfel niet doen. Eventuele verdere uitbreidingen van de Europese Unie moeten in Nederland ter goedkeuring in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd.
 11. De SP vindt een eerlijk loon heel erg belangrijk, en vecht daarom in Nederland voor een hoger minimumloon. De hoogte van het minimumloon verschilt flink per land. We willen voorkomen dat het minimumloon in Nederland laag blijft, omdat Brussel dat wil. strijden in Europa voor de positie van vakbonden zodat zij in elke lidstaat kunnen vechten voor een fatsoenlijk minimumloon. Om te voorkomen dat producenten elkaar concurreren door te produceren in lidstaten waar de arbeidsomstandigheden het slechtst zijn, is het belangrijk dat de EU minimumregels opstelt. Als lidstaten vervolgens strengere regels wil invoeren, dan moet dat altijd mogelijk zijn.
 12. Alle documenten van de Europese Raad van ministers worden openbaar en beter toegankelijk.
 13. Van alle militaire uitgaven samen kun je de extreme armoede in de wereld maar liefst vier keer uitbannen. We waken voor een koude oorlog inclusief wapenwedloop waarbij miljarden euro’s naar wapens gaan. Een wapenwedloop brengt vrede niet dichterbij. Het maakt de wereld nóg onveiliger. We zijn kritisch over de militaire rol die de EU naar zich toe trekt. Zeker in tijden van gevaarlijk oplopende geopolitieke conflicten, hoort de EU zich tot het uiterste in te zetten voor behoud van vrede en veiligheid. Militarisering van de EU, door het versterken van de Europese oorlogsindustrie en het tot stand brengen van een Europees leger, is daarmee in strijd en wijzen we af. Nationale democratieën dienen te allen tijde over hun eigen defensie te gaan. De aankoop van wapens via een “Europees vredesfonds” wijzen we af.
 14. De EU is geen militaire macht. Militaire interventies van lidstaten zijn alleen toegestaan met mandaat van de Verenigde Naties en dienen dus altijd in overeenstemming te zijn met het internationaal recht.
 15. De EU moet toetreden tot het Europees Mensenrechtenverdrag en het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.