Inkomen

Lonen omhoog en (kinder)armoede uitbannen

De afgelopen 35 jaar zijn de dividenduitkeringen 10 keer harder gestegen dan de lonen. Het is een patroon dat in de gehele economie te zien is: de drang van aandeelhouders om zich winsten toe te eigenen zorgt voor een neerwaartse druk op de lonen van de mensen die het werk doen. Zo zijn de mensen met de laagste inkomens er de afgelopen 30 jaar meer dan 10 procent op achteruit gegaan.

De SP wil ook goed zorgen voor de mensen die niet kunnen werken – bijvoorbeeld vanwege een handicap, verslavingen, psychische problemen of dakloosheid. We laten niemand vallen, álle Nederlanders hebben recht op een menswaardig bestaan. Ook zouden gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om armoede onder kinderen te bestrijden.

 

 

 

Feiten en cijfers

825.000 mensen in ons land leven onder de armoedegrens, waarvan 200.000 kinderen.

Een groot deel van de mensen in armoede is aan te merken als ‘werkende arme’. 220.000 mensen met één of meerdere banen leven onder de armoedegrens.

Het besteedbaar inkomen voor de grote meerderheid van onze inwoners sinds 1977 nauwelijks is gestegen.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. Wij verlagen de inkomstenbelasting voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen het minimumloon tot 16 euro per uur. We laten de koppeling tussen lonen en uitkeringen in stand. De aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, (zoals bijvoorbeeld de AOW-uitkering en bijstand) stijgen daardoor mee. Een verhoging van het minimumloon leidt ook tot verhoging van alle salarissen. 
 2. Met een landelijk aanvalsplan gaan we armoede en schulden bestrijden en ook voorkomen. Armoede onder kinderen moet zo snel mogelijk worden uitgebannen. Mensen met schulden worden voortaan beter geholpen, door goede en toegankelijke schuldhulpverlening en met één herkenbaar verwijsloket. Incassobureaus die zich misdragen verliezen hun vergunning. Deurwaarders en bewindvoerders mogen niet langer commercieel zijn, dit wordt een publieke taak. De maximale rente op kredieten wordt verlaagd.
 3. Voedselbanken moeten overbodig worden.
 4. Het stelsel van toeslagen maken we overbodig, door alle inkomens te verhogen en door de zorg, het wonen en de kinderopvang voortaan voor alle inkomens betaalbaar te maken. Daardoor stoppen we met het nutteloos rondpompen van geld, met de bureaucratie en zeker ook met het mensen ten onrechte beschuldigen van fraude. Het vervallen van toeslagen mag nooit leiden tot achteruitgang in inkomen. 
 5. De ‘kostendelersnorm’, een korting op de uitkering, schaffen we geheel af. Mantelzorgers mogen geen boete krijgen voor de steun die zij verlenen.
 6. Het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar schaffen we af, zodat ook jongeren een gelijk loon krijgen voor gelijk werk. Gelijke beloning geldt ook voor mannen en vrouwen bij gelijk werk. Stagiairs krijgen een eerlijke vergoeding en worden niet misbruikt als goedkope arbeidskrachten. 
 7. De SP was één van de eerste partijen die wees op de groeiende kloof tussen salarissen in de top van het bedrijfsleven en de inkomens van ‘gewone werknemers’. Wij willen de groeiende verschillen tussen inkomens binnen bedrijven een halt toe roepen, dat dan kan door alle werknemers in een cao onder te brengen. 
 8. Alleen onafhankelijke vakbonden mogen een cao afsluiten.
 9. Salarissen van topbestuurders in het bedrijfs­leven worden onder een cao gebracht en getemperd. Salarissen en overige beloningen van bestuurders mogen nooit méér zijn dan tien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer. Dat is met inbegrip van alle bonussen. 
 10. Voor de publieke en semipublieke sector wil de SP een maximumsalaris. In ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties en andere (semi-) publieke instellingen hoeft niemand meer te verdienen dan de minister-president.
 11. Alle vormen van discriminatie, zoals leeftijdsdiscriminatie, dienen door de arbeidsinspectie te worden opgespoord en bestreden.
 12. Bedrijven en instellingen dienen te worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het scheppen van werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, afgestudeerde Vmbo’ers en kinderen van migranten. Zij maken met scholen afspraken over stageplekken voor leerlingen en studenten.
 13. We sluiten een akkoord met de vakbonden en de werkgevers om de loonachterstand van de afgelopen decennia voor alle werknemers in te halen, onder andere door winstdeling. We voeren de automatische prijscompensatie weer in voor het behoud van de koopkracht van werkenden mensen.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP! 

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.