Inkomen
Inkomen

De lonen moeten omhoog

De afgelopen 35 jaar zijn de dividenduitkeringen 10 keer harder gestegen dan de lonen. Het is een patroon dat in de gehele economie te zien is: de drang van aandeelhouders om zich winsten toe te eigenen zorgt voor een neerwaartse druk op de lonen van de mensen die het werk doen. Zo zijn de mensen met de laagste inkomens er de afgelopen 30 jaar meer dan 10 procent op achteruit gegaan. 

Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen in deze periode het minimumloon tot 15 euro per uur. De AOW-uitkering, de Wajong, de WIA en het sociaal minimum (bijstand) stijgen automatisch mee. Een verhoging van het minimumloon leidt ook tot verhoging van de overige inkomens. Het minimum jeugdloon vanaf 18 jaar schaffen we af, zodat ook de jongeren een gelijk loon krijgen voor gelijk werk.

De SP wil ook goed zorgen voor de mensen die niet kunnen werken – bijvoorbeeld vanwege een handicap, verslavingen, psychische problemen of dakloosheid. We laten niemand vallen, álle Nederlanders hebben recht op een menswaardig bestaan. Ook zouden gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om armoede onder kinderen te bestrijden. 

De SP was één van de eerste partijen die wees op de groeiende kloof tussen salarissen in de top van het bedrijfsleven en de inkomens van ‘gewone werknemers’. Wij willen de groeiende verschillen tussen inkomens binnen bedrijven een halt toe roepen, dat dan kan door alle werknemers in een cao onder te brengen. Voor de publieke en semi-publieke sector wil de SP een maximumsalaris. In ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties en andere (semi-) publieke instellingen hoeft niemand meer te verdienen dan de minister-president.