Recht en veiligheid

Investeren in veiligheid en criminelen plukken

Er wordt veel te weinig geld afgepakt van veroordeelde criminelen. De SP wil dat er meer geïnvesteerd wordt in opsporing van het geld van criminelen, zodat criminelen geplukt kunnen worden. Dat verdient zich ook dubbel en dwars terug. De agenten moet meer collega’s en een hogere vergoeding krijgen om hun belangrijke en soms gevaarlijke werk weer goed te kunnen doen. Er zijn veel politiebureaus verdwenen, waardoor de politie steeds minder goed weet wat er speelt in de buurten en wordt er minder criminaliteit voorkomen. De SP wil daarom meer politiebureaus in de buurten. Door de tekorten bij de politie worden in gemeenten steeds meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) aangesteld. Wij willen juist meer agenten. Als lokale handhavers toch politie­taken moeten uitvoeren, zullen zij ook onderdeel moeten worden van het politiekorps. Met een goede politieopleiding en een aangepaste bewapening. Ook moet er meer opsporingscapaciteit komen, zodat er minder aangiftes op de plank blijven liggen. Veel te veel mensen worden nu niet geholpen en kunnen hierdoor hun recht niet halen.

 

 

 

Feiten en cijfers

Er liggen duizenden aangiftes op de plank. Door capaciteitsgebrek worden er jaarlijks ook duizenden onderzoeken stopgezet.

Maar liefst 16 miljard euro gaat er naar schatting jaarlijks in de onderwereld om, maar de overheid weet bij het bestrijden van criminaliteit maar 100 tot 300 miljoen per jaar af te pakken.

Sinds 2013 zijn er zo’n 200 van de bijna 500 politiebureaus gesloten. Ze zijn vaak vervangen door zogenaamde politieposten die nog maar een paar uur per week open zijn.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. Misdaad mag niet lonen, daarom gaan we veel meer geld afpakken van veroordeelde criminelen. De politie, het OM en de FIOD krijgen meer capaciteit om crimineel geld vaker op te sporen. Met witteboordencriminelen wordt niet meer geschikt, deze criminelen gaan we voortaan financieel plukken. Ook de winsten van frauderende bedrijven zullen worden afgepakt en hun vergunningen worden zo nodig ingetrokken.
 2. De politie moet meer mensen krijgen om het werk te kunnen blijven doen. Daarnaast moet de aantrekkelijkheid van het beroep worden verbeterd door hogere lonen. De politie is te veel tijd kwijt om taken van anderen uit te voeren, omdat daarop is bezuinigd.
 3. We willen meer politiebureaus en wijkagenten in de buurt. Het overgrote deel van de criminaliteit is lokaal en moet dan ook lokaal worden aangepakt. In teveel buurten gaat het niet goed, een kwart van de bevolking voelt zich wel eens onveilig. Buurtagenten moeten voldoende tijd in de buurt op straat kunnen zijn. Een buurtagent die de mensen in de buurt kent en gekend wordt door de mensen kan problemen voorkomen. Er komen meer buurtagenten en kleinschalige politieposten bij. Wat de SP betreft krijgen op lokaal niveau diefstal (inclusief winkelcriminaliteit), geweldsdelicten, inbraak en overlastgevende groepen prioriteit.
 4. We verzetten ons tegen het privatiseren van politietaken. De politie is er voor iedereen. Particuliere beveiligers zouden daarom niet nodig moeten zijn.
 5. Boa’s krijgen door een tekort aan agenten steeds vaker taken die eigenlijk bij de politie horen. Boa’s krijgen ook daardoor steeds vaker te maken met geweld. Er is echter ook steeds minder politie in de buurt om op dat moment om versterking te vragen. Het is dan ook voorstelbaar dat ze vragen om wapens om zichzelf mee te verdedigen. De SP vindt dat als boa’s politietaken moeten uitvoeren, ze onderdeel horen te zijn van de politie. Alleen zo is goede samenwerking tussen de politie en de handhavers verzekerd. Op deze manier krijgt de politie ook de nodige extra oren en ogen in de buurt. Voor enkele boa’s zijn er uitzonderingen, zoals boswachters. Die werken in zulke landelijke gebieden waardoor politieversterking oproepen te laat zal zijn. Daarom vindt de SP dat deze boa’s wel extra wapens mogen dragen.
 6. Veel te veel aangiften van mensen blijven gewoon op de plank liggen, waardoor de bereidheid om aangifte te doen afneemt en mensen hun vertrouwen in het recht verliezen. We investeren daarom in de recherche en in justitie (het OM en het NFI) om meer zaken op te lossen en mensen recht te doen. Hierbij wordt ook actief gebruik gemaakt van zij-instromers om de tekorten qua personeelsbezetting op te lossen.
 7. Boetes zijn voor de rijken zelden een straf, maar voor mensen met een laag inkomen des te meer. Die worden onevenredig getroffen en dat is niet rechtvaardig. Boetes worden inkomensafhankelijk, zodat ook rijken die gaan voelen in hun portemonnee.
 8. De mensen die zich elke dag inzetten voor onze veiligheid verdienen ook onze bescherming. Agressie tegen politieagenten, gevangenispersoneel, brandweerlieden, ambulancepersoneel en andere hulpverleners accepteren we dan ook niet. Geweld tegen deze hulpverleners wordt direct bestraft. Veelplegers gaan verplicht een cursus ‘sociaal gedrag’ volgen. Hulpverleners krijgen direct steun bij het verwerken van traumatische ervaringen.
 9. Verwarde personen horen niet in een politiecel, maar in de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is meer opvang nodig in de ggz. Ook komen er meer mensen en middelen voor de aanpak van digitale criminaliteit. De politie kan niet alle taken uitvoeren die anderen laten liggen.
 10. Wat gevangenen tijdens detentie met werk verdienen kan deels opzij gezet worden voor de slachtoffers van hun misdrijven. Op het gevangeniswezen werd jarenlang fors bezuinigd. Dit heeft geleid tot grote verslechteringen in de Nederlandse bajesen op het gebied van werkdruk, veiligheid en resocialisatie, voornamelijk waar het gaat over de begeleiding van gedetineerden en het aanbod van onderwijs en arbeid. Dat is onverstandig, omdat de meeste mensen een tijdelijke gevangenisstraf uitzitten en na verloop van tijd weer terugkeren in de samenleving. Het is veel beter de tijd in detentie goed te benutten. Een gevangene die een vak heeft geleerd, arbeidservaring heeft opgedaan of van zijn verslaving af is zal minder snel opnieuw een delict plegen. Privatisering van gevangenissen is wat ons betreft uit den boze.
 11. Op recidivebestrijding mag niet visieloos bezuinigd worden, daar is de veiligheid van onze samenleving te kostbaar voor. De reclassering, van oudsher expert in de begeleiding van ex-gedetineerden, moet de vrijheid en de middelen krijgen om waar nodig ex-gedetineerden hulp te bieden om op het rechte pad te blijven. Ook de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de opvang van ex-gedetineerden, moeten voldoende geld en ondersteuning krijgen voor deze taak.
 12. Jeugddetentie verdient bijzondere aandacht. Gevangenissen voor jongeren zijn nu niet altijd even effectief in het terugdringen van recidive. We moeten hen tijdens hun detentie voorbereiden op een goede terugkeer naar school of werk zodra hun staf is uitgezeten.
 13. We stoppen met de uitholling van de brandweer. Er worden geen brandweerkazernes meer gesloten. We verzetten ons tegen Europese plannen die beperkingen willen stellen aan onze vrijwillige brandweer. In plaats daarvan starten we een campagne om meer mensen te werven als vrijwilliger. We stoppen bezuinigingen die er toe leiden dat de brandweer met minder mensen uitrukt en langer moet wachten op versterking.
 14. Hoewel het helemaal uitsluiten van ieder risico onmogelijk is, moet steeds alles worden gedaan om het TBS-stelsel, inclusief vormen van proefverlof, zo veilig mogelijk te maken. De SP heeft dan ook het voorstel gesteund om langdurig toezicht te houden op ex-gedetineerden en TBS’ers voor zover dat nodig is om de kans op recidive zo klein mogelijk te houden. Mensen die na behandeling nog steeds een onacceptabel risico vormen voor de samenleving moeten worden overgeplaatst naar een ‘long stay’-afdeling, waar ze in principe levenslang blijven.
 15. Er is jarenlang bezuinigd op gevangenispersoneel en het personeel werkzaam bij TBS instellingen. Door het personeelsgebrek is ook de veiligheid van het personeel in het geding en zijn er al vele incidenten geweest die voorkomen hadden kunnen worden. Er moet worden geïnvesteerd in het personeel en de tekorten moet worden opgelost, dat is zowel in het belang van het personeel als de veiligheid van de samenleving.
 16. Mensen die een gevaar zijn voor de samenleving horen op de juiste plaats met gepaste beveiliging behandeld te worden. Maar omdat de reguliere zorg tot een markt is gemaakt en dure behandelplekken commercieel niet interessant zijn, is de aansluiting tussen straf en zorg slecht en zit het justitiële systeem verstopt, met name de tbs-klinieken zitten vol. De marktwerking in de zorg brengt dus veiligheidsrisico’s met zich mee voor de samenleving en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Zodat mensen met een stoornis die gevaarlijk zijn op de juiste plaats behandeld en beveiligd worden.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.