SP stelt Kamervragen over frauderend energiebedrijf

Jimmy Dijk in de Tweede Kamer

Heel veel mensen kunnen de hoge energieprijzen niet betalen en zitten thuis letterlijk in de kou. Het bedrijf Hollandse Energie Maatschappij (HEM) blijkt nu naar alle waarschijnlijkheid misbruik te hebben gemaakt van het energieplafond om zo meer belastinggeld van gewone mensen binnen te harken. De overheid betaalde energiebedrijven het verschil tussen het energieplafond en de ‘marktprijzen’ die de bedrijven doorgaven aan de overheid, om zo de energiekosten voor gewone mensen wat te beperken. Maar Hollandse Energie Maatschappij gaf veel hogere marktprijzen door dan andere bedrijven en kreeg zo miljoenen euro’s aan belastinggeld.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk en SP-Kamerlid Sandra Beckerman hebben Kamervragen gesteld. ‘Vorig jaar stelden wel al Kamervragen over de praktijken van HEM, maar daar heeft de regering niks mee gedaan. Miljarden euro’s heeft de staat in 2023 uitgegeven aan het energieplafond. Geld dat we hadden kunnen besteden aan het nationaliseren van de energie en het verlagen van de prijzen. Want zolang je onze energie aan de markt en bedrijven overlaat, zal er misbruik worden gemaakt door bedrijven’, aldus Dijk.

Sinds de privatisering van ons energiesysteem in 2004 is het kinderlijk eenvoudig om een eigen energiebedrijf op te richten en dat gebeurt niet altijd met de beste bedoelingen. Eigenaren verrijken zichzelf en wij zijn met z’n allen daarvan de dupe. Al eerder gingen hierdoor energiebedrijven over de kop en werden mensen opgezadeld met hoge energiekosten of een dure overstap. Dijk: ‘Het is belangrijk dat wij onze energie democratiseren en weer van ons allemaal maken. Dan kunnen we af van de woekerwinsten en de prijzen verlagen. En daarvoor hebben we een overheid nodig met het lef om fouten toe te geven en de privatisering van onze energie terug te draaien.’

 

Schriftelijke vragen van de leden Dijk (SP) en Beckerman (SP) over het artikel "Hollandse Energie Maatschappij verdacht van gesjoemel met prijsplafondmiljoenen":

  1. Kunt u bevestigen of het bericht in de Volkskrant over de verdenking van fraude door HEM met het prijsplafond accuraat is? Zo ja, welke stappen worden ondernomen om deze kwestie grondig te onderzoeken?
  2. Kunt u, in het licht van dit artikel, reageren op eerdere vragen gesteld door het lid Leijten (SP) over de energieleverancier HEM en reflecteren op de destijds gegeven antwoorden?  Was er in november van 2022 niet al een vermoede dat dit geval fraudegevoelig zou zijn? Was het toezicht op HEM naar uw mening streng genoeg? Heeft u dit aangepast op basis van deze vragen?
  3. In antwoord op de vragen van het lid Leijten (SP), schrijft u het volgende: ‘Op zijn minst roept de uitzending de vraag op of die regels goed zijn nageleefd in dit geval. Ik vind het daarom belangrijk dat de toezichthouder scherp let op eventuele overtredingen van deze regels en zo nodig optreedt waar die niet nageleefd worden.’ Bent u van mening dat dit gelukt is?
  4. Bent u van mening dat het wenselijk is dat bedrijven zonder vergunning leverancier spelen? Wat voor gevaren ziet u in dit soort constructies? Bent u van mening dat deze risico’s van misbruik opwegen tegen de door u te definiëren baten?
  5. HEM leverde energie zonder leveringsvergunning. Hoe kwam dit bedrijf dan in aanmerking voor het prijsplafond? Is het gepast dat dit bedrijf in aanmerking kwam voor het prijsplafond?
  6. Hoe kan het ministerie garanderen dat energieleveranciers op een eerlijke en transparante manier omgaan met het prijsplafond, en welke maatregelen worden overwogen om mogelijke misbruiken in de toekomst te voorkomen?
  7. Wat zijn de gevolgen voor de consumenten indien blijkt dat HEM inderdaad fraude heeft gepleegd met het prijsplafond, en welke stappen zal het ministerie ondernemen om gedupeerde consumenten te compenseren?
  8. In hoeverre heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) reeds onderzoek gedaan naar de handelspraktijken van HEM en welke verdere stappen onderneemt de ACM te ondernemen in reactie op deze verdenking van fraude?

Betrokken SP'ers