nieuws

Verslag partijraad 29 januari 2022

Besluiten:

  • Verslag d.d. 27 november 2021 vastgesteld
  • Benoeming leden partijbestuur bekrachtigd
  • Beroepscommissie partijraad bekrachtigd
  • Verslag Congres XXVI vastgesteld
  • Planning Provinciale Staten verkiezing 2023 vastgesteld
  • Planning Eerste Kamerverkiezing 2023 vastgesteld
  • Planning verdere behandeling actualisatie Heel de mens vastgesteld
  • Aangepaste jaarkalender 2022 vastgesteld

11.00 Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de partijraad

1. Opening en mededelingen
De leden van de partijraad en gasten worden welkom geheten door JV.

2. Vaststellen agenda partijraad 29 januari 2022
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de agenda en deze wordt als zodanig vastgesteld.

3. Hamerstukken
Hamerstukken (3.a t/m 3.h) worden niet tijdens de vergadering toegelicht of besproken, tenzij uiterlijk 24 uur voor aanvang aangevraagd. Dit is niet gebeurd en dus zullen deze punten later tijdens de vergadering stemming worden gebracht zonder bespreking.

3.a Vaststellen verslag d.d. 27 november 2021
3.b Bekrachtigen benoeming leden partijbestuur
3.c Bekrachtigen beroepscommissie partijraad
3.d Vaststellen verslag Congres XXVI
3.e Vaststellen planning Provinciale Staten verkiezing 2023
3.f Vaststellen planning Eerste Kamerverkiezing 2023
3.g Planning verdere behandeling actualisatie Heel de mens
3.h Vaststellen aangepaste jaarkalender 2022

4. Doelen partijbestuur 2022 – 2023
Partijvoorzitter Jannie Visscher geeft een toelichting op de doelen die het partijbestuur heeft gesteld voor de komende bestuursperiode. Eerst schetst zij de context waarbinnen de SP actief is: In een maatschappij waarin tweedeling en ongelijkheid toeneemt, waarin de markt het te vaak wint van de mens, is een schreeuwende roep voor de oplossingen van het socialisme van de SP. Dat kan de partij voor elkaar krijgen als meer mensen dat zien en meedoen. Het bestuur wil een brede linkse volkspartij zijn. Een partij die perspectief en hoop geeft en waar je als lid trots op bent.

Tijdens deze partijraad wordt het stuk op hoofdlijnen besproken. De volgende partijraad wordt een uitgewerkt stuk aangeboden. Er worden ook taken en doelen gekoppeld aan specifieke partijbestuursleden die daarmee aan de slag gaan.

Een aantal doelen en taken zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van de SP. Deze zijn daar terug te vinden en worden door JV benoemd. Deze staan niet ter discussie en worden gebruikt als leidraad. Er moet iedere keer worden gekeken in hoeverre een activiteit bijdraagt aan die taken en doelen.

De belangrijkste doelen in het document zijn groeien, ontwikkelen en organiseren. Er worden door JV een aantal zaken specifiek genoemd die daar aan bijdragen. Voor groeien moet een goed beeld komen van hoe de partij ervoor staat, is betere ondersteuning van afdelingen nodig, volgen strategische keuzes van de plaatsten waar inzet op wordt gepleegd en richt het bestuur zich op waar de SP over vier jaar wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij ontwikkelen horen de opleidingen, scouten en het scholen. Er moet beter worden gekeken naar groepen die een speciale taak en functie hebben zoals wethouders en hulpdiensten. Daarvoor is scholing en aandacht op de eigen plek nodig. De topkadertraining wordt benut als bron voor toekomstige partijraadsleden en sleutelfiguren.

Voor het organiseren komt er een partijbrede campagne die van alle SP’ers is. Er wordt ook gewerkt aan meer zetels om de volksvertegenwoordigende en bestuurlijke middelen te benutten om invloed te vergroten.

Reactie vanuit de partijraad
Vanuit de partijraad komt de oproep om te focussen op sterke afdelingen. Verkiezingsdeelname is dan geen doel op zich maar volgt vanzelf. Er komt ook een vraag om de regio-overleggen te evalueren. Er worden twee kanttekeningen geplaatst over het feit dat de doelen niet worden vastgesteld op het congres maar in de partijraad liggen ter besluitvorming. Er wordt gevraagd hoe de doelen terechtkomen in de partij. De oproep wordt gedaan om verbintenis zoeken tussen de punten. Tot slot is er nog een vraag over hoe de verkiezingsdeelname in Rotterdam tot stand is gekomen.

Jannie Visscher in reactie op de partijraad
JV geeft aan dat ze het eens is met de opmerking dat het begint met sterke afdelingen bouwen. Ten aanzien van het advies om regio-overleggen te evalueren, zegt zij dat de regiovertegenwoordigers binnenkort bij elkaar komen en dat er afspraken liggen om beter te organiseren. De doelen liggen nu in de partijraad omdat dit het hoogste orgaan is. Iedereen hier is verantwoordelijk om dit een plan te laten worden van de leden. De verschillende doelen worden gebruikt om het ene het andere te laten versterken, dat is ook zeker het plan. Voor wat betreft de verkiezingsdeelname in Rotterdam heeft JV aan dat het bestuur alles op alles heeft gezet om mee te doen en dat dit 100% in lijn is met de statuten maar dat als er meer details gewenst zijn, de vragensteller daarvoor terecht kan bij één van de partijbestuursleden.

Jannie Visscher gaat nu in gesprek met Tiny Kox over zijn nieuwe functie als president van de Parlementaire Assemblee raad van Europa
TK vertelt over de organisatie die handelt op basis van rechtsstatelijkheid, mensenrechten en democratie en die de grootste gedragsrechtelijke organisatie is waar naast EU-landen ook andere landen lid van zijn. Hij geeft aan dat het buitengewoon gevaarlijke tijden zijn en dat er daarom juist nu een rol is voor dit unieke platform om via diplomatie en dialoog toe te werken naar meer vrede. TK is de derde Nederlander die de rol van president vervult.

5. SP jongeren
De partijraad heeft afgelopen september besloten om een nieuwe jongerenorganisatie op te zetten. Bastiaan van Apeldoorn, Tijmen van Wijngaarden en Maarten van Orden geven een toelichting op wat er sindsdien is gebeurd.

De doelen van de SP jongeren zijn om jongeren te betrekken bij het verwezenlijken van een socialistische maatschappij, om jongeren een plek te bieden in de SP en om de bekendheid van de SP te vergroten bij jongeren. Hiervoor is een nieuwe, regionale opzet bedacht. Eerst worden in grotere steden met veel jongeren honken opgezet. Hier vallen dan ook andere afdelingen in de regio onder. Met gezelligheid moeten dit plekken worden waar jongeren graag naartoe gaan.

Als grote actie is nu de huisjesmelker van het jaar verkiezing opgestart. Deze verkiezing is afgetrapt met een gouden schoen voor minister de Jonge waarmee hij wordt aangespoord om huisjesmelkers eruit te trappen.

Voor contact en het betrekken van jongeren kan er worden gemaild naar jongeren@sp.nl

Reactie vanuit de partijraad
De opmerkingen vanuit de partijraad zijn allemaal lovend over de inzet van de SP jongeren. Er worden nog verduidelijkende vragen gesteld over de structuur.

De SP jongeren in reactie op de partijraad
Het idee van de regionale opzet is dat als je afdelingen in een poule zet, er veel meer jongeren zijn die zich bij een honk aan kunnen sluiten. Dat is de reden waarom het niet meer stad of afdeling is georganiseerd.

Bart van Kent over de AOW-actie
SP-Kamerlid Bart van Kent vertelt over de aanstaande grote demonstratie tegen de loskoppeling van de AOW en het minimumloon en hij legt uit waarom mensen hier hard door worden geraakt. Op 12 februari is een demonstratie in Utrecht en er komt een online gesprek waar al veel aanmeldingen voor zijn. Afdelingen die een bus regelen, krijgen daarvan de helft vergoed.

Filmpje met Roy Ahlers van SP Emmen
Ahlers vertelt in een filmpje wat de afdeling in Emmen doet in de campagne. Er is onder andere een online bingo georganiseerd, er is een posteractie die goed is voor de zichtbaarheid en er is een speurtocht georganiseerd waarmee mensen op SP-standpunten uitkomen. De grote tip is om het gezellig te houden. Ga op pad met vrienden in plaats van partijgenoten.

Stemming

Onderwerp

Voor

Tegen

Onthouden

Uitslag

Vaststellen verslag d.d. 27 november 2021

111

0

3

Aangenomen

Bekrachtigen benoeming leden partijbestuur

103

5

6

Aangenomen

Bekrachtigen beroepscommissie partijraad

110

0

4

Aangenomen

Vaststellen verslag Congres XXVI

108

2

4

Aangenomen

Vaststellen planning Provinciale Staten verkiezing 2023

113

0

1

Aangenomen

Vaststellen planning Eerste Kamerverkiezing 2023

113

0

1

Aangenomen

Planning verdere behandeling actualisatie Heel de mens

111

1

2

Aangenomen

Vaststellen aangepaste jaarkalender 2022

111

0

3

Aangenomen


6. Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Lilian Marijnissen en Jimmy Dijk praten met drie lokale SP’ers over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De eerste persoon die zij spreken is Wim Hoogervorst uit Enkhuizen waar de SP al 12 jaar de grootste partij is. WH vertelt dat dit is gelukt door actie te voeren op de parkeerproblematiek. Als grootste fractie zijn ze ook bezig met andere thema’s zoals opvang van dak- en thuislozen en het tegenhouden van een grote geitenhouderij. Voor de campagne gaan ze een speciale vrouwenavond organiseren en daarnaast gaat de lijsttrekker iedere week met een bloemetje bij iemand langs die zich op een speciale manier inzet voor de samenleving. Dat is positief en zorgt voor goede pers.

Vervolgens vertelt Brammert Geerling uit Zwolle over de inzet van de afdeling aldaar. Hij geeft aan dat wonen  het hoofdthema is. Om leden te betrekken is er veel gebeld. Dat was heel gezellig en heeft tot heel veel aanmeldingen geleid.

Oscar van Raak uit Breda vertelt dat ze die ochtend de campagneaftrap hadden op straat. De thema’s verschillen per wijk en daarom worden er ook verschillende flyers gemaakt. Mensen die bekend zijn in de samenleving worden ingezet in de campagne.

Lilian Marijnissen en Jimmy Dijk praten verder over opkomstbevordering. Niet stemmen is een groot probleem voor de SP.  Met acties en zichtbaarheid in de laatste dagen kan je mensen naar de stembus krijgen.

N.a.v. een vraag uit de partijraad vertelt Jimmy Dijk nog over zijn verwachtingen voor Groningen. Hij vertelt dat het vertrouwen daar echt weg is maar dat het een lichtpuntje is dat de SP wel op het podium mocht staan bij de fakkeldemonstratie. Persoonlijk contact werkt.

Er zijn veel regionale onderwerpen. Als er regio-overstijgende onderwerpen zijn, laat dit dan weten via verkiezingen@sp.nl

7. Afsluitende toespraak
Lilian Marijnissen begint te vertellen hoe trots ze is op de SP jongeren. Vervolgens gaat ze over naar de gemeenteraadsverkiezingen die over 7 weken zijn. Dit is volgens haar het eerste moment om af te rekenen met wat we tot nu zien van Rutte 4.

Ze benoemt dat Rutte zichzelf opstelt als manager en dat als het misgaat, altijd wordt gewezen naar de uitvoering. Dat is onzin, zegt Marijnissen. Het jarenlang vermarkten van woningen en het uithollen van de publieke sector is diep ideologisch.

Als voorbeelden noemt zij de druk en bezuinigingen op de zorg, de ontkoppeling van de AOW en het niet aanpakken van vermogensongelijkheid door het nieuwe kabinet. De SP gaat daar de strijd tegen aan.

Marijnissen wil socialistisch klimaatbeleid waarbij bedrijven hun winsten inzetten om schoon te produceren in plaats van dat vervuilende bedrijven belastinggeld krijgen om dat te doen. Ondertussen wonen veel arbeidsmigranten in slechte omstandigheden. Dat is slecht voor de mensen maar goed voor de winsten van bedrijven. De SP moet de stem van die mensen zijn in het debat.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het moment om te laten zien dat het anders kan. Daarvoor moet de SP organiseren en samen met mensen de strijd aan gaan. Laat de fakkeltocht in Groningen daarbij een inspiratie zijn voor de hele partij.