nieuws

Verslag Partijraad 4 december 2020

Verslag Partijraad 4 december 2020

20:00 uur – Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de vergadering

JV: Deze extra bijeenkomst is aangevraagd door 13 afdelingen. Gelegenheid om samen te bekijken hoe we problemen oplossen en weer eensgezind zijn richting toekomst. Ze dankt daarvoor de initiatiefnemers.

Het partijbestuur is bij elkaar gekomen en is tot een voorstel gekomen dat vanavond voorligt. Er is een feitenrelaas gemaakt om alles op een rijtje te zetten. Het voorstel van het partijbestuur heeft 5 besluitpunten:

  1. Het besluit van het partijbestuur om het Communistisch Platform aan te merken als politieke partij te bekrachtigen en te herbevestigen dat dubbellidmaatschappen strijdig zijn met onze statuten.
  2. Vast te stellen dat het politieke programma en de werkwijze van het Communistisch Platform zich niet verdragen met het doel, de beginselen en de statuten van de SP.
  3. Een commissie in te stellen die als opdracht krijgt (1) te onderzoeken hoe deze situatie bij ROOD heeft kunnen ontstaan, waaronder begrepen een analyse van de voedingsbodem voor het Communistisch Platform, (2) te onderzoeken of de huidige spelregels van ROOD/SP goed zijn nageleefd en of er een noodzaak is die spelregels aan te passen en (3) uiterlijk 1 mei 2021 aanbevelingen en voorstellen doet voor het organiseren van jongeren binnen de SP.
  4. Per direct budget vrij te maken voor het ondersteunen van jongerenactiviteiten in afdelingen en een jongerencoördinator aan te stellen die jongeren en afdelingen daarbij ondersteunt.
  5. Zijn steun uit te spreken voor het opschorten van financiële en organisatorische ondersteuning van het huidige ROOD.

Na het noemen van de besluitpunten gaat JV in op hoe de termijnen en spreektijden zullen zijn. Er is een hoofdelijke en gewogen stemming over de voorstellen aangevraagd waar JV uiterlijk 22:45 uur aan wil beginnen.

Eerste termijn vanuit de afdelingen

Ronald Jansen van de afdeling Arnhem is één van de aanvragers van deze Partijraad en geeft daarom een inleiding. Geeft aan dat het zijn doel is om elkaar te spreken over ROOD, zonder besluiten of agenda. Wil zoeken naar overeenkomsten en niet de verschillen. Vanwege de insteek van de aanvraag zal hij zich onthouden van stemming. Roept op om te besluiten wat voor partij we wél willen zijn.

JV noemt nu dat er een amendement voorligt van afdeling de Bilt en een motie van afdeling Brunssum e.a. en of iedereen daar in de eigen termijn op in wil gaan.

Bij reacties vanuit de afdelingen leeft breed het gevoel van verantwoordelijkheid voor de jongeren binnen de partij. De urgentie om tot een oplossing te komen wordt door iedereen gedragen.

Hoe die oplossing eruit ziet loopt langs twee lijnen: het grootste deel van de afdelingen spreekt steun uit voor de lijn van het bestuur en onderschrijft de voorliggende besluiten. Een kleiner deel van de afdelingen ziet een andere oplossing en spreekt steun uit voor de voorliggende motie en het amendement.

Over de commissie die onderzoek gaat doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren is in grote mate overeenstemming dat dit een goed idee is. Vooral de vraag wat de voedingsbodem is, wordt als een belangrijke gezien. Ook wordt ook in mindere mate aangegeven dat ook ROOD hier een onderdeel van moet uitmaken.

De reacties vanuit de afdelingen laten zich als volgt categoriseren:
Het grootste deel veroordeelt de handelswijze van het CP en MF. Ze steunen de ondernomen stappen van het partijbestuur. Het huidige ROOD past volgens hen niet binnen de SP en ze willen aan de slag met een nieuwe manier om jongeren een plek binnen de partij te geven. Geven in grote mate ook direct aan de voorliggende besluitpunten van het bestuur te steunen.

Een kleiner deel ziet ook de CP en MF als probleem maar vraagt zich tegelijk af of deze gang van zaken goed is geweest. Ze roepen op om weer tot elkaar te komen. Er wordt op gewezen dat de beroepscommissie haar werk eerst moet kunnen doen. Een deel van deze groep spreekt zich in de termijn niet uit over de voorstellen van het bestuur, een deel spreekt zich uit voor de voorliggende motie en het amendement.

Het laatste en kleinste deel van de afdelingen spreekt zich expliciet uit tegen de handelswijze van het partijbestuur. Zij brengen in dat het ingaat tegen partijdemocratie, er meer ruimte moet zijn voor discussie en het beeld is dat het bestuur vooral escaleert. Deze afdelingen steunen de voorstellen van het partijbestuur niet en scharen zich achter de ingediende motie en het amendement.

Daarnaast worden er nog vragen gesteld op zowel inhoud als proces. Deze laten zich als volgt samenvatten:

  • Hoe heeft het zo kunnen escaleren? Waarom nu? Wat kunnen we er van leren?
  • In de media zijn berichten naar voren gekomen dat het partijbestuur op oneigenlijke wijze aan persoonsgegevens van leden van het CP is gekomen. Hoe zit dat?
  • Hoe wil het partijbestuur gaan de-escaleren?
  • Hoe gaat de commissie van wijzen er uitzien en hoe wordt deze gevormd?

Na de eerste termijn vanuit de afdeling wordt de vergadering geschorst om 22.05 voor overleg binnen het partijbestuur.
22.15 wordt de vergadering heropend.

Reactie vanuit het partijbestuur

Jannie Visscher reageert als eerst op opmerkingen en vragen vanuit de afdelingen. JV geeft aan dat het in deze discussie niet gaat om afwijkende meningen of een kritisch lid maar om een beweging die de partij wil omvormen.
De eerste signalen kwamen afgelopen zomer en toen is het bestuur er serieus mee aan de slag gegaan. Het bestuur constateerde dat het gaar om een beweging met eigen organisatie, bestuur en programma en het dus aan te merken is als een politieke partij. Dit is langs de statuten gelegd en toen kwam het bestuur tot de conclusie dat een lidmaatschap van CP onverenigbaar is met dat van de SP.
Geeft aan ook te willen de-escaleren maar dat dit iets anders is dan het te laten doorsudderen. De SP is geen communistische partij en dat willen we ook niet. JV maakt duidelijk dat als de betrokken personen aangeven om afstand te doen van het CP, ze altijd weer welkom zijn bij de SP. JV maakt duidelijk dat de bekrachtiging door de partijraad over het CP als politieke partij losstaat van de beroepsprocedure. Geeft ook aan dat tijdens dit proces, het lidmaatschap van de betrokken personen volgens de statuten niet meer actief is. De onderzoekscommissie moet ook antwoorden gaan geven op enkele gestelde vragen over de voedingsbodem en hoe dit zo heeft kunnen ontstaan.

Het ingediende amendement en de motie worden door JV ontraden. Deze lossen het probleem volgens JV niet op. Afdelingen geven aan dat we het congres hier niet mee moeten belasten en dat gebeurt met deze voorstellen wel.

Nu is het woord aan partijsecretaris Arnout Hoekstra.
AH gaat in op hoe het CP en MF hun werving hebben georganiseerd. Het door hem gemaakte feitenrelaas ondersteunt de analyse van het partijbestuur en AH hoopt dat het duidelijkheid geeft.

Vervolgens gaat AH in op het in de media verschenen bericht dat het bestuur op oneigenlijke wijze aan de gegevens van CP-leden is gekomen. AH vertelt hoe de gegevens bij het bestuur zijn gekomen en dat het bestuur niks heeft gedaan wat niet mag. Roept op om verenigd en gefocust samen naar de verkiezingen toe te werken.

JV leest nu de ingediende motie en het amendement voor die nogmaals door het partijbestuur worden ontraden.

Vervolgens gaat JV in op de samenstelling van de onderzoekscommissie. Die bestaat uit:
Nine Kooiman (voorzitter)
Bram Rovers
Krista van Velzen
Eduard van Scheltinga
Bastiaan van Apeldoorn

AH begeleidt de stemming. Geeft aan dat het mogelijk is om voor of tegen te zijn of je te onthouden. Het is een gewogen en hoofdelijke stemming. Gaat in op de stemverdeling.

Uitslag stemming

Onderwerp Voor Tegen Onthouden Uitslag
Amendement De Bilt 140 386 3 Verworpen
Voorstel Partijbestuur 363 167 20 Aangenomen
Motie 169 356 20 Verworpen
Samenstelling commissie 380 94 12 Aangenomen

Tussen de stemmingen door wordt er een ordevoorstel gedaan door Anne Feite Bloem om afdelingen zich in één keer over alle voorstellen te laten uitspreken. In reactie geeft Arnout Hoekstra aan dat er om een hoofdelijke stemming is gevraagd en dat dus gaat gebeuren.

Na de stemming spreekt JV de partijraad toe. Ze geeft aan dat de partijdemocratie heeft gesproken en er geen plek is voor CP maar wel voor jongeren. De onderzoekscommissie gaat aan het werk en in gesprek met ROOD en de partij om te kijken wat er fout ging en hoe het beter moet.

Ze bedankt nogmaals de initiatiefnemers en roept de partijraad op om zich te richten op de verkiezingen en campagne.

Om 00:27 wordt de vergadering gesloten.