nieuws

Verslag Partijraad 19 september 2020

Besluiten:

  • De partijraad stelt het verslag van 22 juni 2020 vast.
  • De partijraad stelt het verslag van het 23e congres van de SP vast.
  • De partijraad stelt het verslag van het 24e congres van de SP vast.
  • De partijraad stelt de jaarplanning voor partijraden in 2021 vast. De data zijn: 27 februari, 27 maart, 26 juni, 25 september en 27 november.
  • De partijraad neemt het voorstel voor het Internationaal secretariaat aan.
  • De partijraad verwerpt de motie Voor14.
  • De partijraad verwerpt de motie Niet doorrekenen verkiezingsprogramma door CPB

De partijraad begint met een filmpje over de algemene beschouwingen

Voorzitter Jannie Visscher opent de partijraad

JV: ‘Jammer dat we niet samenkomen in De Moed. We maken er het beste van. Een bijzonder welkom aan partijraadsleden die er voor het eerst bij zijn.’
‘We ervaren dat steeds meer mensen zich ongemakkelijk voelen. Dat er iets niet klopt in de economie en samenleving. Sommigen krijgen van de coronacrisis een tikje, anderen een mokerslag. Nu is het tijd om ons solidair te tonen. Bijvoorbeeld met de hulpdienst; gisteravond ging de livestream daarover. Wij gaan naast de mensen staan.’

Algemeen secretaris Arnout Hoekstra over de spelregels van de partijraad via Zoom

AH: ‘Vul je volledige naam in. Dan kom je erin. Zet je webcam aan als je binnenkomt, maar ook als je het woord voert. Zorg dus dat je microfoon het doet. Om het woord te voeren vraag je Aldo, de co-host, via de chatfunctie van zoom, om het woord. We hebben geen stemapp deze keer. Stemmingen zullen dus hoofdelijk zijn. Als je vragen hebt, kun je ook mailen naar partijraad@sp.nl. Die beantwoorden we zo veel mogelijk tijdens de bijeenkomst.’

Jannie Visscher over de agenda

JV: ‘Er zijn twee punten toegevoegd. Na punt 5:
6: motie wettelijk minimumloon.
7: doorrekenen CPB.’
‘Op het congres is afgesproken: stukken voor de partijraad moeten we op tijd bekendmaken. Nu niet zo goed gelukt met deze twee punten. Ik wil onszelf oproepen: als we iets agenderen, moeten we dat zo snel mogelijk doen.’

BESLUIT: De partijraad stelt het verslag van 22 juni 2020 vast.
BESLUIT: De partijraad stelt het verslag van het 23e congres van de SP vast.
BESLUIT: De partijraad stelt het verslag van het 24e congres van de SP vast.
BESLUIT: De partijraad stelt de jaarplanning voor partijraden in 2021 vast.
De data zijn: 27 februari, 27 maart, 26 juni, 25 september en 27 november

Arnout Hoekstra over het Internationaal secretariaat

AH: ‘Het voorstel geeft uitvoering aan meerdere congresbesluiten. Er zijn gesprekken gevoerd met mensen die actief zijn op internationaal vlak. Op de volgende partijraad willen we het jaarplan voor 2021 bespreken – dat is inhoudelijk. Nu besluiten we over dit plan, dat meer organisatorisch is; stichting, structuur, subsidie. En hoe we mensen erbij betrekken.’
Naar aanleiding van vragen van de partijraad voegt AH toe: ‘We willen themagroepen maken en voorkomen dat iedereen los wilde ideeën gaat uitvoeren. Verder niet te veel regels, zodat we snel kunnen schakelen. Het doel is 1 fte aan te stellen en subsidie aan te vragen. De hoogte daarvan hangt af van de uitslag van de verkiezingen. We gaan jaarlijks op de partijraad evalueren, met een plan en een jaarverslag.’

BESLUIT: de partijraad neemt het voorstel voor het Internationaal secretariaat aan.

Motie Voor14

JV: ‘Op SPnet staat de actuele motie over het wettelijk minimumloon. Die motie kwam naar aanleiding van het wetsvoorstel van Jasper van Dijk. Eerste indiener van de motie Emile Jacobs van Sittard-Geleen en Jasper van Dijk mogen als eerste spreken.’
EJ: ‘Goed dat we dit thema bespreken; het leeft breed in onze partij. 18 afdelingen steunen deze motie nu. Op het 24e congres is een motie aangenomen om samen met de vakbond op te trekken met de campagne Voor14.Doel van de vakbond: 14 euro op 1 januari 2022. In het wetsvoorstel van Jasper van Dijk wordt dat 2025, 2028 of zelfs 2035. Dat wijkt zo veel af, dat we daarover eerst discussie in de partij hadden verwacht. De inzet van de SP zou moeten zijn om druk van onderaf op te bouwen. Dan kan 2025 de uitkomst zijn van die strijd, maar als je hier aan de voorkant op inzet, hebben we het in 2045 nog niet gehaald.’
JvD: ‘Loonstrijd is een kernpunt van de campagne die we voeren. Tel uit je winst. Als Kamerlid moet ik wel uitvoering geven aan het doel van 14 euro. We zeggen nu: in vier jaar van 10 naar 14 euro. Dat zou een enorme verbetering zijn. Hopelijk komt het zo in het verkiezingsprogramma. Het wetsvoorstel gaat ook verder. Namelijk: we moeten naar 60 procent van het gemiddelde loon. Dat zou je dan in 2028 kunnen halen. Het is haalbaar en betaalbaar. FNV staat er anders in: zij zeggen: het moet in 2022. Dat leidt tot enorme kosten en je confronteert de kleine ondernemers daarmee. De inschatting van experts is dat dan talloze kleine ondernemers omvallen. Met ons voorstel zouden twee miljoen werkenden geholpen zijn. De SP is daarmee de enige partij in de Tweede Kamer die een concreet voorstel doet.’
Na een discussie door de partijraad in twee termijnen wordt er gestemd, hoofdelijk, op volgorde van afdelingsnaam. Uitslag: 82 leden tegen, 19 voor.

BESLUIT: De partijraad verwerpt de motie Voor14.

Motie Niet doorrekenen verkiezingsprogramma door CPB

Tijs Hardam, Rotterdam, spreekt als eerste indiener van de motie: ‘De SP zou het verkiezingsprogramma niet moeten laten doorrekenen door het CPB. Ten eerste omdat we ons in een neoliberaal kader laten dwingen. Een lager minimumloon en meer flexwerk is volgens het CPB goed. Dat maakt het een politiek instituut. Ten tweede: Er zijn ook andere partijen die erover nadenken om niet door te laten rekenen, onder andere Partij voor de Dieren. Er is dus momentum. Ten derde: de werking van het CPB is ondemocratisch. Partijen schrijven hun programma naar de modellen van het CPB toe en opereren daardoor niet onafhankelijk.’
Fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘Dit punt heeft alles te maken met de strategie die we kiezen voor de verkiezingen. Twee weken geleden hebben we met afdelingsvoorzitters uitgebreid gesproken over de strategie. De bottom line is dat we waarschijnlijk met een duur programma komen. Ik proef daar enthousiasme voor. Zaak is dat we die verkiezingen winnen omdat we dan iets kunnen veranderen. Ik verzoek om deze motie niet te steunen. Ik reageer op de argumenten van Tijs. Neoliberale modellen: klopt. Maar voor eerdere partijraden is dat geen reden geweest om niet door te rekenen. Naar buiten toe is dat dus geen sterk argument. Daarbij komt dat wij er op korte termijn vaak wel goed uit komen. En dat we daar gebruik van maken. Het tweede punt: de andere partijen. Ik heb met verschillende partijen gesproken. PvdD gaat het niet doen. Ook rechts-extreme partijen, de PVV en FvD laten het niet doorrekenen, verwacht ik. We moeten altijd zelf nadenken – maar dan komen we wel in dat rijtje. Andere kritische partijen, zoals CDA besluiten om het toch te doen. Het derde punt, ondemocratisch, snap ik niet helemaal. Hoezo zou het in de SP niet democratisch zijn? Iets anders: we zijn met het CPB in gesprek. Die twijfelen of ze wel kunnen doorrekenen, vanwege corona. Zij verwachten eind van de maand duidelijkheid. Ik stel voor ons nu niet vast te leggen en het te laten bij het campagneteam en partijbestuur.’

Er volgt een discussie in de partijraad, waarin ook wordt gevraagd om een gewogen stemming.
Jannie Visscher: ‘Ook is gevraagd: moeten we wel nu stemmen? Ik stel voor niet twee maal te stemmen, maar het samen te voegen. Dus. Als je wél af wil van het CBP, maar misschien niet nu, dan moet je tegenstemmen – dan kan het later nog op de agenda gezet worden. Als je vindt dat dit per se vandaag besloten moet worden: voor stemmen.
Arnout Hoekstra over de stemming: ‘Iedere afdeling heeft per 50 leden 1 stem. Leden partijbestuur elk 1 stem. Er zijn vandaag 27151 leden vertegenwoordigd in de partijraad. We doen hoofdelijke stemming en passen dan weging toe. De uitslag volgt later tijdens de vergadering.’

Voortgang campagnes en acties

Hugo Kruyt is de nieuwe belcoördinator van een opnieuw opgezet belteam. HK: ‘We bellen met mensen die onze acties hebben gesteund. Het mooiste is als we ze lid kunnen maken. We kunnen het niet alleen met ons team. We willen dat elke afdeling één iemand enthousiast maakt voor het bellen. Je krijgt eerst contacten uit je eigen afdeling. Buurten is lastiger tijdens corona. Bellen is een mooi alternatief. De komende tijd zal ik aanwezig zijn op jullie regio-overleggen om het erover te hebben. Geef vragen of enthousiastelingen door aan telefoonteam@sp.nl
Jannie Visscher loopt in verband met de tijd heel kort langs de voortgang van campagnes: ‘Tot 1 juli was er focus op 0% huurverhoging; tot Prinsjesdag was er focus op zorg. Daarnaast lopen er campagnes op ook lonen, economisch aanvalsplan, pensioenen en studiefinanciering.’
Lilian Marijnissen over zorgcampagnes: ‘Salarissen in de zorg is een van de grootste politieke onderwerpen. 120.000 mensen hebben de petitie getekend. Alleen al via de nieuwsbrieven hierover hebben we 540 nieuwe leden gekregen. We hebben bijeenkomsten georganiseerd, ook met mensen uit de zorg, FNV, CNV, NU91. Het lukt ons het politieke debat te bepalen. 5 september wadden we de grootste online zorg-actie. Het laatste politieke nieuws hierover is dat het kabinet het wegmoffelt in een commissie die het moet uitzoeken. De petitie loopt door, er komen nieuwe acties. Tussendoor de druk erop houden. Er is ook weer over het zorgfonds gesproken, en we hebben een succes gehaald voor de zorgbuurthuizen.’
Lisa de Leeuw over wooncampagnes: ‘Ik ben van Campagneteam De Moed. Heb je vragen: campagne@sp.nl. De huurverhoging hebben we gebruikt als aanleiding voor huuracties. Meer dan 25.000 mensen steunen, meer dan 50 afdelingen zijn in actie. 500 mensen zijn naar aanleiding hiervan lid geworden. We zetten druk op Den Haag. Van links tot rechts hoor je nu: huren omlaag. Ollongren begint te bewegen. Ze wil een huurverlaging voor een klein deel van de huurders. Natuurlijk niet genoeg, maar wel hoopvol. Druk nog verder opvoeren. Nederlanders vinden de wooncrisis na de coronacrisis het grootste vraagstuk. En dat het kabinet te weinig doet. Zelfs de meerderheid van de VVD’ers vindt dat huisjesmelkers onteigend moeten worden als ze over de schreef gaan. Het stelsel moet op de schop. Hoge huren komen niet uit de lucht vallen. Onze campagne heeft drie pijlers: 1. de afdelingen, acties en huurdersverbonden; 2. huurders, huurdersbelteams en 3. de landelijke partijorganisatie. We willen toewerken naar een landelijk huurdersverbond.’
Jannie Visscher: ‘Ik wil nog even de actie van ROOD noemen, Proefkonijnen. Voor compensatie van de schuldengeneratie. Die petitie is al 61.000 keer ondertekend.’

Uitslag stemming CPB-doorrekening

480 stemmen. Voor: 206. tegen: 274. Verworpen
BESLUIT: De partijraad verwerpt de motie Niet doorrekenen verkiezingsprogramma door CPB

Arnout Hoekstra over de campagne

AH: ‘In de voorbereiding van de campagne gaat iedere afdeling een bijeenkomst organiseren, in oktober, met je actieve leden. Over de vragen: hoe gaan we de campagne in, wat gaan we doen? Je coach neemt daar contact over met je op. Belangrijk is het betrekken van mensen. Organiseer bijeenkomsten over inkomen, zorg en wonen. Daar gaan we mensen voor bellen. Dat betekent nu al bouwen aan een belteam dus.’ ‘Begin december hebben we congres. Dat wordt waarschijnlijk digitaal. Er wordt een stemapp ontwikkeld.’ ‘De campagne zelf. Op 16 januari is er een campagnetraining. En da: sympathisanten bellen om te gaan stemmen. Als laatste: posters plakken, digitaal of fysiek. Jimmy Dijk en ik coördineren dat. Vragen hierover? jdijk@sp.nl’ ‘De nieuwe SP-krant is een goede opwarmer. Meer dan een half miljoen zijn er gedrukt. Maak een goed plan om die krant te verspreiden. Zet je plannen en ervaringen in je afdelingsverslag. Dit is meteen oefenen voor de campagnekrant.’
Jannie Visscher: ‘Voordat ik Lilian het laatste woord geef, meld ik nog even dat we 1573 nieuwe leden hebben sinds de vorige partijraad. Verwelkom die leden warm en maak ze enthousiast.’

Toespraak Lilian Marijnissen

LM: ‘Bij de algemene beschouwingen zeiden journalisten: het kabinet wordt steeds linkser. Je hoort inderdaad Heerma zeggen dat we weer volkshuisvesting moeten hebben. Dijkhoff pleit voor een sterke overheid, Segers die zegt dat het bruto binnenlands product niet heilig is en Rutte die roept dat de zorg geen markt is. Ik persoonlijk moest heel erg denken: hoe zou mijn vader hier nou naar kijken? Ik stuurde hem een mailtje met die vraag. Het antwoord: ‘Ze hebben eindelijk Tegenstemmen gelezen’.
De verandering gaat niet vanzelf komen. Iedereen van PVV tot PvdA heeft met de VVD geregeerd. Het maakt niet uit. Welk verhaal ze ook vertellen: het blijft steeds dezelfde agenda.
Daarom mijn oproep: laten we die zelfverzekerdheid nou eens uitstralen. Het kan interessant zijn om het juist te omarmen. Ik heb voor de corona-tijd een rondje door het land gedaan – tijdens corona ook maar dan digitaal. Veel leden zeggen: het zou goed zijn als wij met dat linkse hoopvolle verhaal op de proppen kunnen komen. Laten we dus met zelfverzekerdheid naar voren stappen. Niet terug stappen in oude reflexen van de rest deugt niet. Laten we mensen inspireren en overtuigen. Ervan overtuigen dat onze ideeën het beste zijn voor de toekomst. Omdat er meer politieke ruimte komt voor onze ideeën. Dat biedt namelijk meer kansen voor ons.
Ik ben benieuwd van jullie te horen hoe de krant bevalt, ook de inhoud. Het worden mooie tijden om socialist te zijn. Het is tijd om dat waar te maken. En nu nog even genieten van de zon!’