Janssen: Senaat fopt zichzelf met spoedwet stikstof

De spoedwet van de regering om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden bereikt niet wat bereikt moet worden en zal waarschijnlijk sneuvelen voor de rechter. De SP heeft daarom tegen gestemd in de Eerste Kamer. Volgens SP-senator Rik Janssen staat voorop dat bouwvakkers weer huizen kunnen bouwen, gezinnen daar snel in kunnen wonen en boeren kunnen blijven boeren. 'Om dat mogelijk te maken zijn er bewezen effectieve maatregelen nodig op de korte termijn die de juridische toets van de Raad van State kunnen doorstaan. Dat is de meetlat die de SP hanteert bij de beoordeling van deze spoedwet. De SP heeft er grote twijfel over of de nu voorliggende spoedwet gelegd langs deze meetlat tot een positieve beoordeling leidt.'

Na de uitspraak van de Raad van State over de (on)houdbaarheid van het stikstofbeleid is er een spoedwet nodig om de gevolgen gedeeltelijk ongedaan te maken. Zo moet onder andere voorkomen worden dat de woningbouw vastloopt. De SP onderschrijft die noodzaak, maar heeft bedenkingen bij de manier van uitvoering door het kabinet. Janssen: 'De uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), zo kunnen we gerust vaststellen, kon niet onverwacht komen. Eerder had de Raad van State al duidelijke bedenkingen geuit over de juridische houdbaarheid van de wet. En opnieuw geeft de Raad van State nu duidelijke signalen van twijfel af over de juridische houdbaarheid van de voorliggende spoedwet. De schoten voor de juridische boeg zijn duidelijk. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke kostenefficiënte stikstof- en natuurmaatregelen genomen kunnen worden, wat deze opleveren qua stikstofdepositie en natuurherstel en wat de budgettaire gevolgen van deze maatregelen zijn. Op een later moment zal het kabinet bekijken of het nodig en mogelijk is om extra middelen vrij te maken. In gewoon Nederlands: we hebben geen idee wat werkt en wat het kost en we weten ook niet of we daar geld voor over hebben. Als een maatregel, bijvoorbeeld die op het gebied van veevoer, pas op langere termijn effect heeft hoort hij niet in de spoedwet thuis. Daar horen immers alleen maatregelen thuis die direct effect hebben en waar dit effect ook meetbaar en aantoonbaar is. Ik heb tot nu toe alleen maar boeren gehoord die hier niets in zien. Dan wordt het een papieren oplossing.'

Janssen: 'Het enige waar bouwvakkers, de gezinnen die een dak boven hun hoofd willen en de boeren werkelijk mee geholpen worden is dat er nu geïnvesteerd wordt in maatregelen die meetbaar effect hebben en niet juridisch ten onder gaan.' Omdat de stikstofwet niet effectief en juridisch onhoudbaar is, heeft de SP tegen gestemd. Dankzij de hulp van SGP, 50PLUS, OSF en de fractie-Otten kon de wet wel aangenomen worden. 

 

Betrokken SP'ers