nieuws

Verslag partijraad 23 juni 2018

Besluitenlijst

 • Het verslag van de partijraad van 31 maart 2018 wordt vastgesteld.
 • De voorstellen in het document 'Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen' worden overgenomen.
 • De planning voor de Provinciale Statenverkiezingen, Europese verkiezingen en de verkiezingen van de Eerste Kamer in 2019 wordt op SPnet geplaatst.
 • De partijraad stelt de kandidatencommissie voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer in, bestaande uit Thijs Coppus, Krista van Velzen, Ronald van Raak en Tiny Kox.
 • De partijraad stelt de jaarrekening 2017 vast.
 • De partijraad stelt de bijgestelde begroting voor 2018 vast.

Opening Partijraad door voorzitter Ron Meyer

Er is een verzoek binnengekomen om met elkaar te spreken over migratie. Dit punt wordt toegevoegd aan de agenda. Na de lunchpauze zal Jasper van Dijk namens de Tweede Kamerfractie een inleiding verzorgen op deze actuele discussie.

Gesprek met David van Reybrouck

Van Reybrouck is archeoloog en cultuurhistoricus en is bekend van diverse boeken zoals Congo, Tegen Verkiezingen en Pleidooi voor Populisme. Hij is een van de maatschappelijk leiders waar Ron Meyer mee sprak voor zijn boek Grip. Het inleidend gesprek tussen Meyer en Van Reybrouck gaat over de doorgeslagen macht van de markt, hoe we deze macht terug kunnen pakken en welke mogelijkheden er zijn om de democratie te versterken. Na het tweegesprek beantwoordt David van Reybrouck diverse vragen van de partijraad over zijn werk, zijn blik op onze partij, de actualiteit en zijn voorstellen voor meer democratie.

Mededelingen

 • Het verslag van de partijraad van 31 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • Renske Leijten houdt een pleidooi tegen doorgeslagen Brusselse bemoeizucht met grote invloed op onze lokale democratie. Ze roept de partijraad op in actie te komen tegen de Europese notificatierichtlijn en lokale voorbeelden aan te leveren en daar ook zelf mee aan de slag te gaan. Op SPnet staat meer achtergrond, lokale voorbeelden en contactgegevens voor hulp.
 • Ronald van Raak bedankt de VVD voor het stellen van vragen over onze afdrachtregeling. Dankzij deze vragen heeft minister Ollongren een regeringstandpunt ingenomen waarin staat dat wat wij doen gewoon kan en dat zij uitvoering aan gemeenten en provincies overlaat. Van Raak wijst de partijraad ook op de jaarlijkse corruptieonderzoeken over politieke partijen waarin de VVD steevast op nummer 1 eindigt. Hij daagt die partij uit te stoppen met ons de maat te nemen terwijl ze zelf constant de fout in gaat. Van Raak roept de VVD op zelf wat meer ondernemend te zijn en ons voorbeeld van een afdracht aan de partij te volgen in plaats van zich te laten paaien door multinationals als Shell.
 • Algemeen secretaris Lieke Smits blikt terug op roerige tijden voor onze partij in de provincie Limburg. Ze roemt het onverzettelijke doorzettingsvermogen van onze nieuwe Statenfractie onder leiding van Yolanda Claessens en onze twee gedeputeerden waaronder nieuwe bestuurder Bob Ruers. De partijraad bedankt hen met een groot applaus en een bos bloemen.
 • Een filmpje toont het nieuwe bestuur van ROOD, jong in de SP.

Discussie over Migratie

Partijvoorzitter Ron Meyer kondigt onze woordvoerder van de Tweede Kamerfractie Jasper van Dijk aan.

Van Dijk benoemt de actualiteit en de aanleiding van deze discussie. Iedereen heeft de Aquarius gezien, de 220 drenkelingen en de extra migratietop van regeringsleiders. Twee dagen voor de Partijraad is er een debat geweest in de Tweede Kamer. De inzet van de SP was daarbij in lijn met ons programma en partijbeginselen. Als partij staan voor rechtvaardig asielbeleid: doel is mensen in nood helpen. We staan ook voor realistisch asielbeleid: voor economische migranten is geen plek. Wij willen voorkomen dat mensen op gammele bootjes stappen en drenkeling worden. Wij zeggen: pak de grondoorzaken aan. Stop met oneerlijke handel. Stop met uitzichtloze oorlogen. Het Westen heeft een rol in het aanpakken van de ongelijkheid en het bieden van perspectief. We moeten investeren in de opvang in de regio, want die is nu erbarmelijk. Als mensen vluchten en naar Europa komen, hoe kan dat dan veilig? Via aanmeldcentra in de regio bijvoorbeeld - al is de kans daarop op korte termijn niet groot. Zodat je op die plek kunt kijken of ze in aanmerking komen voor asiel. Dat voorkomt dat ze verdrinken. In Italië is een groot deel kansloos voor asiel, illegaal, omdat het in meerderheid gaat om economische migranten. Kunnen we voorkomen dat ze kansloos naar Europa gaan? Mocht zo’n idee van de grond komen, dan moet Nederland het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een plek in Nederland verhogen. Het is allemaal nog theorie. Mocht er een afspraak tot stand komen tussen regeringsleiders zal deze op initiatief van de SP eerst voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Onze partij zal geen onmenselijke afspraken goedkeuren waarbij mensen per saldo niet beter af zijn.

Vanuit de Partijraad komen er diverse reacties en vragen. Breed wordt gedeeld dat het standpunt van de Kamerfractie in lijn is met eerdere afspraken in de partij en met ons programma. Er worden vragen gesteld over de beeldvorming alsof er wel een wijziging is in onze koers. Zitten we niet teveel op de lijn van VVD’er Azmani? Twijfels zijn er bij een aantal sprekers over de mogelijkheid om ‘deals’ te sluiten met regimes en regeringen. We zijn nog steeds tegen de Turkije-deal dus hoe zorgen we dat andere afspraken wel door de beugel kunnen? Is dat überhaupt mogelijk? Ook is er een brede oproep om in lijn met onze beginselen nooit te pleiten voor een fort Europa. Een aantal sprekers pleit ervoor om niet te spreken over ‘economische vluchtelingen’ waar het gaat over arbeidsmigratie of loondump. Enkele sprekers spreken hun zorgen uit over of we garant staan voor asielprocedures in Nederland. Ook zijn er vragen over een maximaal aantal vluchtelingen voor een land als Nederland en over de rol van de wapenhandel.

In antwoord op de vragen stelt Van Dijk vast dat er inderdaad geen verandering is van koers. Hij spreekt nogmaals uit dat we tegen de ‘Turkije-deal’ waren en zijn. Hij pleit om er alles aan te doen om veilige overtochten en veilige opvang mogelijk te maken. Het stoppen van de dodentochten op zee is ons doel. Wat betreft mensen die een economisch migratiemotief hebben, stelt hij dat in het vluchtelingenverdrag een vluchteling gedefinieerd wordt als vluchtend voor vervolging, oorlog en geweld. Dat is wat anders dan economische migratie. Als we voor al die mensen de deur openzetten, gaat dat ten koste van het draagvlak voor opvang van oorlogsvluchtelingen. Wat betreft de aantallen die Nederland moet opvangen: ons land moet naar rato van zijn rijkdom en bevolkingsomvang zijn eerlijke deel nemen. Dat gebeurt nu dus echt niet.

Wapenhandel: natuurlijk hoort dat bij onze analyse. Van Dijk verwijst daarvoor ook naar onze campagne onder leiding van Sadet Karabulut ‘Niet in mijn naam’. Wij keren ons nog steeds tegen het plan-Azmani dat door hem is gemaakt om mensen maar een paar jaar hier te mogen laten blijven. Azmani wilde Europa op slot zetten – geen asielprocedures hier. Dat is bij ons niet aan de orde. Maar voor ons blijft de vraag: hoe voorkomen we de onveilige overtocht? In het debat zei ik hem: als je dan aan de slag gaat met dit soort kampen, dan moet je ook flink investeren in die landen. Kijk naar de omstandigheden: die moeten voldoen aan humanitaire standaarden. Over de vragen of wij niet mee gaan in een rechtsere koers antwoord Van Dijk juist dat we een eigen links verhaal hebben. Hij haalt Bernie Sanders aan ‘open grenzen is het verhaal van rechts: hoe fijn is het voor bedrijven om iedereen binnen te halen zodat ze goedkope arbeid hebben’. Van Dijk sluit af met de opmerking dat er nog veel te bestuderen en bediscussiëren is en dat fractie en partij dat zeker ook gaan doen.

Vanuit de partijraad komt er een voorstel om dit grondig verder te bespreken in de partij.

De partijvoorzitter beaamt dat deze discussie uiteraard gevoerd blijft worden in de partij en zegt toe dat het in ieder geval terugkomt in de discussie over ons Europees verkiezingsprogramma.

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

Ron Meyer bespreekt met de Partijraad de toegestuurde de evaluatie. In zijn inleiding zegt hij dat we verschrikkelijk baalden van de uitslag. Overal hebben we het erover gehad, binnen de partij en met deskundigen. We komen vandaag tot het vaststellen van onze analyse. Het is een analyse van ons allemaal en een opdracht aan ons allemaal. De uitslag grosso modo: waar we historisch geworteld zijn, winnen we of verliezen we minder hard. Het gaat er niet om meer flyers uit te delen. Wel: ervoor zorgen dat je herkenbaar en onderscheidend bent. Verplat de opdrachten niet tot 'meer de straat op'. Doelloos de straat op bedoelen we uiteraard niet. De verkiezingsuitslag is een weergave van de huidige maatschappelijke verhoudingen. Maar die willen we veranderen. Met woede en hoop. Iedereen die denkt dat het Nationaal ZorgFonds niet gewerkt heeft: dat lukt heus niet meteen. Onze inspanningen hebben een stevig fundament gelegd, maar daar hebben we de verkiezingen niet mee gewonnen. De schaamteloze geheime belastingafspraken met Shell zijn systematisch. De schimmel in de huizen is schimmel in het systeem. Onze grote taak is om die grote overtuigende visie verder uit te werken. Kortom: trots op het fundament, nuchter dat het nog niet meteen verandert. Er moet een verbinding zijn tussen acties en campagnes. Link de thema's: wij zullen al onze acties, initiatieven en analyses met elkaar én met heldere systeemkritiek moeten verbinden. Dat moet een vastberaden, overkoepelend verhaal zijn. In onze ideologische ontwikkeling kunnen we stappen maken, overal in de partij. Onder andere op het congres waar we gaan praten over een aanvulling op Heel de Mens: eind 2019 of begin 2020.

In reactie op de inleiding en de evaluatie spreken diverse afdelingsvoorzitters. De reacties lopen uiteen van praktische opmerkingen over huisstijl, media en nieuwe campagnemiddelen tot fundamentele analyses over geworteld zijn in wijken en het combineren van actie en fractie. De steun voor onze partij onder jongeren en in grote steden is reden tot zorg. De lokale partijen zijn een ratjetoe wat betreft achtergrond en standpunten maar hebben ook overeenkomsten. Beide zijn reden tot permanente evaluatie en actie.

In zijn reactie stelt Meyer dat het gaat om onderscheidend én herkenbaar te zijn. Opkomst verhogen is ook fundamenteel democratisch principe. Beter aansluiten bij jongeren: dat is een opdracht aan de hele partij, niet alleen ROOD. Hij deelt de conclusie dat we niet overal relevant genoeg waren en dat we in de volle breedte aan de slag gaan met de conclusies en voorstellen die we vandaag vaststellen.

Besluit: De voorstellen in het document 'Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen' worden overgenomen.

Campagnes en acties

Algemeen secretaris Lieke Smits neemt ons mee langs een aantal lopende campagnes. We hebben het afgelopen jaar 135 actietrajecten gehad. Veel daarvan zijn gewonnen. We hebben het Chassé vol gekregen met 1200 mensen. We gaan naar een uitverkocht Carré. Wij zien drie thema's terugkomen in al die acties: leefbaarheid, wonen en openbaar vervoer. Kunnen we die acties gaan toespitsen? De meeste acties gaan over wonen. Schimmel en rot in de huizen staan symbool voor schimmel en rot in het systeem. Het is onrechtvaardigheid dat je kinderen hier ziek van worden, maar we gaan het ook samen aanpakken. Daarom willen we met jullie gaan opbouwen naar acties op wonen. Met huurders de corporaties die de grootste bende maken, aanpakken. Welke corporaties hebben geld zat, met een dure directeur, maar laten de huurders de dupe zijn? Als ze zeggen: "we kunnen niet anders, het moet van Den Haag", dan gaan we ook samen naar Den Haag.

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman neemt de Partijraad mee langs onze acties met huurders. We gaan nog meer aan de slag met die schimmelwoningen: een symbool van hoe er met huurders wordt omgegaan. Hoe wonen niet meer een recht is. Dus mobiliseren we tegen schimmel. Dat kunnen we winnen. Ook zullen we het verzet leiden tegen de belachelijke Europese regels die zorgen dat huurders nog meer belasting betalen aan de staat.

Lieke Smits en Tweede Kamerlid Maarten Hijink lichten de stand van zaken toe wat betreft het Nationaal ZorgFonds. Bevriezing van het eigen risico is eigenlijk een van de eerste successen van het ZorgFonds. Voor het eerst werd nu door alle partijen erkend: het eigen risico zet een rem op de toegang tot de zorg. Maar we zijn er nog lang niet. Na de zomer komt er een wet aan: meer concurrentie tussen zorgaanbieders. Het verzet hiertegen willen we organiseren. Ook maatschappelijk is er veel aan de hand. Met 700 fysiotherapeuten in actie, Zorg in Actie, meer dan 30.000 mensen. We willen ook zorgen dat belangrijke medicijnen in het pakket blijven - zware paracetamol zou bijvoorbeeld uit het pakket gaan. Dat zijn momenten dat we met het Nationaal ZorgFonds van ons gaan laten horen.

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en ROOD-bestuurslid Diyar Jassim spreken over onze campagne ‘Niet in mijn Naam’. We zijn deze campagne op poten aan het zetten. We hebben gesproken over vluchtelingen, over migratie. Die discussie wordt breed gevoerd. Oorlog zorgt voor vluchtelingen. Oorlog zorgt voor wapenwedloop. De afgelopen decennia is de wapenindustrie gegroeid. De wapenindustrie profiteert van Fort Europa. Wij als partij strijden voor vredespolitiek. Hoe kan het dat die leiders dat door inzet van oorlog tegen terrorisme, nooit praten over de resultaten ervan? Wij vinden het tijd om die discussie te voeren, feiten te verzamelen en deze te publiceren. De regering wil weer in Afghanistan aan de slag - binnenkort zullen daar jongens en meisjes rondlopen die bij het begin van de oorlog in 2001 nog niet eens geboren waren. De permanente oorlog ging door in Irak, Libië, Syrië, Jemen, Somalië. We moeten nu besluiten geen militairen naar Afghanistan te sturen. Het niet bijdragen aan meer chaos en ellende, dat is wat je moet doen. En het internationaal recht respecteren. Make peace great again. We gaan binnenkort naar Brussel. Daar is de NAVO-top met Trump die druk uitoefent om meer geld te geven aan contraproductieve oorlogen. En daarna gaan we door, onder andere met lokale avonden. Zo bouwen aan onze beweging voor vrede.

Sandra Beckerman spreekt over klimaatrechtvaardigheid. Het kapitalisme is de wereld aan het verwoesten. Shell staat in de top-10 van grootste vervuilers. En we hebben klimaatbeleid dat niet werkt. De vervuilers worden ontzien. De uitstoot van Nederland neemt gewoon toe. En er komt meer ongelijkheid. Klimaat was voor de SP altijd al belangrijk. Op de voorpagina van het AD van vandaag staat: "SP moet vechten voor klimaatrechtvaardigheid". Dit wordt een belangrijk punt de komende tijd. Tegelijk strijden voor een eerlijk, betaalbaar alternatief. En tegen fracking en gaswinning.

We gaan aan de slag met klimaatrechtvaardigheid. 6 oktober organiseren we een conferentie over dit thema. We presenteren dan grote plannen!

Jasper van Dijk spreekt, na een filmpje over dit onderwerp, over het afschaffen van het minimumloon voor arbeidsgehandicapten: ‘Dit is de volgende stap in de afbraak van de sociale voorzieningen. Dit is een aanval op de beschaving. Er is totaal geen draagvlak voor. Zelfs de congressen van het CDA en de ChristenUnie zijn tegen. Op 29 augustus organiseren we een actiebijeenkomst in Amsterdam. We dagvaarden van staatssecretaris van Ark. Omdat het onaanvaardbaar is.

Planning verkiezingen

Lieke Smits vraagt toestemming om de planning voor drie komende verkiezingen op SPnet te plaatsen.

Besluit: De planning voor de Provinciale Statenverkiezingen, Europese verkiezingen en de verkiezingen van de Eerste Kamer in 2019 wordt op SPnet geplaatst.

Kandidatencommissie

Besluit: De partijraad stelt de kandidatencommissie voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer in, bestaande uit Thijs Coppus, Krista van Velzen, Ronald van Raak en Tiny Kox.

Jaarrekening

Penningmeester Thijs Coppus licht de rekening toe. Afgelopen maanden heeft de accountant de stukken gecontroleerd en goedgekeurd. De financiële controlecommissie heeft alles nagekeken en heeft een aantal adviezen. Wij nemen hun aanbevelingen in grote lijn over. Het resultaat in 2017 is ruim 476 duizend euro. We staan er als partij ook voor de lange termijn goed voor. Een groot deel van ons vermogen zit in gebouwen. We voegen het resultaat toe aan de algemene reserve.

Afdelingsvoorzitter Theo Coşkun voert het woord namens de Financiële Controlecommissie: onze reserves stijgen en de organisatie krimpt. We zitten hier om te zorgen dat we groeien. Zet die reserves in daarvoor. De cijfers zijn ons dashboard.

Thijs Coppus presenteert ook de wijziging op de begroting voor 2018, vanwege minder baten van volksvertegenwoordigers na de verkiezingen en naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage.

Besluit: de partijraad stelt de jaarrekening 2017 vast.

Besluit: de partijraad stelt de bijgestelde begroting voor 2018 vast.

Scholing

Pim Siegers van het scholingsteam kondigt een aantal zaken aan met betrekking tot ideologische verdieping in de partij zoals de praktische en ideologische trainingskits, de avonden rondom het boek Grip van Ron Meyer en de VS-avonden met Jan Marijnissen. Op de volgende partijraad spreken we verder over vorming en verdieping in onze partij.

Toespraak fractievoorzitter

Lilian Marijnissen sluit de dag af met een toespraak over ’10 jaar na de crisis’ en de gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Aan de hand van onze analyse en alternatieven kondigt ze onze acties aan voor het najaar op het gebied van rechtvaardigheid.