Statuten van de SP

Zie ook: Huishoudelijk reglement SP
Download: Statuten SP (PDF)


1. NAAM EN ZETEL

Artikel 1: Naam en zetel

De vereniging draagt de naam: Socialistische Partij en heeft haar zetel in Amersfoort.
 

2. ORGANEN

Artikel 2: Organen

De vereniging bestaat uit:

 • afdelingen, zoals nader omschreven in artikel 10;
 • regio's, zoals nader omschreven in artikel 11;
 • de partijraad, zoals nader omschreven in artikel 12;
 • het congres, zoals nader omschreven in artikel 13;
 • het partijbestuur, zoals nader omschreven in artikel 14.
   

3. DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3: Doel en middelen

 1. De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland, een maatschappij waarin de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen.
 2. De vereniging tracht het doel te bereiken door:
  ​• het organiseren van activiteiten onder primair de bevolking van Nederland, en secundair de bevolking van andere landen;
  • het deelnemen aan verkiezingen;
  ​• alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
   

4. DUUR

Artikel 4: Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 3. Het kalenderjaar is tevens boekjaar.
   

5. LIDMAATSCHAP

Artikel 5: Lidmaatschap

 1. Iedereen die in Nederland woont en iedere Nederlander die in het buitenland woont en
  a. zestien jaar of ouder is;
  b. geen lid is van een andere politieke partij;
  c. het doel, de beginselen en de statuten van de vereniging onderschrijft;
  d. zijn geldelijke verplichtingen voldoet,
  kan lid worden van de vereniging, mits hij als zodanig is toegelaten door het bestuur van de afdeling waaronder hij valt.
 2. Van het verbod op dubbel lidmaatschap kan dispensatie worden verleend door het afdelingsbestuur waaronder een lid ressorteert, indien deze persoon tevens lid is van een lokale of regionale politieke partij, en door het partijbestuur, indien deze persoon tevens lid is van een buitenlandse politieke partij.
 3. Voor klacht- en beroepsmogelijkheden, zie artikel 20 van deze statuten.

Artikel 6

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en op naam gesteld. Het is niet overdraagbaar en ook niet vatbaar voor erfopvolging.

Artikel 7

 1. Het afdelingsbestuur is bevoegd een lid van haar afdeling te schorsen indien het lid.
  a. in strijd handelt met de verplichtingen verbonden aan zijn lidmaatschap of,
  b. door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel heeft geschaad.
 2. Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 3. Het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontzetting uit of een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging vervalt door het verloop van die termijn.

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging door het lid - welke opzegging met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden -  geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de landelijke ledenadministratie.
 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen - welke opzegging met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden - indien:
  a. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen welke door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld; of
  b. het lid zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet voldoet; of
  c. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt door de ledenvergadering van de afdeling waartoe het lid behoort òf door het partijbestuur. Het besluit tot opzegging wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid met opgave van reden(en).
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien:
  a. het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt; of
  b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. De ontzetting geschiedt door de ledenvergadering van de afdeling waartoe het lid behoort of door het partijbestuur. Het besluit tot ontzetting wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid met opgave van reden(en).
 6. Voor klacht- en beroepsmogelijkheden, zie artikel 20 van deze statuten.


6. GELDMIDDELEN

Artikel 9: Geldmiddelen
    
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. a. contributies;
  b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen,
  c. andere baten.
 2. Elk lid is verplicht om de contributie te betalen zoals deze wordt vastgesteld door de partijraad.
   

7. DE AFDELING

Artikel 10: De afdeling

 1. Inrichting:
  a. elk lid maakt deel uit van een afdeling, waarbij in het buitenland woonachtige leden deel uitmaken van de afdeling welke de vestigingsplaats van de vereniging omvat;
  b. een afdeling bestaat bij oprichting tenminste uit vijftig (50) leden die binnen het werkgebied van een afdeling wonen;
  c. het partijbestuur beslist omtrent.
    I. de oprichting van een (nieuwe) afdeling;
    II. de vaststelling van de grenzen van een afdeling;
    III. de opheffing van een afdeling, indien deze niet meer aan de in dit artikel gestelde taken en eisen voldoet;
  d. de partijraad regelt bij reglement de verdere procedure rond oprichting, opheffing en begrenzing van afdelingen.
 2. Werkzaamheden:
  de afdeling draagt zorg voor het organiseren van de plaatselijke activiteiten van de vereniging en voert de besluiten van de partijraad, het congres en het partijbestuur uit.
 3. Ledenvergadering:
  a. de ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de afdeling;
  b. de ledenvergadering draagt zorg voor de afvaardiging vanuit de afdeling naar de diverse partijorganen;
  c. de ledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het afdelingsbestuur dit noodzakelijk oordeelt.
  Op schriftelijk verzoek -onder opgave van de te behandelen onderwerpen- van ten minste vijf procent (5%) van de leden van de desbetreffende afdeling met een minimum van tien leden, is het afdelingsbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering binnen een termijn van een maand na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het afdelingsbestuur werd ontvangen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het afdelingsbestuur ledenvergaderingen bijeenroept.
 4. Afdelingbestuur:
  a. het afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdeling;
  b. de ledenvergadering kiest uit haar midden het afdelingsbestuur, welk bestaat uit ten minste vijf leden waaronder een voorzitter en een organisatiesecretaris. De voorzitter en de organisatiesecretaris van het afdelingsbestuur worden in functie gekozen;
  c. het afdelingsbestuur moet de aanstelling van een nieuwe fractievoorzitter, die deze functie tussentijds gaat vervullen, bekrachtigen,
  d. de partijraad stelt bij reglement:
    - nadere vereisten ten aanzien van de omvang, samenstelling en zittingsduur van het afdelingsbestuur,
    - de procedure voor de verkiezing van het afdelingsbestuur vast;
  e. de voorzitter van het afdelingsbestuur is uit hoofde van zijn functie lid van de partijraad. Het afdelingsbestuur beslist over de afvaardiging van een plaatsvervanger bij verhindering;
  f. een lid van het afdelingsbestuur, ook wanneer het voor een bepaalde tijdis benoemd, kan te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, vervalt door het verloop van die termijn. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid van het afdelingsbestuur, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen.
 5. Schorsing/ontzetting van een afdeling of van een afdelingsbestuur:
  a. het partijbestuur is bevoegd om een gehele afdeling of een geheel afdelingsbestuur te schorsen indien de afdeling of het afdelingsbestuur:
    I. in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt; of
    II. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  b. het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan de desbetreffende afdeling, respectievelijk het desbetreffende afdelingsbestuur, en aan de partijraad;
  c. een schorsing van de afdeling respectievelijk van het afdelingsbestuur die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door respectievelijk een besluit tot ontzetting van de desbetreffende afdeling genomen door het partijbestuur of door een besluit tot ontslag van alle leden van het desbetreffende afdelingsbestuur genomen door de desbetreffende ledenvergadering, vervalt door het verloop van die termijn.          
 6. Voor klacht- en beroepsmogelijkheden, zie artikel 20 van deze statuten.
   

8. REGIO's EN REGIOCONFERENTIES

Artikel 11: regio's en regionale conferenties

 1. Inrichting:
  a. het partijbestuur beslist omtrent de regio-indeling en bepaalt tot welke regio een afdeling behoort,
  b. het partijbestuur beslist omtrent de indeling van regio’s bij regioconferenties;
  c. de frequentie van en werkwijze bij regioconferenties wordt nader geregeld bij reglement;
  d. iedere regio kiest tweejaarlijks — of tussentijds indien er sprake is van een vacature — een regiovertegenwoordiger, die daarmee tevens is verkozen als lid van het partijbestuur. De verkiezingsprocedure is geregeld bij reglement.
 2. Regioconferentie:
  a. een regioconferentie biedt aan de afgevaardigden van de afdelingen in het door het partijbestuur vastgestelde gebied de gelegenheid om periodiek met elkaar en een delegatie van het partijbestuur te overleggen;
  b. aan een regioconferentie nemen deel:
  gekozen vertegenwoordigers uit de afdelingen en een aantal door het partijbestuur aangewezen partijbestuursleden, waaronder de regiovertegenwoordiger(s) van de aanwezige regio(s) en de fractievoorzitter(s) uit de provinciale staten; bij reglement kan geregeld worden dat tevens toehoorders (zonder stemrecht) worden toegelaten.


9. DE PARTIJRAAD

Artikel 12: De partijraad

 1. Inrichting:
  a. de partijraad is het hoogste gezag binnen de vereniging,
  b. de partijraad bestaat uit de voorzitters van de afdelingsbesturen en de leden van het partijbestuur.
 2. Werkzaamheden:
  de partijraad draagt zorg voor.
  a. het vaststellen van de algemene politieke lijn van de vereniging en neemt besluiten ter zake,
  b. het uit zijn midden benoemen van een financiële controlecommissie;
  c. het vaststellen van de door de individuele leden aan de vereniging te betalen contributie;
  d. het vaststellen van de financiële bijdrage van de vereniging aan de afzonderlijke afdelingen;
  e. het vaststellen van de begroting en jaarrekening van de vereniging en het geven van décharge aan het partijbestuur met betrekking tot de jaarstukken;
  f. de partijraad fungeert als beroepsorgaan in de zin van artikel 20 van deze statuten.
 3. Jaarvergadering partijraad.
  a. binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een vergadering (jaarvergadering) van de partijraad gehouden. Het partijbestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de partijraad voor;
  b. de partijraad benoemt jaarlijks, doch uiterlijk vier maanden voor de jaarvergadering, een financiële controlecommissie van ten minste vijf leden, die geen deel mogen uitmaken van het partijbestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen,
  c. goedkeuring door de partijraad van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het partijbestuur niet automatisch tot décharge, voor een dergelijke décharge is een afzonderlijk besluit van de partijraad vereist.
 4. Bijeenroeping partijraadsvergaderingen.
  a. de partijraadsvergaderingen worden bijeengeroepen door het partijbestuur, met inachtneming van een termijn van zeven dagen;
  b. behalve de hiervoor bedoelde jaarvergadering zullen jaarlijks nog ten minste drie andere partijraadsvergaderingen worden gehouden, terwijl de partijraad voorts zo dikwijls vergadert als het partijbestuur zulks wenselijk acht, of zulks schriftelijk — met opgave van de te behandelen onderwerpen — wordt verzocht door ten minste tien voorzitters van de afdelingsbesturen, dan wel tenminste tien procent (10%) van de leden van de partijraad;
  c. na ontvangst van een verzoek als in de laatste zinsnede van lid 4 sub b bedoeld, is het partijbestuur verplicht tot bijeenroeping van een partijraadsvergadering die binnen een maand na voormelde ontvangst moet plaatsvinden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het partijbestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het partijbestuur de partijraadsvergaderingen bijeenroept.
 5. Besluitvorming:
  a. de partijraad vergadert onder leiding van het partijbestuur;
  b. van het in de partijraadsvergadering verhandelde wordt door of namens de algemeen secretaris verslag opgemaakt;
  c. de partijraad stemt hoofdelijk, tenzij tenminste vijf afdelingsvoorzitters een gewogen stemming wensen. Per aanwezige afdelingsvoorzitter wordt ter vergadering (of één dag voor de vergadering) vastgesteld hoeveel leden hij vertegenwoordigt. De gegevens van de landelijke administratie aan het eind van de voorafgaande maand zijn daarbij bindend. Voorzitters van afdelingen hebben per vijftig (50) leden één stem. De leden van het partijbestuur hebben elk één stem;
  d. een in de partijraadsvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Commissies:
  de partijraad kan uit zijn midden een of meer commissies benoemen die belast worden met een speciale taak.
   

10. HET CONGRES

Artikel 13: Het congres

 1. Inrichting:
  a. het congres bestaat uit, per vergadering daartoe aangewezen afgevaardigden van de afdelingen en uit de leden van het partijbestuur. De afgevaardigden van de afdelingen worden gekozen door de ledenvergaderingen op de wijze zoals hierna bepaald;
  b. een afdeling is gerechtigd één afgevaardigde per vijftig leden van de afdeling voor het congres te benoemen. Indien een afdeling minder dan vijftig leden mocht hebben, kan zij desondanks één afgevaardigde benoemen. Deze benoeming geschiedt op de ledenvergadering van de afdeling. Het ledenaantal wordt bindend bepaald door het aantal leden zoals blijkt uit de gegevens van de landelijke ledenadministratie aan het eind van de voorafgaande maand. Gekozen zijn die kandidaten die het grootste aantal stemmen behalen. Indien op meerdere kandidaten eenzelfde aantal stemmen is uitgebracht en daardoor het aantal in te vullen plaatsen wordt overschreden, vindt tussen deze kandidatenherstemming plaats.
 2. Werkzaamheden.
  Het congres draagt zorg voor:
  a. het bespreken van de algemene politieke situatie en het nemen van besluiten over de te volgen politieke lijn;
  b. het vaststellen van het verslag van het partijbestuur over de periode die is verstreken sinds het vorige congres;
  c. het bindend vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer;
  d. het congres beslist over deelname aan de regering op basis van het in de onderhandelingen bereikte regeerakkoord en met de door het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie voorgestelde kandidaat bewindspersonen,
  e. het opmaken van bindende voordrachten ter zake van de benoeming van tenminste negen door de partijraad te benoemen leden van het partijbestuur, zowel voor de vervulling van specifieke functies als in algemene dienst.
 3. Congresvergaderingen:
  a. een congres wordt bijeengeroepen door het partijbestuur,
  b. het congres vergadert in beginsel tenminste eenmaal per twee jaar en voorts zo vaak als het partijbestuur dit wenselijk acht. Indien minimaal vijf procent (5%) van de afdelingsbesturen een congres wil bijeenroepen kunnen zij schriftelijk een voorstel daartoe indienen — met opgave van —de te behandelen onderwerpen bij de partijraad die de afdelingsbesturen van dit voorstel schriftelijk in kennis stelt en vervolgens — al dan niet na — raadpleging van de afdelingsbesturen — hieromtrent een beslissing neemt.
 4. Besluitvorming:
  a. het partijbestuur leidt het congres, maar het congres kan een andere voorzitter aanwijzen;
  b. van het ter vergadering verhandelde wordt door of namens de algemeensecretaris verslag opgemaakt;
  c. het congres stemt hoofdelijk, waarbij iedere ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigde van een afdeling, en ieder ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd lid van het partijbestuur, het recht heeft op het uitbrengen van één stem;
  d. een in een congresvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
   

11. HET PARTIJBESTUUR

Artikel 14: Het Partijbestuur

 1. Inrichting.
  het partijbestuur bestaat uit: de regiovertegenwoordigers; een door elk van de fracties van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement te benoemen lid, welke fracties steeds uitsluitend hun fractievoorzitter mogen benoemen;  tenminste negen leden gekozen door de partijraad overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde.
 2. Werkzaamheden:
  a. het partijbestuur is belast met de leiding en het besturen van de vereniging. Het partijbestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging;
  b. het partijbestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de partijraad en het congres en voert de besluiten van de partijraad en het congres uit;
  c. het partijbestuur houdt toezicht op de afdelingen en regio's en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen;
  d. het partijbestuur legt verantwoording af aan de partijraad omtrent het gevoerde en te voeren beleid en doet dienaangaande verslag aan het congres,
  e. het partijbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 3. Benoeming partijbestuurdersleden door partijraad.
  a. de partijraad benoemt de tenminste negen leden van het partijbestuur conform de voordracht van het congres. Deze bestuursleden worden benoemd voor een periode van in beginsel maximaal twee jaar,
  b. ten behoeve van het opmaken van de bindende voordracht wordt door het partijbestuur een congresvergadering bijeengeroepen op de wijze zoals omschreven in artikel 13 lid 3 met de aankondiging dat het congres wordt verzocht om uiterlijk ter vergadering een bindende voordracht te doen,
  c. wanneer er in het partijbestuur tijdens de zittingsduur vacatures ontstaan, kan het partijbestuur daarin voorzien. Tussentijdse aanpassingen dienen door de partijraad bekrachtigd te worden,
  d. de voorzitter en de algemeen secretaris van het partijbestuur worden door de partijraad in functie gekozen. De overige functies binnen het partijbestuur worden door haar leden onderling verdeeld en bekrachtigd door de partijraad. Het congres kan aan de partijraad een bindende voordracht doen voor de vervulling van specifieke functies binnen het bestuur,
  e. ook indien er vacatures binnen het partijbestuur open staan geldt het partijbestuur als volledig samengesteld.
 4. Schorsing en ontslag partijbestuurders:
  a. de voorzitters van de fracties van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement die uit hoofde van hun functie lid zijn van het partijbestuur kunnen niet als lid van het partijbestuur worden geschorst of ontslagen;
  b. de overige leden van het partijbestuur kunnen door de partijraad worden geschorst of ontslagen.
 5. Een schorsing die niet binnen zes maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag vervalt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig meegedeeld aan het betrokken lid van het partijbestuur.

12. OPENBARE LICHAMEN

Artikel 15: Openbare lichamen

 1. Leden die kandidaat worden gesteld voor openbare lichamen dienen voorafgaande aan die kandidaatstelling een verklaring ondertekend te hebben waarin de verplichtingen zijn vastgelegd zoals geformuleerd in de volgende leden van dit artikel.
 2. Leden van de vereniging die gekozen of benoemd worden in openbare lichamen zullen deze functie uitoefenen in loyaliteit ten opzichte van de vereniging (en binnen de kaders van de door het congres/de partijraad genomen besluiten) en zullen aanstonds deze functie en derhalve ook hun zetel ter beschikking stellen aan de vereniging wanneer het relevante partijorgaan hierom verzoekt. Voor lokale volksvertegenwoordigers, wethouders, dagelijks bestuurders van bestuurscommissies en (vice-) voorzitters van gebiedscommissies is dit de ledenvergadering van de afdeling, voor provinciale volksvertegenwoordigers en gedeputeerden de  regioconferentie en voor de overige volksvertegenwoordigers en bewindspersonen de partijraad.
 3. Leden van de vereniging welke namens de vereniging zitting hebben of hebben gehad in openbare lichamen dragen de hen uit hoofde van die functie toekomende geldelijke vergoeding af aan de vereniging, waartegenover de vereniging hen een compensatie verstrekt op basis van een door de partijraad vastgestelde regeling.
 4. Onder openbare lichamen wordt verstaan alle mogelijke openbare lichamen.
 5. Voor klacht- en beroepsmogelijkheden, zie artikel 20 van deze statuten.

13. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door het bestuur. De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door minimaal twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan aan anderen volmacht geven om de vereniging te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
 

14. BESLUITEN EN VERKIEZINGEN

Artikel 17: Besluiten en verkiezingen

 1. Tenzij in de statuten of bij door de partijraad vastgesteld reglement anders is bepaald worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij een staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
 2. Verkiezingen van bestuursleden voor partijorganen, afgevaardigden naar congressen en conferenties en van kandidaten voor een volksvertegenwoordiging geschieden schriftelijk en geheim. Van dergelijke verkiezingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt vastgesteld door de eerstvolgende vergadering van het bevoegd partijorgaan.
   

15. STATUTENWIJZIGING

Artikel 18: Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben krachtens een besluit van de partijraad. Bij de oproeping van de partijraadsvergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld om de statuten te wijzigen. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Het partijbestuur dient ten minste tien dagen vóór de partijraadsvergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden van de partijraad ter inzage te leggen tot na afloop van de dag waarop de desbetreffende partijraadsvergadering is gehouden. In plaats van of naast voormelde ter inzage legging, kan — ter keuze van het partijbestuur — de oproep voor de — hiervoor bedoelde vergadering vergezeld gaan van een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen.
 3. Het voorstel tot wijziging van de statuten dient ten minste veertien dagen voor de partijraadsvergadering ter kennis van de afdelingen te zijn gebracht.
 4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totale aantal leden van de partijraad aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende ten minste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 19

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. Het partijbestuur draagt er zorg voor dat een authentiek afschrift van de (gewijzigde) statuten wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
   

16. KLACHTRECHT/BEROEP

Artikel 20

 1. Tegen een besluit van een partijorgaan of onderdeel van een partijorgaan, kan, door degene tegen wie dat besluit is gericht, beroep worden ingesteld bij de partijraad binnen één maand na ontvangst van dat besluit.
 2. Ingeval de afdeling een besluit neemt, kan, in afwijking van lid 1, door degene tegen wie dat besluit is gericht, binnen één maand na ontvangst van dit besluit beroep worden ingesteld bij het partijbestuur.
 3. De partijraad of het partijbestuur beslist zo spoedig mogelijk op het beroep, doch uiterlijk binnen zes maanden na het ontvangst van het beroep.
 4. De uitspraak van het hogere orgaan is bindend.
 5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het bestreden besluit van kracht.
 6. De partijraad kan een beroepscommissie benoemen en stelt bij reglement een procedure vast voor de wijze van afhandeling van een beroep.
   

17. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21: Ontbinding en vereffening

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de partijraad, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het totale aantal leden van de partijraad aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de partijraad tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste veertien doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde partijraadsvergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Het voorstel tot ontbinding dient ten minste veertien dagen voor de partijraadsvergadering ter kennis van de afdelingen en partijraadsleden te zijn gebracht.
 5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het partijbestuur.
 6. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed aan een door de partijraad aan te wijzen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als het doel van de vereniging.
 7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar berusten onder degene die door de vereffenaars daartoe is aangewezen.
   

18. REGLEMENTEN

Artikel 22: Reglementen

 1. De partijraad kan bij reglement (nadere) regels geven omtrent het lidmaatschap, de volksvertegenwoordigers, in te stellen commissies, het bedrag van de contributie, de werkzaamheden van partijorganen, verkiezingen, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling hem gewenst voorkomt. In die gevallen waar deze statuten dat expliciet vermelden is het vaststellen van nadere regels verplicht.
 2. Wijziging van een reglement geschiedt bij besluit van de partijraad.
 3. De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten.
   

19. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 23: Aansprakelijkheid

Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap van de vereniging, tenzij opzet of grove schuld van de vereniging aantoonbaar is.
 

20. SLOTBEPALING

Artikel 24: Slotbepaling

 1. Waarin de statuten van de vereniging niet voorzien, besluit het partijbestuur.
 2. Leden van de vereniging en leden van één of meer van haar organen kunnen geen volmacht geven aan anderen om het deswege aan hen toekomende vergaderrecht door een ander te laten uitoefenen.
 3. De laatste wijziging van de statuten vond plaats op de partijraad van achtentwintig januari tweeduizend zeventien, om uitvoering te geven aan besluiten van het eenentwintigste partijcongres op zesentwintig november tweeduizend vijftien.