opinie
Harry van Bommel:

Wapens voor Indonesië immoreel

CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel slaat de plank mis met zijn betoog dat verkoop van tanks goed samengaat met een mensenrechtendialoog meent SP-Kamerlid Harry van Bommel.

Nederland heeft net als de rest van de wereld nauwelijks zicht op de omvang van de gewelddadigheden tegen burgers op Papoea. Buitenlandse journalisten en internationale mensenrechtenorganisaties mogen het gebied niet in. Wel erkent de regering dat er recent doden zijn gevallen en mensen zijn verdreven als gevolg van het optreden van het Indonesische leger. Lokale journalisten en kerkelijke organisaties melden dat er tientallen doden zijn gevallen, 26 dorpen zijn verwoest, 130 dorpen zijn verlaten en meer dan 10.000 mensen op de vlucht zijn geslagen.

Volgens aanhoudende berichten is de wrede Indonesische anti-terreur eenheid Densus 88 betrokken bij de aanvallen op dorpen. Amerikaanse en Australische bedrijven die zich op Papoea bezighouden met de winning van goud zouden hun helikopters beschikbaar hebben gesteld om vanuit de lucht aanvallen op de dorpen uit te voeren. Het heeft er alle schijn van dat er op dit moment sprake is van etnische zuivering op Papoea. Onder die omstandigheden is het onaanvaardbaar dat de Nederlandse regering nog steeds van plan is om tanks te leveren aan Indonesië. Zelfs al is de kans ‘minimaal’ dat deze tanks worden ingezet tegen de Papoea’s zoals Kamerlid Ormel schrijft in zijn stuk. Wapens leveren aan een land dat zich schuldig maakt aan ernstige mensenrechtenschendingen is in mijn ogen immoreel. Nederland zou daarom in EU-verband moeten bepleiten dat er een wapenembargo tegen Indonesië wordt ingesteld zolang er sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen.

Met kracht moet er bij de Indonesische regering op aan worden gedrongen dat de Speciale Autonomiewet voor Papoea wordt nageleefd. Die wet schrijft voor dat er een vreedzame dialoog tussen Papoea en de Indonesische regering moet worden gevoerd. Daarnaast moet worden bevorderd dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. De ontkenning van de Indonesische coördinerend minister voor politieke, juridische en veiligheidszaken, Djoko Suyanto, dat er politieke gevangenen zouden zijn op Papoea is te lachwekkend voor woorden. Ze is bovendien volledig in strijd met de uitspraak van de VN-werkgroep Willekeurige Detentie. Tenslotte moet worden geëist dat de jarenlange gevangenisstraf die is opgelegd aan Papoea’s die de Morgenstervlag hebben gehesen ongedaan worden gemaakt. Die straffen zijn in strijd met internationaal aanvaarde normen van rechtspraak.

Voor volgend jaar staat er een bezoek van de Indonesische president Yudhoyono aan Nederland gepland. Dat biedt een goede gelegenheid om de Nederlands-Indonesische relatie te bestendigen vanuit wederzijds respect met inachtneming van het belaste koloniale verleden. Het biedt ook kansen op een open bespreking van de mensenrechtenkwesties waar Indonesië in is verwikkeld op Papoea, de Molukken en in andere delen van Indonesië.

Betrokken SP'ers