nieuws

Verslag videobijeenkomst leden Partijraad, 20 juni 2020

Besluitenlijst

  • Het verslag van de vorige partijraad en de test-partijraad worden vastgesteld.
  • Lilian Marijnissen is gekozen tot lijsttrekker.
  • De jaarrekening 2019 is vastgesteld.
  • Het partijbestuur is decharge verleend.
  • Gerrie Elfrink is gekozen als penningmeester.
  • De partijraad neemt de drie concrete voorstellen uit SP en de crisis aan.
  • De partijraad stemt tegen het voorstel om een videocompilatie te maken.
  • De partijraad neemt het voorstel van het partijbestuur om niet de hele partijraad te live-streamen aan.

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de bijeenkomst

JV: ‘Dit is een bijzondere Partijraad. We gaan een paar belangrijke besluiten nemen. Er wordt gestemd via de TurningPoint-app. We hebben een kiescommissie ingesteld; drie 3 mensen hebben zich gemeld. Ik vertrouw erop dat jullie akkoord zijn. Het gaat om Petra Raijer uit Venlo, Willem de Man uit Vlaardingen en Baukje Hiemstra uit Veenendaal.’

Bastiaan van Apeldoorn, voorzitter van de kandidatencommissie, licht de voordracht toe.

BvA:  ‘Met gepaste trots presenteer ik aan jullie de voordracht. Ik ben trots dat we zo een kanjer in ons midden hebben. De vrouw die Rutte echt boos kan maken en Baudet laat afdruipen als een schooljongen. Met woorden die omgezet worden in daden. Bij wie het vuur al jaren brandt. Ons boegbeeld: Lilian Marijnissen.’
BvA: ‘Er heeft zich één kandidaat gemeld. Het Partijbestuur heeft onze voordracht bekrachtigd. Ik hoop van harte dat Lillian jullie volle steun krijgt. De commissie beveelt verder aan alle energie op de Tweede Kamerverkiezingen te richten.’
Na vragen en opmerkingen kan er gestemd worden. Omdat dat pas later kan, volgen er eerst andere agendapunten

Jannie Visscher over verslagen

JV: ‘Er zijn twee verslagen. Een van de Partijraad in februari van dit jaar en een test-bijeenkomst, waar we geen besluiten hebben genomen.’
BESLUIT: Beide verslagen worden vastgesteld door de Partijraad.
Ledengeschenken – Er worden nieuwe ledengeschenken voorbereid.

Jannie Visscher over ledenontwikkeling

JV: ‘Het congres heeft gezegd: informeer de partijraad over de ledenontwikkeling. We hebben de gegevens meegestuurd. Met de stukken voor deze Partijraad. Het partijbestuur beveelt aan om meer focus aan te brengen op nieuwe leden als resultaat acties en campagnes. Aanbeveling twee is een goed administratiesysteem. We zijn bezig met de aanschaf van nieuwe ledenadministratie-software. Dat biedt meer eer mogelijkheden voor registratie, monitoring en automatische rapportages. Aanbeveling drie: geef afdelingen een meer actieve rol bij ledenontwikkeling. Ga langs bij nieuwe leden én ga in gesprek met opzeggers.’
De partijraad komt met suggesties. Maak ook een analyse van de cijfers vóór 2017. Zorg dat de beltool ook kan helpen bij het nabellen van opzeggers. Jannie Visscher zegt die suggesties over te nemen.

Stemming over lijsttrekker

Er wordt via de app gestemd.

BESLUIT: Met 114 stemmen voor en 12 tegen wordt Lilian Marijnissen gekozen tot lijsttrekker.
Na een filmpje over Marijnissen interviewt Roel Maalderink haar. Het interview is terug te zien via https://www.youtube.com/watch?v=EcZT8kM79Ss

Penningmeester Thijs Coppus over het financiële jaarverslag 2019

De financiële controlecommissie bestond uit Ad Meijer (Amersfoort), Wim Hoogervorst (West-Friesland), Guido Tubbing (Meierijstad), Ronald Jansen (Arnhem) en Michel Verschuren (Breda)
TC: ‘2019 was een turbulent jaar: het jaar van twee belangrijke verkiezingen en bestuursverkiezingen. Onze financiële positie blijft solide. We schrijven een tekort van 444.000 euro, vooral omdat we de kosten van de verkiezingen niet ten laste hebben laten komen van het verkiezingsfonds.
We hebben minder inkomsten van solidariteitsregeling, hogere uitgaven van de Tweede Kamerfractie en lagere uitgaven door afdelingen, door ROOD en voor scholingen. We hadden een niet-begroot congres in 2019, dus is er meer uitgegeven aan de vereniging. Aan de inkomstenkant hadden we iets meer subsidies dan begroot.
Ons vermogen is 11,5 miljoen euro. De helft bestaat uit gebouwen: het hoofdkantoor en afdelingspanden in het land.’

Michel Verschuren spreekt namens de financiële controlecommissie

MV:‘Ik begin streng: de stukken zijn wel laat aangeleverd. Er is goed geluisterd naar aanbevelingen van partijraad en congres. Pijnpunt is ict. Open source is duurder gebleken. Waar we wel over vallen: over- en onderschrijdingen. ROOD, ledenwerving, verkiezingsbudget: is er wel het onderste uit de kan gehaald? Er moeten betere controlepunten komen voor over- en onderschrijdingen. Saneer de voorraad in het magazijn, kom met een plan voor de panden in een vastgoednota.’

De partijraad stelt vragen over ROOD-budget, oppotten door afdelingen, lessen voor de huidige begroting,

TC: ‘De kosten voor ROOD worden deels samen met de Tweede Kamerfractie gemaakt, vandaar ook dat zij niet aan het budget komen, sinds dat een paar jaar terug verdubbelde. Lessen trekken: we moeten dit jaar de begroting bijstellen, hebben we vorig jaar niet gedaan. En over oppotten zijn vorig jaar afspraken gemaakt. De penningmeester heeft de mogelijkheid om te kijken naar vermogen van afdelingen bij aanvragen van ondersteuning.

Jannie Visscher over penningmeesters

JV: ‘Dit was de laatste keer voor Thijs als penningmeester. We zijn je dankbaar. Ik kan je nu niet omhelzen, maar werp je een boeket toe.’

JV: ‘Voor de opvolging van Thijs is volgens artikel 14.3 van onze statuten een vacature opgesteld. Het Dagelijks bestuur is als kandidatencommissie opgetreden. Er waren een aantal kandidaten; de kandidatencommissie heeft met hen gesproken en Gerrie Elfrink voorgedragen. Die voordracht is overgenomen door het Partijbestuur. De andere kandidaten handhaven hun kandidatuur niet.

Er word achtereenvolgens gestemd over:

BESLUIT: Vaststelling jaarrekening. Voor: 120 Tegen: 1
BESLUIT: Verlenen decharge aan partijbestuur. Voor: 120 Tegen: 1
BESLUIT: Verkiezing Gerrie Elfrink als penningmeester. Voor: 109 Tegen 11

Jannie Visscher over de toeslagenaffaire

JV: ‘Een ingelast agendapunt over de compensatie in de toeslagenaffaire. De SP heeft geschiedenis geschreven.’ JV spreekt met Renske Leijten en ouder Jeanette Ramsa over het succes dat nu eindelijk de slachtoffers van de toeslagenaffaire gecompenseerd worden.

Jannie Visscher over campagnes

JV: ‘We hebben verschillende notities over onze campagnes. Om te beginnen SP en de Crisis. In het congres zeiden we dat we ons richten op 3 thema’s: wonen lonen en zorg. Op de test-partijraad van 9 mei hebben afdelingen gevraagd: hoe leggen we de verbinding tussen die thema’s? Hoe kunnen we echte veranderingen teweeg brengen en echte alternatieven bieden? Op verzoek van de die partijraad hebben een aantal afdelingsvoorzitters meegewerkt aan deze notitie daarover. Dat waren Daan Brandenbarg (Groningen), Mathijs Fiddelaers (Weert), Anja Goossens (Bergen op Zoom), Lenka Shraddha Pitrmanova (Raalte), Jan Raaimakers (Bernheze), Joost van de Sluis (Delft) en Milos Todorovic (Utrecht). Ons economisch plan is opgefrist naar een aanvalsplan. Dat verbindt ook de thema’s. ’

Algemeen secretaris Arnout Hoekstra vertelt over de verkiezingscampagne

AH: ‘Wij zijn altijd in campagne-mood. We zijn aan het voorbereiden. We hebben een planning meegestuurd. Of we de interne discussie digitaal of fysiek doen; we werken beide scenario’s uit. Samen met Jimmy Dijk ga ik een plan maken voor de afdelingen. Mail ideeën naar ahoekstra@sp.nl. We gaan de plannen delen via livestreams en nieuwsbrieven. ’

Na vragen en ideeën uit de partijraad, onder andere dat de succesvolle wooncampagne vertaald moet worden naar zorg en lonen, met de nadruk op het organiseren van mensen, stelt JV: ‘De rijpheid van de campagnes is verschillend inderdaad. Dat wordt nog beter uitgewerkt, ook in verbinding met elkaar. Wat betreft mensen organiseren en ze aan je binden: daar wil ik ook het belang van afdelingen benadrukken.’

BESLUIT: De partijraad neemt met 109 stemmen voor en 6 tegen, de drie concrete voorstellen uit SP en de crisis aan.

Jannie Visscher over ledenontwikkeling

JV: ‘In 2018-2019 hadden we minder ledenverlies: omdat we minder intensief leden hebben uitgeschreven die niet betaalden. 2019 was een verkiezingsjaar; dat leidt altijd tot meer turbulentie. In de maand mei hadden we voor het eerst weer een positief ledensaldo. Dat is bemoedigend.’

Vragen uit de Partijraad over het recruteren en vasthouden van mensen op basis van een visie, de wens om de aantallen uit te splitsen naar bijvoorbeeld leeftijd, de mogelijkheid van een fonds voor mensen die het niet meer kunnen betalen.

JV: ‘Meer ideologische scholing zorgt voor die visie die mensen vasthoudt. Kijk eens naar de online scholingen het scholingsteam. Dat wenkende toekomstperspectief was ook een opdracht van het congres; daar zijn drie partijleden mee bezig. Verder gaan we volgend jaar ons beginselprogramma opnieuw verwoorden en zal ons conceptverkeizingsprogramma ook vol staan met wenkende perspectieven. Mail aanbevelingen over de administratie van nuttige gegevens van aanmelders en opzeggers. En een landelijk fonds voor mensen die het lidmaatschap niet kunnen betalen is lastig omdat dan leden niet meetellen. Individueel kunnen leden wel voor andere leden betalen.’

Arnout Hoekstra over het uitzenden van Partijraadvergaderingen

AH: ‘In december heeft het congres voorstellen gedaan om leden te betrekken bij de partijraad. De stukken op SPnet – dat doen we nu. En twee weken na afloop het verslag online – doen we nu ook. Een voorstel dat het niet haalde: integraal uitzenden en terug kunnen kijken van de partijraad. Dat zou overgelaten worden aan de partijraad. Het stuk daarover behandelen we nu. Het partijbestuur vindt het overbodig om live te streamen. Informeren is belangrijk, daarom hebben we SP-nieuws voor kaderleden en iedere vrijdag streams.

De partijraad discussieert over het live streamen van de partijraad. Er komen twee voorstellen ter stemming. De eerste is het voorstel om een compilatie te maken en die te delen met leden. De tweede is het voorstel va het partijbestuur.

BESLUIT: De partijraad stemt met 32 voor en 82 tegen, tegen het voorstel om een videocompilatie te maken.

BESLUIT: De partijraad stemt met 76 voor en 36 tegen, voor het voorstel van het partijbestuur.

AH: ‘We blijven evalueren, we gaan nu door op de manier waarop we het nu doen.’

Bert Peterse over Verbeterplan interne samenwerking

BP: ‘Ik houd het kort. Stuur jullie ideeën over samenwerking, partijcultuur, afdelingsorganisatie enzovoort naar Lian Veenstra, vóór 15 juli.’

Arnout Hoekstra over uitvoering besluiten van het voorlaatste congres

AH: ‘De notitie hebben jullie kunnen lezen. De database voeren we nu eigenlijk al uit – bij het begin van de coronacrisis hadden we op SPnet allerlei voorbeelden van afdelingen voor acties en ideeën. Dat hebben we ook met de wooncampagne gedaan; moties die lokaal ingediend konden worden. De app zijn we mee bezig. Onderzoek bestuursdeelname: er zijn veel recente ontwikkelingen; we zijn uit een paar coalities gestapt. Daar leren we van. De koplopersgroepen zijn weer een stuk actiever. Het is lastig om met wethouders af te spreken, maar dat gaat nu via Zoom veel beter. De regio-overleggen en regioconferenties zijn tegen het licht gehouden: vraag ernaar bij je regiovertegenwoordiger.

Jannie Visscher sluit de partijraad af