nieuws

Verslag Partijraad 25 juni 2016

Ron Meyer opent de Partijraad.

Brandweer – Nine Kooiman

Nine doet een oproep aan de afdelingen om contact op te nemen met de lokale brandweer. De brandweer heeft publieksvriendelijke acties aangekondigd omdat cao-onderhandelingen over o.a. pensioenen in het slop zitten. 

Jaarrekening 2015 – Hans van Heijningen

Hans geeft een korte introductie. Dit jaar is de jaarrekening 2015 op tijd. Dat is mede te danken aan het feit dat we enkele ICT-problemen hebben opgelost en het hoofd financiële administratie Walter Simons met zijn team goed werk geleverd heeft. 

Toelichting jaarrekening – Walter Simons

Het gaat om een geconsolideerde jaarrekening voor alle onderdelen van de partij: de vereniging, Eerste en Tweede Kamerfracties, ROOD, etc. Op 22 april is het concept van de rekening in het dagelijks bestuur besproken en op 3 juni in het partijbestuur.

Er is een positief resultaat ten opzichte van de begroting. De inkomsten zijn hoger uitgevallen dan geraamd en de uitgaven waren kleiner. De toename van de opbrengsten van volksvertegenwoordigers heeft vooral te maken met de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen. De lasten bij afdelingen waren groter dan begroot. Voor de Tweede Kamer waren de kosten lager dan begroot, met name vanwege enkele langdurige vacatures. Ook voor scholing en ROOD vielen de kosten lager uit, met name de reis- en verblijfskosten. Het eigen vermogen is nu 10 miljoen en er wordt voorgesteld ruim 9 ton toe te voegen aan de algemene reserve. 

Toelichting controle jaarrekening – Gerard Laarhuis

De financiële controlecommissie bestaat dit jaar uit Diana Kummeling, Hanne Drost, Jan Raaijmakers en Gerard zelf. In een presentatie op 9 juni zijn de vragen die de commissie had naar tevredenheid beantwoord door Walter Simons en Hans van Heijningen. De commissie doet de volgende aanbevelingen:

 • De financiële controlecommissie voortaan twee weken voor de presentatie voorzien van jaarstukken (het was nu erg kort dag).
 • Het inzetten van de egalisatiereserve voor de Tweede Kamerfractie voor het oplossen van personele knelpunten.
 • De SP is financieel gezond, reserves zijn toegenomen. Een deel van de reserves kan beschikbaar gesteld worden voor campagnes, aangenomen moties en ondersteuning van afdelingen.
 • Budget van fracties kan gebruikt worden voor scholingen van de fracties.
 • Volgend jaar moet aangegeven worden hoe deze aanbevelingen zijn uitgevoerd. 

De financiële controlecommissie concludeert dat de jaarrekening in orde is en dat bestedingen doelmatig en conform de begroting gedaan zijn. 

Uit de zaal:
De afdelingen Boxmeer, Landsmeer en Zaanstad en Dennis de Jong geven aan dat er voldoende geld is en dat er meer ingezet kan worden voor regionale en landelijke en Europese (verkiezings-)campagnes. De afdeling Leiden geeft aan dat de waarde van het SP-pand hoger is geworden en de afdeling Delft vraagt om een uitgebreider verslag van de jaarrekening 2016. Hans Martin Don vraagt om een norm voor een minimaal vermogen, zodat duidelijk is hoeveel je kunt investeren. Ronald van Raak spreekt zijn teleurstelling uit dat iemand de jaarrekening voor vaststelling al aan de media heeft verstrekt. 

Beantwoording door Hans van Heijningen:
Het conservatief plannen van de financiën is slim, maar de vraag is hoe ver je daar in gaat. Op een aantal terreinen zal extra geïnvesteerd worden. Het partijbestuur krijgt binnenkort een voorstel voor onder andere een extra investering in de campagne voor het Nationaal ZorgFonds. Voor goede plannen is geld beschikbaar. Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen is inderdaad conservatief omgegaan met campagnebudget. Bij de volgende provinciale verkiezingen zal goed gekeken worden naar het budget voor provinciale campagnegroepen. Ook voor ROOD geldt: er zijn financiën beschikbaar indien nodig. In een gesprek van het partijbestuur met ROOD is gezegd dat de verdubbeling van budget mogelijk is als er goede werkplannen komen.  

Een uitgebreidere versie was er voor controlecommissie. Of de accountantsverklaring voortaan meegestuurd wordt naar de voorzitters wordt in het partijbestuur besproken. In het dagelijks bestuur zal worden gesproken over de organisatie van de anti-CETA/TTIP-demonstratie in Brussel op 22 september. Verzoek om taxatie van het pand in Leiden wordt overgebracht aan de commissie Beheer SP-panden. 

Uit de zaal:
Vincent Mulder en de afdeling Weert wijzen erop dat 50 procent van onze baten vanuit de afdracht komt en het dus verstandig is ons niet te rijk te rekenen. Bij tegenvallende verkiezingen moeten we zorgvuldig omgaan met de mensen die we in dienst hebben.

De jaarrekening 2015 wordt unaniem aangenomen en het bestuur wordt decharge verleend.  

Verslag commissies Ledenwerving, Informatievoorziening en Op naar 250 afdelingen – Hans van Heijningen

Hans doet de introductie. De commissie Congres voorbereiding en Evaluatie zal op de Partijraad in september besproken worden; het gesprek tussen de commissie en het partijbestuur loopt nog.

Commissie Ledenwerving – Daan Brandenbarg

De commissie, bestaande uit Rob Kolner, Merel Stoop, Lieke Smits, Ron Meyer en Daan zelf heeft geconcludeerd dat de kansen om leden te maken voor het oprapen liggen, mits er tijd aan besteed wordt. Er is een strategie nodig voor ledenwerving; het moet onderdeel zijn van ons dagelijks politieke handelen. De commissie stelt voor om: 

 • Te werken met een 'actielidmaatschap' dat automatisch afloopt;
 • Verschillende welkomstgeschenken aan te bieden rond verschillende thema's;
 • De mogelijkheid om online lid te worden te verbeteren, o.a. door dit prominenter in beeld te brengen op de site;
 • Activisten te trainen om mensen lid te maken;
 • Een enquête te houden onder nieuwe leden.

Uit de zaal:
De afdelingen Vlaardingen en Landsmeer, Renske Leijten en Henk van Gerven benadrukken dat inspireren en iets te bieden hebben van het grootste belang zijn bij het aantrekken en activeren van leden. Sommige sprekers vinden (mede daarom) dat we niet te veel in verschillende thema's moeten werken en het actielidmaatschap niet nodig is. Het belang van het bezoeken van nieuwe leden wordt benadrukt, net als het op de man af aan geïnteresseerden vragen of zij lid willen worden. 

Beantwoording door Daan Brandenbarg:
In essentie is het simpel: je moet inspireren, zelf actief zijn en er niet voor terugschrikken mensen te vragen lid te worden. Het houden van een nieuwe-leden-enquête is handig omdat lang niet alle afdelingen binnen twee weken op bezoek gaan. De partijraad spreekt af uitvoering te geven aan deze voorstellen.

Commissie Informatievoorziening – Maarten Hijink

De commissie bestaat uit Pieter Kraaima, Lieke Smits, Bob van Vliet en Maarten zelf en doet de volgende aanbevelingen over informatievoorziening richting de leden:

 • Informatie uit de Nieuwe Lijn opsplitsen in belangrijke oproepen, waarover dan apart een mail wordt gestuurd;
 • Van de lopende zaken drie tot vier onderwerpen vermelden in de Lijn;
 • De gemaakte afspraken in de partijraad en het partijbestuur direct dezelfde week via mail doorsturen naar de aanwezigen; 
 • Aan leden vaker uitleggen hoe de partij werkt;
 • Het kader online mobiliseren; nu is er al 'Red Alert' (een whatsapp met SP-informatie uit de media), deze werkt erg goed en wordt mogelijk uitgebreid tot app;
 • Vaker contact opnemen met nieuwe leden;
 • Website verder verbeteren;
 • Betere afstemming tussen bestuurders en Kamerleden; hier wordt aan gewerkt door een werkgroep van wethouders. 

Uit de zaal:
De afdelingen Amersfoort en Weert en Renske Leijten benadrukken dat we geen onnodige structuren moeten bouwen. Patrick Zoomermeijer wil in een gesloten forum discussie kunnen voeren en ervaringen delen. 

Beantwoording door Maarten Hijink:
We moeten geen dingen dubbel gaan doen, geen soort van eigen internet opbouwen. We willen juist mensen achter de computer vandaan krijgen, dus een online forum moeten we niet doen. De zoekfunctie op de site moet beter. Succesvolle acties moeten wel zichtbaarder worden. De partijraad spreekt af uitvoering te geven aan de voorstellen.

Commissie Op naar 250 afdelingen – Joop Welter

De commissie bestaat uit Pim Siegers, Vincent Mulder, Patrick Zoomermeijer en Joop zelf. De
huidige campagne is tegen het licht gehouden: succesvolle nieuwe afdelingen zijn geanalyseerd, waarbij ook is gekeken naar plekken waar het niet lukt om een afdeling op te zetten. Joop vertelt vanuit zijn eigen ervaring in Leusden dat een goede opbouw en begeleiding belangrijk is. De aanbevelingen van de commissie zijn:

 • Er komt een pool van begeleiders (ongeveer 40 kaderleden) voor werkgroepen;
 • We gaan prioriteit geven aan kansrijke werkgroepen. 

De partijraad spreekt af uitvoering te geven aan de voorstellen. Twee nieuwe afdelingen, Halderberg en Veldhoven, worden gefeliciteerd door Pim Siegers en ontvangen bloemen van Ron Meyer en Emile Roemer. 

Campagne Nationaal ZorgFonds – Ron Meyer

We bekijken een filmpje over de steun voor het Nationaal Zorgfonds. De campagne is pas net begonnen en is nu al heel succesvol. We hebben superzaterdagen gedaan, hebben op straat gestaan, huisartsen aangesproken etc. De regionale avonden zijn goed bezocht en leverden heel veel steun op. Er ligt goud op de grond, we hoeven het alleen maar op te rapen! Het is duidelijk dat veel mensen hier zelf mee aan de slag willen. Ons doel is 150.000 steunbetuigingen; we staan nu al op 40.000! Daarnaast zijn 16.000 actiepakketten aangevraagd, waarvan 9.000 verstuurd. Dank aan de vrijwilligers die de handen laten wapperen in De Moed. 

Cobie Groenendijk ging als een razende door het land en zorgt er voor dat de campagne sterker wordt. Er was apathie onder zorgverleners, maar zij waren en zijn niet enthousiast om voor marktpartijen te werken. Integendeel, er ontstaat steeds meer woede. Vrije artsenkeuze is een belangrijk punt. De campagne voor het Nationaal ZorgFonds heeft de potentie om een brede beweging te worden.

ROOD – Merel Stoop

In januari heeft de regering besloten bommen op Syrië te gaan gooien. ROOD is de campagne 'Niet in mijn naam' gestart. De campagne loopt heel goed. Er zijn tientallen lokale avonden georganiseerd en 500 actiepakketten aangevraagd. Per 1 juli stopt Nederland met bommen gooien omdat de F16's in onderhoud gaan, maar België neemt het dan gewoon over. ROOD wil de Vredesbeweging nieuw leven inblazen en organiseert op 24 september een festival over dit onderwerp (na de Partijraad). Merel roept iedereen op de 'Niet in mijn naam'-kaderkrant, waarin praktische tips voor de campagne staan, mee te nemen. Rood heeft een nieuw bestuur gekozen; Siewert Olthof is nieuw in het bestuur gekomen.

Niet in mijn naam Groningen – Daan Brandenbarg

De actie loopt erg goed en de credits gaan naar ROOD. Het onderwerp speelt erg onder jongeren. De lokale ROOD-groep voert actie bij de universiteit, bij scholen, bij jongerenhonken, etc. Maandag 20 juni was er 's avonds een 'Niet in mij naam'-festival waar 40 tot 50 nieuwe mensen op afkwamen. 

Brexit – Harry van Bommel

De Brexit toont aan dat verandering in Europa kan. De tegenstellingen zijn duidelijk: Londen zegt blijven, het platteland zegt gaan. Jong zegt blijven, oud zegt gaan. Schotland zegt blijven, Engeland zegt gaan. Opiniepeilingen tonen aan dat veel mensen in Nederland ook een referendum willen. Zij willen verandering van de EU of helemaal uit de EU. Nu al zijn er tussen regeringsleiders gesprekken gaande over een 'flexibele Unie', waarin landen zelf kunnen kiezen waar ze aan mee doen. De EU bevindt zich in een existentiële crisis. Als zaken nu niet goed aangepakt worden, zullen mensen in veel landen in opstand komen. Voor kritische partijen zoals SP is er werk aan de winkel. De ruimte is er, Nederland moet daar volop gebruik van maken. 

De Europese Commissie moet worden afgeschaft, want deze is de motor van veel slechte ontwikkelingen. Zo dwingt de Commissie lidstaten om economisch naar elkaar toe te groeien terwijl er grote verschillen zijn. De vrijheid van landen om over hun eigen begroting te gaan is ingeperkt. Zuidelijke lidstaten kunnen niet meekomen en de bevolking daar moet de prijs betalen van het lidmaatschap. Sociaal beleid staat onder druk en de huidige Commissie streeft daarnaast naar nog verdere integratie en is voor de vrijhandelsverdragen CETA en TTIP. De EU zal democratisch zijn, of zij zal niet zijn. Dat moet het uitgangspunt zijn en er moet dus een nieuw verdrag komen. Anders komt voor ons ook het moment dat we niet meer in de EU willen. 

Uit de zaal:
Er wordt waardering uitgesproken voor onze opstelling ten aanzien van dit onderwerp. Sadet Karabulut maakt zich zorgen dat het debat gekaapt wordt door extreemrechts. De afdeling Landsmeer heeft twijfels over onze opstelling. Artsen Zonder Grenzen heeft onlangs EU-geld geboycot. De EU is een strontkar en je kan die niet verwijten dat hij stinkt. Hoe kunnen we onze eisen voor elkaar krijgen? Er is geen druk als je geen Nexit-referendum wil. De afdeling Veenendaal vraagt zich af waarom men bij de dreigende Grexit zei dat de EU uit elkaar zou vallen, terwijl een Brexit gewoon kan.

Beantwoording door Harry van Bommel:
Steeds meer partijen worden EU-kritisch. Laat je niet aanpraten dat dat xenofoob of nationalistisch is. Het verschil tussen Griekenland en Groot-Brittannië is de euro. Als de Grieken eruit zouden gaan zou dat een risico voor het monetaire systeem van de euro zijn. Het is inderdaad lastig voor elkaar te krijgen dat onze eisen worden ingewilligd. Maar ze zijn glashelder en goed te verdedigen. Als er nu wordt gepraat over een flex-EU, dan moeten we zien wat dat gaat worden. Maar een referendum over het verdrag zal over het functioneren van de EU als geheel gaan.

Op naar de Tweede Kamerverkiezingen – Ronald van Raak

Het schrijven van een verkiezingsprogramma is verschrikkelijk leuk. Op het congres wordt er over gestemd. In partijbestuur volgende week wordt de aftrap besproken. In september ligt het in alle afdelingen. Hoe meer mensen zich er mee bemoeien, hoe beter het wordt. Er is achter de schermen al hard aan gewerkt door de programmacommissie. Laten we nu vast één punt vaststellen: het Nationaal ZorgFonds komt in het verkiezingsprogramma. Dit voorstel wordt unaniem door de Partijraad aangenomen.

Kandidatencommissie Tweede Kamer – Meta Meijer

Onze lijst moet divers en aanvallend zijn. Dat klinkt als een hele opgave, maar er zijn veel goede partijgenoten. Het is een hoop werk om een concept-lijst samen te stellen, maar het gaat erg goed. Er wordt met meer dan 100 mensen serieus gesproken. De lijst gaat naar het partijbestuur. 

Uit de zaal: 
Klopt het dat sommige mensen al zijn afgewezen? 
Beantwoording door Meta Meijer:
Ja, dat klopt. 

Uitslag stemming lijsttrekker – Ron Meyer

Er was één ongeldige stem, en 97 procent van de stemmen was voor Emile Roemer. Emile is dus herkozen als lijsttrekker. We zien een prachtig filmpje met Emile in de hoofdrol.

Toespraak – Emile Roemer

Het was spannende week. De Britten laten zien wat er gebeurt als de politieke elite de wensen van de bevolking stelselmatig negeert. Voor velen kwam de Brexit als een verrassing. Maar je kunt niet ongestraft een Unie optuigen die landen dwingt te bezuinigen, banken subsidieert en de bevolking ervoor laat opdraaien. Wie ziet dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar blijft groeien heeft het wel gehad met die elite. Ze zijn de menselijke maat niet uit het oog verloren maar hebben hem geofferd. 

Wij willen een nieuw verdrag. Een afgeslankt, democratisch Europa. Gewone mensen hebben steeds minder te zeggen. Over de EU, over de school, over het werk, over de economie. Er is een grote kloof tussen de kleine groep die het zichzelf makkelijk maakt en de gewone mensen. De macht moet terug naar de mensen. De macht van de woningcorporaties moet terug naar de huurders. Werknemers moeten ook macht binnen de bedrijven krijgen. We moeten afdwingen dat grote bedrijven gewoon belasting betalen. We moeten de macht weer bij de mensen zelf leggen.

De kloof is zo diep dat mensen geen zorg meer gebruiken omdat ze bang zijn voor de hoge kosten. Er zijn nu al meer dan 40.000 steunbetuigingen voor het Nationaal ZorgFonds. We kunnen rekenen op steun van het overgrote deel van bevolking. Dus we gaan winnen, het Nationaal ZorgFonds gaat er komen! Emile stelt zich opnieuw verkiesbaar, omdat de SP de meest actieve partij is, met de beste mensen. Hij wil de volgende wedstrijd met ons spelen en winnen! Als wij het voor het zeggen krijgen ziet Nederland er in 2020 fundamenteel anders uit. We hebben revolutionaire voorstellen om het land te veranderen. We willen meer macht voor gewone mensen. Het kapitaal onderwerpen ten gunste van de democratie. Laten we de verkiezingscampagne doen zoals zorgcampagne: met het organiseren van brede steun en met groot succes!