Privacy

De SP neemt de privacy van haar gebruikers, leden en sympathisanten zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid voor alle verwerkingen van de Socialistische Partij (hierna: de SP) uiteengezet. We raden u aan dit aandachtig door te nemen. Het privacybeleid is van overeenkomstige toepassing op andere, specifiek aan de vereniging verbonden organisaties van SP, waaronder in ieder geval de Eerste en de Tweede Kamerfractie van SP.

Wat is de SP?

De SP is een Nederlandse politieke partij. Contact opnemen met het landelijk partijbureau kan via de volgende kanalen:

Post- en bezoekadres
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort

Telefoon
088-2435555

E-mail
sp@sp.nl

Werkveiligheidsbeleid

De SP streeft naar een samenleving vrij van agressie, (seksuele) intimidatie, pesten en ander ongewenst gedrag; dit geldt ook voor de eigen vereniging en de leden. In een veilige omgeving is er geen plaats voor ongewenst gedrag en wordt dit op geen enkel niveau geaccepteerd. De SP heeft het ‘Protocol Ongewenst Gedrag Socialistische Partij’ en ‘Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid’ opgesteld. Er is een klachtencommissie ongewenst gedrag en een vertrouwenspersoon. Meer informatie kunt u opvragen via personeelszaken@sp.nl.

Uw privacy

De SP heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Hebt u specifieke vragen over uw privacy? Deze kunt u stellen via privacy@sp.nl of telefonisch via 088-2335567.

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze goed beveiligd zijn en of we voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Welke informatie wordt door de SP verzameld en verwerkt?

Lidmaatschapsformulier

Wanneer u via de website lid wilt worden van de SP wordt gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Dit betreft uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats, evt. land). Ook worden uw telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. De SP hanteert een richtlijn waarbij u zelf uw lidmaatschapsbijdrage per kwartaal kunt bepalen, vanaf een startbedrag van 5 euro. Om betaling van de lidmaatschapskosten te verwerken wordt gevraagd om uw rekeningnummer.

SP Nieuwsbrief

U kunt u via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief van de SP. Met deze nieuwsbrief houdt de SP u op de hoogte van politiek nieuws en ontwikkelingen binnen de partij. Om u voor de nieuwsbrief op te geven dient u uw naam en e-mail adres te verstrekken. Elke nieuwsbrief bevat een uitschrijflink, om de ontvangst van de nieuwsbrief stop te zetten.

Onze software houdt bij of de verstuurde nieuwsbrieven ook geopend worden. Deze meting vindt plaats via afbeeldingen in de nieuwsbrief. Als u besluit geen afbeeldingen te openen in uw mailprogramma wordt deze informatie niet gemeten. De links uit onze nieuwsbrief worden herschreven door onze mailsoftware, om zo te meten of erop geklikt wordt. Al deze methodes zijn ingebouwd om de kwaliteit en effectiviteit van onze nieuwsbrieven te meten en desgewenst te verbeteren.

E-mail & Formulieren

Op de website kunt u diverse formulieren invullen voor een actie of evenement van SP. Wanneer wij u vragen om u aan te melden voor een actie of evenement van de SP vragen we om uw naam, telefoonnummer en / of e-mailadres. Ook vragen we optioneel om adresgegevens.

Daarnaast kunt u de SP op verschillende manieren direct per e-mail bereiken. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar het centrale e-mailadres van SP, maar ook naar de ledenadministratie. Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de partij, inclusief degene aan wie u deze e-mail richt. Om een e-mail te kunnen sturen dient u uw naam en e-mailadres op te geven. Contactgegevens die u via e-mail aan ons verstuurd worden vertrouwelijk behandeld, en niet ongevraagd aan derden verstrekt. Anonieme mails worden door ons niet in behandeling genomen.

SP Webshop

Als u informatie- en/of campagnemateriaal bij ons bestelt registreren we uw bestelling via een formulier op deze website. U geeft ons toestemming om uw gegevens te gebruiken om de bestelling correct af te handelen. Hierbij worden de volgende gegevens van u gevraagd:

 • NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats)

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

Tijdens het bestellen verwerken we verschillende gegevens, zoals uw gekozen betaalmethode, uw bestelling, de bezorgwijze, eventuele kortingscodes, eventuele instructies die u ons geeft voor de bezorging en gegevens om uw bestelling te volgen. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling. Als u artikelen bestelt bij SP gaat u een koopovereenkomst met ons aan. Op elke koopovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Donatie

Wanneer u een eenmalige donatie via machtiging wilt doen, wordt gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats en evt. land). Ook worden uw telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Voor verwerking van de donatie wordt gevraagd om uw IBAN rekeningnummer, indien vanuit het buitenland, de BIC code. Wanneer u een gift boven de €4.500,- doet, zal deze – conform de richtlijnen van het ministerie van BZK. Bij een donatie is de ANBI Status van toepassing.

SPnet

Leden van de SP hebben toegang tot SPnet.nl. In deze omgeving worden de gegevens van het lid gebruikt die deze zelf met de SP heeft gedeeld. Deze gegevens kunnen hier door het lid zelf worden aangepast.

De SP stelt het verwerken van persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar websites. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de websites die de SP aanbiedt, is het invoeren van persoonsgegevens soms wel vereist.

Voor welke doeleinden zal de SP de verzamelde informatie gebruiken?

Persoonsgegevens

De SP zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u op uw verzoek lid te maken van de SP.

 • om u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen de SP, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van de SP indien u daarvoor aangemeld staat.

 • om op uw verzoek lidmaatschapsbijdrage & donatie te innen.

 • om uw klachten, suggesties en vragen te behandelen.

 • om uw vragen en opmerkingen te gebruiken in de standpuntbepaling.

 • om relatiebeheer te voeren.

 • om de websites zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen.

 • om uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren.

 • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen.

 • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien de SP daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacy beleid. Vanuit hun functie hebben diverse functionarissen toegang tot ledengegevens. Dit zijn:

  • de medewerkers van het Landelijk Bureau. Zij zien alleen gegevens die nodig voor het uitoefenen van hun werk.

  • de bestuursleden of CRM-gebruikers van een afdeling of regio. Deze gegevens worden via middels een speciale toegang voor bestuursleden beschikbaar gesteld, en betreffen alleen gegevens van SP-leden in de betreffende afdeling of regio

Derden

Zonder uw expliciete toestemming zal de SP uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor advertentie doeleinden.

De SP kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan de SP uw gegevens aan derden verstrekken indien de partij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval de partij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Alle onderdelen van SP behouden zich het recht voor om persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten, mocht de inhoud van de correspondentie daar redelijkerwijs om vragen. Hier is in ieder geval sprake van bij bedreiging aan het adres van een van de medewerkers.

Minderjarige

Indien u jonger bent dan achttien (18) jaar gelden er speciale wettelijke regels voor het lidmaatschap van de Partij. Als u nog geen achttien jaar oud bent heeft u de toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u lid mag worden van de partij. Als u nog geen achttien jaar of ouder bent en geen toestemming van uw ouders/voogd hebt om lid te worden kan de Sp uw lidmaatschap niet verwerken.

Bescherming van uw gegevens

De SP heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

SP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat deze niet meer noodzakelijk zijn om bewaard te blijven na 7 jaar.

Recht op inzage

Indien u wilt weten welke gegevens de SP over u heeft vastgelegd kunt u contact opnemen met ons via privacy@sp.nl. Wij zullen binnen vier weken aan u mededelen of de SP persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt SP u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die SP over u verwerkt. U kunt SP aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake doende zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. De SP zal binnen vier weken laten weten of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan.

Recht op rectificatie en aanvulling

In SPnet.nl kunt u al uw gegevens en lidmaatschappen zelf inzien en wijzigen. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw e-mailadres en uw wachtwoord. Uw lidmaatschaps-gegevens kunt u ook zelf wijzigen door in te loggen op SPnet.nl, of door een wijzigingsverzoek te sturen aan de ledenadministratie. De ledenadministratie is te contacteren via de volgende gegevens:

Socialistische Partij
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort
Telefoon: 088-2435555
E-mail: administratie@sp.nl

 

Recht op vergetelheid Bij SP geldt altijd het recht op vergetelheid, tenzij de wettelijke bewaartermijn nog geldt (bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor lidmaatschappen). U kunt een verzoek indienen bij privacy@sp.nl om uw gegevens te laten verwijderen, wij zullen binnen 4 weken uw gegevens verwijderen.

Social media

We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en koppelen deze niet met onze eigen gegevens. Als gebruiker van het desbetreffende platform heeft u zelf ingestemd met hoe uw data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen staat de privacy van onze bovenaan.

Samenwerkingspartners

We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven en van leveranciers die soms ook toegang hebben tot uw gegevens. Om uw privacy hierbij te waarborgen, werken we alleen samen met partijen die hun privacybeleid goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat er altijd een verwerkersovereenkomst ondertekend wordt. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of alle verwerkersovereenkomsten nog up-to-date zijn en vindt er steekproefsgewijs een controle plaats of de afspraken in de verwerkersovereenkomsten ook worden nageleefd.

Enquêtes

De SP houdt voorverschillende acties en doeleinden enquêtes. Deze zijn in sommige gevallen pseudo-anoniem. De data van de enquêtes worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen gebruikt voor het doel van de enquête.

Beveiliging van uw gegevens

SP wil niet alleen voldoen aan de AVG-wetgeving, maar ook maatregelen treffen om uw privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van onze gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Wettelijke grondslagen

In Nederland is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De SP mag volgens deze wet, uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een goede reden voor is, in de AVG “grondslagen” geheten.

De SP verwerkt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

Overeenkomst: De meeste gegevens verzamelen we omdat u lid bent van de SP. Als lid van de vereniging hebben we een overeenkomst met elkaar. Wij vragen adresgegevens om u aan de juiste lokale afdeling te koppelen, uw rekeningnummer om contributie te kunnen innen;, en uw geboortedatum omdat je lid mag zijn vanaf 18 jaar.

Toestemming: Voor veel verwerkingen vragen wij eerst om uw toestemming, zodat we uw gegevens mogen gebruiken voor het doel waarvoor u ze met ons deelt. Wij vragen bijvoorbeeld uw toestemming als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief of wanneer u zich opgeeft als vrijwilliger. U kunt zich op elk moment weer afmelden.

Wettelijke verplichting: Als politieke partij zijn wij, krachtens de Wet Financiering Politieke Partijen, om de gegevens van onze leden en donateurs 7 jaar te bewaren. Daarnaast zijn wij als vereniging verplicht om onze leden uit te nodigen voor activiteiten waar stemrecht geldt, zoals een ledenvergadering of een referendum. Ook als u hebt laten weten geen mail te willen ontvangen, zult u mails over stemmingen blijven ontvangen.

Gerechtvaardigd belang: Soms verwerken we gegevens omdat dit in het ‘gerechtvaardigd belang’ van de SP is. Wanneer u ons bijvoorbeeld een vraag stelt via de mail is het nodig om uw gegevens te verwerken om een antwoord op deze vraag te kunnen geven.

Bijzondere persoonsgegevens

Alle uw persoonsgegevens beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over uw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat de SP een politieke vereniging is vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

Beveiliging van uw gegevens

SP zorgt voor deskundige ICT-medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden. We trainen onze medewerkers om met oog voor privacy en security om te gaan met data.

Er wordt actief toezicht gehouden op de omgang met data binnen de vereniging. Een SP Privacy Team ondersteunt de aangestelde Functionaris Gegevensbescherming en adviseert de directie en het bestuur van de vereniging.

De toegang tot onze datasystemen wordt centraal beheerd en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. De veiligheid van onze fysieke en digitale opslagfaciliteiten wordt continu geanalyseerd.

Op basis van de bevindingen wordt er gekeken of de software voldoet aan onze standaarden. Zo niet, dan kijken we of de software beter te beveiligen is of dat we op zoek gaan naar een beter alternatief.

Cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website van SP normaal te laten functioneren. Zoals het bijhouden of u een formulier wel of niet heeft ingezonden. Het is mogelijk deze cookies via uw browser uit te zetten, maar dat beïnvloedt mogelijk de werking van de website.

Statistieken en analytische cookies

We maken gebruik van analytische cookies. Met deze cookies verzamelen we statistieken over het gebruik van onze website. De statistieken in Google Analytics geven o.a. een beeld van de best bezochte pagina’s en hoe deze pagina’s worden gebruikt door onze bezoekers. Dit helpt ons bij het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Om uw privacy te waarborgen hebben we gekozen om geanonimiseerd Google Analytics te gebruiken. Er worden hierbij geen persoonsgegevens gedeeld met Google. De voorwaarden hiervoor zijn te lezen in een toevoeging (addendum) op de algemene voorwaarden van Google.

Voor meer informatie over wat Google de opgeslagen analytische data doen, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

Advertenties cookies, scripts en pixels

Als de bezoeker akkoord geeft op SP.nl, worden er ook cookies en andere digitale middelen zoals scripts en ‘pixels’ geplaatst voor het bijhouden van de effectiviteit van onze online advertenties. Deze middelen verwerken vaak gegevens die tot een unieke bezoeker te herleiden zijn, zoals een ip-adres en welke browser er wordt gebruikt.

Op basis van het bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij gerichter advertenties tonen via social media. Deze sluiten aan op de interesses van de bezoeker. De gegevens die worden bijgehouden gebruiken wij verder bij analyses om onze campagne en promotionele doeleinden nog beter te laten aansluiten op uw interesses.

Diensten

SP maakt gebruik van de volgende diensten voor het bijhouden van bezoek aan de website, en de effectiviteit van onze online advertenties.

Youtube

Op de website tonen we ingesloten video’s die afkomstig zijn van YouTube (Google). Hierbij maken we gebruik van de privacy modus, de zogenaamde YouTube-no cookie embed. Dit betekent dat er geen tracking cookies worden geplaatst waarmee wij of andere partijen u kunnen identificeren. Als je op een video klikt op SP.nl zal Google alleen een cookie plaatsen zodat je na het bekijken van de video, andere relevante video’s te zien krijgt.

Cookievoorkeuren

Ook kun u de cookies uitschakelen via de cookie-instellingen in uw browser. In de instellingen kunt u aangeven of uw alle cookies, alleen functionele cookies of geen enkele cookie accepteert. Cookies verwijderen kan ook via uw browser. Daar kan u onder ‘cookies’ of ‘privacy instellingen’ alle cookies van recente websitebezoeken van uw computer wissen.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website. Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@sp.nl.