Privacy

De SP neemt de privacy van haar gebruikers, leden, abonnementhouders en sympathisanten zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid voor alle verwerkingen van de politieke partij Socialistische Partij (hierna: SP) uiteen gezet. We raden u aan dit aandachtig door te nemen. Het privacybeleid is van overeenkomstige toepassing op andere, specifiek aan de vereniging verbonden organisaties van SP, waaronder in ieder geval en de Tweede Kamerfractie van SP

Wat is SP?

SP is een Nederlandse politieke partij. SP kan via haar Landelijk Bureau worden gecontacteerd via de volgende gegevens:

Post- en bezoekadres
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort

Telefoon
088-2435555

E-mail
sp@sp.nl

Uw privacy

SP heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor de vereniging. Hebt u specifieke vragen over uw privacy? Deze kunt u stellen via privacy@sp.nl of telefonisch via 088-2335567.

De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Welke informatie wordt door SP verzameld en verwerkt?

Lidmaatschapsformulier

Wanneer u via de website lid wilt worden van SP, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats, evt. land). Ook worden een aantal overige contactgegevens gevraagd, namelijk uw telefoonnummer (en eventueel 06-nummer) en e-mailadres. De SP hanteert een richtlijn waarbij u zelf uw lidmaatschap per kwartaal kunt bepalen vanaf 5,- euro. Om betaling van de lidmaatschapskosten te kunnen verwerken wordt u tenslotte gevraagd om uw rekeningnummer te verstrekken.

SP Nieuwsbrief

U kunt u via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief van SP. Met deze nieuwsbrief houdt SP u op de hoogte van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen de partij. Om u voor de nieuwsbrief op te geven, dient u uw naam en e-mail adres te verstrekken. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te meten en te kunnen verbeteren houdt onze nieuwsbrief-software bij wanneer nieuwsbrieven gelezen worden. Dit gebeurt door een afbeelding in de e-mail en kunt u tegenhouden door geen afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma. Links uit onze nieuwsbrief lopen via onze mailserver en worden op die wijze gemeten.

E-mail & Formulieren

Via de website kunt u diverse e-mailformulieren invullen voor een actie of evenement van SP. Wanneer wij u vragen om u aan te melden voor een actie of evenement van de SP vragen we om uw naam, telefoonnummer en / of e-mailadres. Ook vragen we optioneel om adresgegevens.

Daarnaast kunt u SP op verschillende manieren direct per e-mail bereiken. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar het centrale e-mailadres van SP maar ook naar de ledenadministratie. Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de partij, inclusief degene aan wie u de e-mail richt. Om een e-mail te kunnen sturen dient u uw naam en e-mailadres op te geven. Ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en eventueel aan wie de e-mail is gericht. Het staat u vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

SP Webshop

Als u informatie- en/of campagnemateriaal bij ons bestelt, registreren we uw bestelling via een formulier op deze website. U geeft ons toestemming om uw gegevens te gebruiken om de bestelling correct af te handelen. Hierbij worden de volgende gegevens van u gevraagd:

 • NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
Tijdens het bestellen verwerken we verschillende gegevens, zoals uw gekozen betaalmethode, wat u bestelt, bezorgwijze, eventuele kortingscodes, eventuele instructies die u ons geeft voor de bezorging en gegevens om uw bestelling te volgen. De genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als u artikelen bestelt bij SP gaat u een koopovereenkomst met ons aan. Op elke koopovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Donatie

Wanneer u een eenmalige donatie via machtiging wilt doen, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats en evt. land). Ook wordt een aantal overige contactgegevens gevraagd, namelijk uw telefoonnummer (en eventueel 06-nummer) en e-mailadres. Om de donatie te kunnen verwerken wordt u tenslotte gevraagd om uw IBAN rekeningnummer te verstrekken en, indien vanuit het buitenland, wordt ook gevraagd naar de BIC code. Wanneer u een gift boven de €4.500,- doet, zal deze – conform de richtlijnen van het ministerie van BZK. Bij een donatie is de ANBI Status van toepassing.

SPnet

Binnen de SP gebruiken wij SPnet.nl. In deze omgeving maakt de SP gebruik om talenten van SP te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierin worden de gegevens van het lid gebruikt die hij/zij/hen zelf met SP heeft gedeeld. In deze omgeving staat precies beschreven welke gegevens er worden verwerkt en welke geheimhouding er is afgesproken.

SP stelt het verwerken van persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar websites. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de websites die SP aanbiedt, is het invoeren van persoonsgegevens soms wel vereist.

Voor welke doeleinden zal de SP de verzamelde informatie gebruiken?

Persoonsgegevens

SP zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u op uw verzoek lid te maken van SP.
 • om u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen SP, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van SP indien u daarvoor aangemeld staat.
 • om op uw verzoek lidmaatschap bijdrage & donatie te innen.
 • om uw klachten, suggesties en vragen te behandelen.
 • om uw vragen en opmerkingen te gebruiken in de standpuntbepaling.
 • om relatiebeheer te voeren.
 • om de websites zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen.
 • om uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren.
 • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen.
 • om op basis van uw interesses via social media advertenties te tonen die hierop aansluiten indien u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van een advertentie cookie.
 • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien SP daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacy beleid. Vanuit hun functie hebben diverse functionarissen toegang tot ledengegevens. Dit zijn:
  • de medewerkers van het Landelijk Bureau. Zij zien alleen gegevens die nodig voor het uitoefenen van hun werk.
  • de bestuursleden of procurious gebruikers van een afdeling of regio. Deze gegevens worden via middels een speciale toegang voor bestuursleden beschikbaar gesteld.
  • indien van toepassing worden de gegevens beschikbaar gesteld aan bestuursleden of functionaris van groepen binnen SP.

Derden

Zonder uw expliciete toestemming zal SP uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor advertentie doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

SP kan uw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan SP uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Alle onderdelen van SP behouden zich het recht voor om persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten, mocht de inhoud van de e-mail daar redelijkerwijs om vragen. Hier is in ieder geval sprake van bij bedreiging aan het adres van een van de medewerkers of aan het eigen lichaam.

Minderjarige

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website. Indien u jonger bent dan achttien(18) jaar, gelden er echter speciale wettelijke regels voor het lidmaatschap van de Partij. Als u nog geen achttien (18) jaar oud bent, dan heeft u de toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u lid mag worden van de Partij. Als u nog geen achttien (18) jaar of ouder bent en geen toestemming van uw ouders/voogd hebt om lid te worden, dan kan de Partij uw lidmaatschap niet verwerken.

Bescherming van uw gegevens

SP heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

SP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat deze niet meer noodzakelijk zijn om bewaard te blijven na 7 jaar.

Recht op inzage

Indien u wilt weten welke gegevens SP over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met SP via privacy@sp.nl. SP zal binnen vier weken aan u mededelen of SP persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt SP u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die SP over u verwerkt. U kunt SP aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. SP zal binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, SP aan het verzoek zal voldoen.

Recht op rectificatie en aanvulling

In SPnet.nl kunt u al uw gegevens en lidmaatschappen zelf inzien en wijzigen. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw e-mailadres of lidnummer en uw wachtwoord. Uw lidmaatschap gegevens kunt u ook zelf wijzigen door in te loggen op SPnet.nl, of door een wijzigingsverzoek te sturen aan de ledenadministratie. De ledenadministratie is te contacteren via de volgende gegevens:

Socialistische Partij
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort
Telefoon: 088-2435555
E-mail: administratie@sp.nl

Recht op vergetelheid

Bij SP geldt altijd het recht op vergetelheid, tenzij de wettelijke bewaartermijn nog geldt (bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor lidmaatschappen). U kunt een verzoek indienen bij privacy@sp.nl om uw gegevens te laten verwijderen, wij zullen binnen 4 weken uw gegevens verwijderen.

Social media

Het gebruik van social media is van belang om u te bereiken. We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen extra data aan toe en koppelen deze ook niet met onze eigen gegevens. Als gebruiker van het desbetreffende platform heeft u zelf ingestemd met hoe uw data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer serieus.

Samenwerkingspartners

We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven en van leveranciers die soms ook toegang hebben tot je gegevens. Om uw privacy hierbij te waarborgen, werken we alleen samen met partijen die hun privacy beleid goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat er altijd een Verwerkersovereenkomst ondertekend wordt. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of alle verwerkersovereenkomsten nog up-to-date zijn en vindt er steekproefsgewijs een controle plaats of de afspraken in de verwerkersovereenkomsten ook worden nageleefd.

Open Source

SP maakt gebruik van open source software om in alle afdelingen enquêtes te houden. Er kunnen voor verschillende doeleinden enquêtes worden gehouden en in sommige gevallen pseudoanoniem. De data van de enquêtes worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen gebruikt voor het vooraf bepaalde doel van de enquête.

Verantwoordelijkheid SP

De websites van SP kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. SP heeft geen zeggenschap over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy beleid van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door SP worden verzameld en verwerkt. SP accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Bij de SP vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Hiervoor heeft SP een Responsible Disclosure beleid opgesteld zodat deze lekken gemeld kunnen worden en hoe SP hier mee om gaat.

Beveiliging van uw gegevens

SP wil niet alleen voldoen aan de AVG wetgeving, maar maatregelen treffen om uw privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Wettelijke grondslagen

Er is in Nederland een privacy wet van toepassing. Het is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SP mag, volgens de AVG wet, je persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een goede reden voor hebben. In de AVG wordt gesproken van zogeheten “grondslagen”.

De SP verwerkt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

Overeenkomst: De meeste gegevens verzamelen we omdat u lid bent van SP. Als lid van de vereniging hebben we een overeenkomst met elkaar. Daarbij vragen we om uw adresgegevens om u aan de juiste lokale afdeling te koppelen; uw rekeningnummer om contributie te kunnen innen; en uw geboortedatum omdat je pas lid mag zijn vanaf 18 jaar.

Toestemming: Voor veel verwerkingen vragen wij eerst om uw toestemming, zodat we uw gegevens mogen gebruiken voor het doel waarmee u ze met ons deelt. Wij vragen bijvoorbeeld uw toestemming als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief of wanneer u zich opgeeft als vrijwilliger. U kunt je op elk moment weer afmelden.

Wettelijke verplichting: Als politieke partij zijn wij wettelijk verplicht (de Wet Financiering Politieke Partijen) om de gegevens van onze leden en donateurs 7 jaar te bewaren. Daarnaast zijn wij als vereniging verplicht om onze leden uit te nodigen voor activiteiten waar stemrecht geldt, zoals een ledenvergadering of een referendum. Ook als u hebt laten weten geen mail te willen ontvangen, zult u, als lid, mails over stemrecht blijven ontvangen.

Gerechtvaardigd belang: Soms verwerken we gegevens omdat dit in het ‘gerechtvaardigd belang’ van SP is. Wanneer u ons bijvoorbeeld een vraag stelt via de mail is het nodig om uw gegevens te verwerken om een antwoord op je vraag te geven.

Bijzondere persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens over u, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over uw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat SP een politieke vereniging is vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

Beveiliging van uw gegevens

SP zorgt voor deskundige ICT-medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden. We trainen onze medewerkers om bewust om te gaan met data, met oog voor privacy en security.

Er wordt actief toezicht gehouden op de omgang met data binnen de vereniging. Een SP Privacy Team ondersteunt de aangestelde Functionaris Gegevensbescherming en adviseert de directie en het bestuur van de vereniging.

De toegang tot onze datasystemen wordt centraal beheerd en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. De veiligheid van onze fysieke en digitale opslagfaciliteiten wordt continu geanalyseerd.

Op basis van de bevindingen wordt er gekeken of de software voldoet aan onze standaarden. Zo niet, dan kijken we of de software beter te beveiligen is of dat we op zoek gaan naar een beter alternatief.

In 2022 lanceert de SP landelijke scholing, voor alle afdelingen om nieuwe privacy awareness te prioriteren.

Cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website van SP optimaal te laten functioneren. Zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te kunnen slaan. Deze cookies kan je niet uitzetten, want dan werkt de website niet meer goed.

Analytische cookies

We maken gebruik van Analytische cookies, met deze cookies verzamelen we statistieken over het gebruik van onze website. De statistieken in Google Analytics geven o.a. een beeld van de best bezochte pagina’s en hoe deze pagina’s worden gebruikt door onze bezoekers. Dit helpt ons bij het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Om uw privacy te waarborgen hebben we gekozen om geanonimiseerd Google Analytics te gebruiken, er worden geen persoonsgegevens gedeeld met Google. De voorwaarden hiervoor zijn een toevoeging (addendum) op de algemene voorwaarden van Google.

Voor meer informatie over wat Google de opgeslagen analytische data doen, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.
Wil je toch liever geen analytische cookies? Dan kan je deze zelf uitschakelen bij binnenkomst via de cookie banner of via de ‘Cookies’-link onderaan de website.

Advertenties Cookies

Accepteert iemand alle cookies op SP.nl, dan wordt er ook een zogeheten advertentie cookie geplaatst. Deze cookie wordt gebruikt en ingezet voor campagne en promotionele doeleinden. Op basis van interesses op de website kunnen wij betere advertenties tonen via social media. Deze sluiten nauwer aan op de interesses van de bezoeker. Dit doen wij door, nadat iemand hier toestemming voor heeft gegeven, een pixel te plaatsen. De gegevens die worden bijgehouden analyseren wij en gebruiken we om onze campagne en promotionele doeleinden nog beter te laten aansluiten op uw interesses.

Pixels

SP maakt gebruik van functionele pixels en retargeting pixels. Retargeting pixels worden alleen gebruikt wanneer een gebruiker de Advertentie cookies accepteert.

Youtube

Op de website tonen we ingesloten video’s die afkomstig zijn van YouTube (Google). Hierbij maken we gebruik van de privacy modus, de zogenaamde YouTube-no cookie embed. Dit betekent dat er geen tracking cookies worden geplaatst waarmee wij of andere partijen jou kunnen identificeren. Als je op een video klikt op SP.nl zal Google alleen een cookie plaatsen zodat je na het bekijken van de video, andere relevante video’s te zien krijgt.

Statistieken

Op SP.nl worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. SP heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen en er worden geen andere gegevens gedeeld met Google.

Cookievoorkeuren

U kunt op de website de analytische cookies uitschakelen via de cookie banner of door op de link 'Cookievoorkeuren' te klikken onderaan de website.

Ook kun u de cookies uitschakelen via de cookie-instellingen in uw browser. In de instellingen kunt u aangeven of uw alle cookies, alleen functionele cookies of geen enkele cookie accepteert. Als u ervoor kiest om geen cookies van SP.nl te aanvaarden, kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten van de website gebruiken.

Cookies verwijderen kan ook via uw browser. Daar kan u onder ‘cookies’ of ‘privacy instellingen’ alle cookies van recente websitebezoeken van uw computer wissen.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@sp.nl.

Laatste wijziging is gedaan op 01-01-2022 SP Ⓒ2022