www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Partij :: Gekozenen

Jaaroverzicht 2010 Eerste Kamerfractie SP

Algemeen

De Eerste Kamerfractie van de SP bestond in 2010 Tiny Kox, Tineke Slagter, Anja Meulenbelt, Geert Reuten, Eric Smaling, Sineke ten Horn, Tuur Elzinga, Arjan Vliegenthart, Paul Peters, Kees Slager en Nanneke Quik.

Het fractiebestuur bestond uit fractievoorzitter Tiny Kox, vice-fractievoorzitter Tineke Slagter en fractiesecretaris Paul Peters. Uit hoofde van zijn functie maakt Tiny Kox deel uit van het SP-partijbestuur. Voor inhoudelijke ondersteuning kon de fractie ook dit jaar desgewenst een beroep doen op de medewerkers van het Politieke Team van de SP op het Binnenhof.
Het Politieke Team is gehuisvest in de Tweede Kamer.

De SP leverde in 2010 de voorzitters van de commissie voor de Verzoekschriften (Nanneke Quik), de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn, Sport / Jeugd en Gezin (Tineke Slagter) en de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad (Tiny Kox). Vice-voorzitters zijn Eric Smaling (commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking), Arjan Vliegenthart (commissie voor Verkeer en Waterstaat) en Geert Reuten (commissie voor Economische Zaken).

Deelname SP aan commissies

Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken: Sineke ten Horn, Nanneke Quik, Tiny Kox

Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking: Eric Smaling, Tuur Elzinga, Arjan Vliegenthart, Tiny Kox

Volksgezondheid, Welzijn, Sport/Jeugd en Gezin: Tineke Slagter, Paul Peters, Sineke ten Horn, Nanneke Quik

Economische Zaken: Geert Reuten, Tuur Elzinga, Tiny Kox, Arjan Vliegenthart

Europese Samenwerkingsorganisaties: Paul Peters, Geert Reuten, Eric Smaling, Arjan Vliegenthart

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid/Wonen, Wijken en Integratie: Anja Meulenbelt, Kees Slager, Tineke Slagter, Eric Smaling

Financiën: Geert Reuten, Tiny Kox, Tuur Elzinga, Paul Peters

JBZ-Raad: Tiny Kox, Paul Peters, Geert Reuten, Arjan Vliegenthart

Justitie: Nanneke Quik, Tiny Kox, Sineke ten Horn

Verkeer en Waterstaat: Arjan Vliegenthart, Kees Slager, Eric Smaling

Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit: Eric Smaling, Paul Peters, Kees Slager, Tineke Slagter

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: Sineke ten Horn, Anja Meulenbelt, Arjan Vliegenthart

Onderwijs, Cultuur, Wetenschapsbeleid: Sineke ten Horn, Anja Meulenbelt, Kees Slager, Eric Smaling

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Tuur Elzinga, Anja Meulenbelt, Nanneke Quik

Verzoekschriften: Nanneke Quik

Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteit: Tuur Elzinga, Paul Peters

Hoogtepunten in het parlementair jaar 2010

In februari besloot de Eerste Kamer tot een verbod op dierenporno. Tot nu toe was seks met dieren in Nederland niet verboden. Mede daardoor is Nederland een van de grote leveranciers van dierenporno waarin naast dieren vooral ook vrouwen worden misbruikt. Dankzij aanname van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Waalkens door de Eerste Kamer kan daar nu een einde aan worden gemaakt. SPsenator Paul Peters: 'Dat lijkt me een mooie indicatie dat deze wet effect kan hebben!" Nederland wordt nu het 81ste land ter wereld dat dierenporno verbiedt." Senator Peters: "Helemaal enthousiast zijn we als SP niet, omdat het verbod op dierenporno via aanpassing van de zedelijkheidswetgeving geregeld wordt. Dat is een beetje betuttelend. Seks met dieren is vies, daarom mag het niet, is de redenering. Als SP hadden we liever gezien dat de onaanvaardbare seksuele exploitatie van dieren en vooral ook vrouwen de wettelijke basis voor een verbod had gevormd. Hoe dan ook, de wet is een stapje in de goede richting en dat steunen we graag.' Alleen de VVD en het CDA stemden tegen het voorstel. Peters: 'Ik ben benieuwd hoe CDA en VVD dit uitleggen aan hun achterban.'

In maart had de regering een debat van meer dan twaalf uur voor nodig om een meerderheid van de Eerste Kamer te overtuigen van de Crisis- en Herstelwet. Harde cijfers over de werkgelegenheid en de versnelling van de uitvoering die deze wet volgens premier Balkenende zou opleveren, kon het kabinet echter niet geven. De SPfractie stemde dan ook tegen. SP-senator Arjan Vliegenthart: 'Deze wet ontneemt burgers inspraak, maar of hij werkt tegen de crisis weten we niet. Wat we wel weten is dat dit jaar bij geen enkel project de schop in de grond gaat. In 2010 helpt deze wet geen enkele bouwvakker aan het werk. En wat daarna gebeurt weten we gewoon niet; dat moest premier Balkenende ook erkennen. Door de wet zo op te tuigen, zijn de uitwerkingen ongewis en heeft de regering de kans laten lopen om echt wat aan de economische crisis te doen.'

Eind maart blokkeerde een rechtse meerderheid in de Senaat met hulp van D66 het aanbieden van gratis parkeren aan mensen met een handicap. Een initiatiefvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Marjo van Dijken werd door een meerderheid van de Eerste Kamer naar de prullenbak gestuurd, tot verontwaardiging van de overig fracties en de aanwezige vertegenwoordigers van organisaties van mensen met een beperking. SP-senator Sineke ten Horn noemt de rechtse sabotage diep treurig: 'Er zitten nota bene bestuursleden van gehandicaptenorganisaties in de fracties van CDA en VVD. Die stemmen zonder blozen tegen de dringende wens van die organisaties en helpen een goed plan genadeloos om zeep. Heel treurig. Bij dat soort partijen hebben gehandicapte mensen dus weinig te zoeken. Het CDA had ineens de mond vol over gemeentelijke autonomie en dat we niet landelijk mogen afspreken dat mensen met een handicap in het hele land gratis kunnen parkeren. Een week eerder ging rechts, het CDA voorop, enthousiast akkoord met de Crisis- en Herstelwet. In die wet wordt pas echt gehakt gemaakt van gemeentelijke autonomie en inspraak van burgers. Kortom, het CDA verkoopt smoesjes om mensen met een handicap zand in de ogen te strooien. Niet intrappen, zou ik zeggen!'

In april deed minister Hirsch Ballin tijdens een debat over de toekomst van de Raad van State de opmerkelijke belofte dat vanaf nu ook SP'ers in de Raad van State kunnen worden benoemd. Het is niet langer zo dat wie geen lid is van CDA, VVD, PvdA of D66 automatisch buiten de boot valt. De Raad van State is de hoogste wetgevingsadviseur van de regering maar ook de hoogste rechter van het land in bestuursrechtelijke geschillen. SP-senator Tiny Kox is blij dat de minister de nieuwe instructie zal melden aan de Raad van State. Volgens Kox is het 'niet van deze tijd' dat alleen personen die een politieke verbondenheid hebben met partijen die al regeringsverantwoordelijkheid hebben gehad, in de Raad van State kunnen komen. De SP-fractievoorzitter werd daarin door de meeste andere partijen in de Senaat gesteund. Om geen misverstanden te wekken, meldde Kox niet uit te zijn op spoedige benoeming van een politieke geestverwant. “Als SP zijn en blijven we tegen politieke benoemingen. Of het nu gaat om een burgemeester, een commissaris van de koningin – of een lid van de Raad van State. Voor ons hoort de beste man of vrouw te worden benoemd.”

In juli dwong de Eerste Kamer minister Klink van Volksgezondheid ertoe pas op de plaats te maken met het Electronisch Patiëntendossier. SP-senator en voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tineke Slagter: 'We hebben het afgelopen jaar als commissie verschillende expertbijeenkomsten georganiseerd. Daar bleek hoe breed de twijfels over het EPD inmiddels zijn geworden. Waar de Tweede Kamer nog ruim steun gaf aan het grootschalige plan van Klink, is nu vrijwel de hele Eerste Kamer tegen het ondoordacht doorgaan met deze aanpak. Klink heeft daarop gezegd dat hij allerlei aanpassingen in zijn wetsvoorstel zal aanbrengen. Die moeten eerst door de Tweede Kamer. De minister blijkt niet in staat adequaat en tijdig te antwoorden op al onze vragen over wat hij nu eigenlijk wil.'

In november stemde de senaat met een kleine meerderheid van 36 tegen 33 stemmen in met een aanscherping van de winkeltijdenwet. Gemeenten mogen niet langer gebieden zomaar als toeristische attractie aanwijzen en zo de winkels daar ook op zondag open laten gaan. De SP vindt dat een vooruitgang voor de kleine winkelier en stemde daarom van harte voor.

De huidige regelgeving dwingt kleine zelfstandigen vaak om ook op zondag open te zijn. SP-senator Geert Reuten: 'Grote bedrijven hebben geen moeite om op zondag open te zijn, maar kleine zelfstandigen pakken ze daarmee wel hun enige rustdag af. Die moeten meedoen aan de zondagsopening om het hoofd boven water te kunnen houden. Het is goed dat hieraan paal en perk wordt gesteld.'

In december debatteerde de Eerste Kamer voor het eerst met de nieuwe regering Rutte-Verhagen tijdens de algemene beschouwingen over het regeer- en gedoogakkoord en de begroting voor 2011. Rutte maakte snel duidelijk dat hij de bijzondere positie van zijn kabinet in de Senaat begrijpt. Hij kan er, in tegenstelling tot de Tweede Kamer, niet rekenen op vooraf vastgelegde steun van een meerderheid. Waar de PVV in de Tweede Kamer de regering gedoogt, is die partij afwezig in de Eerste Kamer. CDA en VVD hebben slechts 35 van de 75 zetels. De oppositionele meerderheid is niet van plan slechte voorstellen toch maar te laten passeren. SP-fractieleider Kox: ‘De rollen zijn nu omgedraaid. De regering kan geen coalitiemeerderheid dwingen haar te steunen. De Eerste Kamer kan nu de regering dwingen rekening te houden met de opvatting van de meerderheid. Zo niet, dan gaat gelden: Wet slecht? Wet weg!’

Onder druk van de Eerste Kamer besloot de regering later die maand de voorgenomen verhoging van het BTW-tarief voor de kunsten niet per 1 januari door te laten gaan. Tijdens het debat over het belastingplan 2011 uitten alle fracties in de Senaat de wens om deze verhoging uit te stellen. Hoewel de regering aanvankelijk niet van plan was om deze wens uit te voeren, ging zij uiteindelijk om. De regering is nu van plan om het BTW-tarief per 1 juli te verhogen. SP-fractievoorzitter Tiny Kox reageert verheugd: ‘De Eerste Kamer heeft gedaan wat ze moest doen: slechte plannen voorkomen. Wij hebben nu nog een half jaar om alternatieven te presenteren voor de verhoging, die onnodig, onwenselijk en onzinnig is.’

In december stuurde de Eerste Kamer met instemming van de SP eveneens het plan van de regering om de partnertoeslag van de AOW te korten terug naar de ministerraad. SP-senator Tuur Elzinga: 'De Eerste Kamer heeft hier het adagium 'wet slecht: wet weg' gevolgd, waardoor dít bezuinigingsvoorstel in elk geval van tafel is. Laten we hopen dat van uitstel afstel komt!'

De Eerste Kamer maakte duidelijk het voorstel - dat in de Tweede Kamer door CDA, VVD en PVV gesteund werd - niet te kunnen aanvaarden. Elzinga: 'Het voorstel is oneerlijk en overhaast. Invoering per 1 januari overvalt mensen en de maatregel treft een kleine groep veel te hard. Dat vond de hele Kamer. Na een lange strijd boog minister Kamp van Sociale Zaken uiteindelijk voor de Senaat. Hij vroeg om aanhouding van het voorstel en gaat nu proberen met een beter voorstel te komen. Daarvoor moet hij eerst terug naar de Tweede Kamer.'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
COLUMN
IN DE MEDIA
VRIJDAG 29 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DONDERDAG 28 AUGUSTUS
NIEUWS
COLUMN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 27 AUGUSTUS
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 22 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top