www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


De ambulancemedewerker aan het woord

Medewerkers van ambulancediensten maken zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 1700 werknemers in de ambulancezorg. 90 procent van hen geeft aan het werk met veel plezier te doen en zich erg betrokken te voelen bij hun beroep. Aanrijtijden worden niet altijd gehaald door verkeersdrukte en het sluiten van hulpposten en ziekenhuizen, zegt 87 procent.

Renske Leijten, Eelco Eikenaar, Ineke Palm - januari 2014.


Hulpverleners over stelselwijziging jeugdzorg

Medewerkers in de jeugdzorg zien op tegen de komende veranderingen in de jeugdzorg. Per 2015 gaat de verantwoordelijkheid van jeugdzorg vallen onder de gemeente. Dat gaat gepaard met forse bezuinigingen die oplopen tot bijna een half miljard euro. SP-Kamerlid Nine Kooiman onderzocht hoe jeugdzorgmedewerkers tegen deze veranderingen aankijken.

Nine Kooiman - december 2012.


Onvoldoende opvang en kansen voor zwerfjongeren

De wachtlijsten voor opvang voor jongeren zijn een loterij waarbij de wachttijd kan oplopen tot 5 maanden. SP-Kamerlid Nine Kooiman vroeg 44 opvangadressen in alle provincies om mee te doen aan haar onderzoek. 23 daarvan deden mee. Naast de soms lange wachtlijst is de vervolghuisvesting vaak slecht geregeld en wordt jongeren weinig perspectief op een betere toekomst geboden.

Nine Kooiman - maart 2012.


De gehandicaptenzorg aan het woord

In 2009 hield de SP een onderzoek onder het begeleidende, verzorgende en verplegende personeel in de gehandicaptenzorg. In 2011 herhaalden we dat om te kijken of er ook daadwerkelijk iets veranderd was. Aan de onderzoeken werkten in 2009 Maarten van Rij en Koen van der Krieken intensief mee; zonder hun inzet toen was dit onderzoek nooit zo uitgebreid van de grond gekomen. Voor de definitieve versie hebben Hanne Drost en Ineke Palm hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn.

Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk Bureau SP - september 2011.


De ouderenzorg aan het woord

In 2009 hield de SP een onderzoek onder verzorgend en verplegend personeel in de ouderenzorg. In 2011 herhaalden we dat om te kijken of er ook daadwerkelijk iets veranderde. Aan deze onderzoeken werkten in 2009 Maarten van Rij en Koen van der Krieken intensief mee – zonder hun inzet toen was dit onderzoek nooit zo uitgebreid van de grond gekomen. Voor de definitieve versie hebben Hanne Drost en Ineke Palm hard gewerkt. En het resultaat mag er zijn.

Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk Bureau SP - september 2011.


SP-Onderzoek naar de beloning van jeugdzorgbestuurders

Bestuurders in de Nederlandse jeugdzorg verdienen gemiddeld 4,4 keer zoveel als de hulpverleners op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van SP-Kamerlid Nine Kooiman. Uit de gegevens die zij verzamelde blijkt verder dat een derde van de bestuurders meer verdient dan de minister-president. Het gemiddelde salaris van de onderzochte bestuurders is 136.265 euro.

Nine Kooiman - december 2011.


Zorg voor elkaar

Als de Tweede Kamer het voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke zorgpremie overneemt, gaat driekwart van de Nederlanders minder zorgpremie betalen. Dat blijkt uit het rapport Zorg voor Elkaar, met daarin de doorrekening van het Centraal Plan Bureau van drie varianten van inkomensafhankelijke zorgpremies.

SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven - november 2011.


‘18 kinderen: 72 rapporten’. Snijden in de bureaucratie van de jeugdzorg

Hoe kunnen we het kind bevrijden uit het bureaucratisch web van de jeugdzorg? SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft samen met een grote groep ervaren jeugdhulpverleners gezocht naar praktische oplossingen om het bureaucratisch monster in de jeugdzorg aan te pakken.

Nine Kooiman - juni 2011.


18 Kinderen: 72 rapporten

SP-voorstellen om te snijden in de bureaucratie van de jeugdzorg

Tweede Kamerfractie SP, Nine Kooiman - juni 2011.


De huisarts aan het woord

Een grote meerderheid van de Nederlandse huisartsen is ongemeen kritisch op het kabinetsbeleid zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd. Dat blijkt uit de grootschalige enquête 'De huisarts aan het woord' die de SP onder ruim 1900 huisartsen (1/5 van alle huisartsen van Nederland) heeft gehouden.

Tweede Kamerfractie SP - juni 2010.


Onze zorg

Bezuinigingen, productdenken en bureaucratie hebben de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg verslechterd. Dit plan legt uit hoe de SP op een sociale manier de zorg wil hervormen. Solidariteit tussen arm en rijk en ziek en gezond is daarbij de basis. Het plan Onze Zorg staat voor solidaire, goede en toegankelijke zorg.

Henk van Gerven, Renske Leijten en Ineke Palm - juni 2010.


De jeugdhulpverlener aan het woord

Ruim zeven op de tien jeugdhulpverleners geven aan dat zij onvoldoende tijd hebben om het kind voldoende begeleiding te bieden. Dat is één van de uitkomsten van het SP-onderzoek 'De jeugdhulpverlener aan het woord' onder bijna 2000 jeugdhulpverleners. SP-Kamerlid Marianne Langkamp: “Doorgeslagen registratiezucht, hoge werkdruk en enorme bureaucratie maken de jeugdzorg inefficiënt. De kerntaak van jeugdzorg is het kind en gezin begeleiden. Als men daar niet aan toekomt dan is er iets goed mis.”

Marianne Langkamp - november 2009.


Kansen voor alle kinderen? deel 2

In de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 4-19 jaar vinden de laatste jaren grote veranderingen plaats. Goede nieuwe initiatieven maar ook veranderingen die ten koste gaan van contact met ouders en kinderen. Hiermee wordt het wezen van de JGZ – contact en vertrouwen – direct aangetast. Dat blijkt uit een enquête die het Wetenschappelijk Bureau van de SP, samen met de vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) begin 2009 hield onder jeugdartsen in de JGZ 5-19 jaar. Bijna 40 procent van de jeugdartsen 4-19 jaar vulde de uitgebreide enquête in.

Ineke Palm en Marianne Langkamp - november 2009.


Sanering asbestcementdaken, niets doen geeft ook veel kosten

Op verzoek van SP-Kamerlid Remi Poppe heeft het Wetenschappelijk Bureau van de SP onderzoek gedaan om de kosten van calamiteiten met asbest in beeld te krijgen. Hieruit blijkt dat dit jaarlijks vele miljoenen kost. De SP pleit daarom en vanwege het risico voor de volksgezondheid voor een sanering van asbestcementen daken.

Remi Poppe en Nico Schouten - november 2009.


Over de top in de gehandicaptenzorg

Veertig procent van de bestuurders in de gehandicaptenzorg verdiende in 2007 meer dan minister-president Balkenende. Dat blijkt uit een onderzoek van de SP naar de jaarverslagen van de zorginstellingen. Volgens de SP is de door het kabinet gewenste ‘beloningscode’ niet voldoende om deze excessen te voorkomen.

Renske Leijten - november 2008.


De GGZ ontwricht

Steeds meer zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg vinden dat zij hun vak nauwelijks nog kunnen uitoefenen. De marktwerking in de sector leidt tot een doorgeslagen verzakelijking met verschralende zorg als gevolg. Steeds meer personeel verlaat het vak gedesillusioneerd. Dit blijkt uit een uitgebreide enquête van de SP en de actiegroep 'Zorg Geen Markt' onder 5.400 zorgverleners.

Wetenschappelijk Bureau SP - oktober 2008.


'Over de top'

In deze rapportage heeft de SP een inventarisatie gemaakt van de beloning van bestuurders in de thuiszorg.

Tweede Kamerfractie SP - augustus 2008.


Chaos in de GGZ

Driekwart van de werknemers in de geestelijke gezondheidszorg wil dat de invoering van de marktwerking in hun sector direct wordt gestopt en teruggedraaid. Dat is een van de voorlopige conclusies van een onderzoek van de SP en het Comité Zorg Geen Markt onder ruim drieduizend zorgverleners in de GGZ. Grootste probleem voor de respondenten vormt het nieuwe declaratiesysteem dat zo bureaucratisch is dat het inmiddels de kwaliteit van de zorg aantast.

Wetenschappelijk Bureau SP en actiegroep Zorg geen Markt - juni 2008.


WMO in uitvoering III

De derde rapportage van het meldpunt Wmo maakt duidelijk dat de situatie in de thuiszorg zeer urgent is. Een belangrijke vorm van zorg, de professionele huishoudelijke verzorging, dreigt pijlsnel te verdwijnen. Een vorm van zorg die wel het verschil maakt tussen thuis kunnen wonen of opname in een verzorgingshuis. De marktwerking in de zorg leidt ertoe dat het niet langer gaat om de zorg maar om de prijs. De bodem wordt opgezocht: de laagste tarieven, zo min mogelijk uren, de goedkoopste hulp, ook waar het niet kan.

Wetenschappelijk Bureau SP - maart 2008.


Help asbest het dak af

In de jaren '90 schreef de SP al meerdere rapport over de gevaren van asbest. Anno 2008 zijn de problemen met asbest nog verre van opgelost. Bob Ruers en Remi Poppe beschrijven de gevaren, slachtoffers en bieden een aanpak om asbestdaken nu écht te saneren.

Remi Poppe en Bob Ruers - februari 2008.


Kansen voor alle kinderen?

De consultatiebureaus gaan terecht de spil vormen van de Centra voor Jeugd en Gezin. Maar waarom wordt deze belangrijke spil zo verwaarloosd? Zij krijgen steeds meer taken. De werkdruk is onacceptabel hoog geworden. Er wordt beknibbeld op de consulttijd per kind. Voor huisbezoeken is amper tijd. Daar komt bij dat er een groot tekort aan jeugdartsen dreigt. Een onderzoek naar de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. Februari 2008.

het wetenschappelijk bureau van de SP - februari 2008.


Waar een rijk land arm in is - deel 4 : Rapportage meldpunt Gehandicaptenzorg

Het behouden en aantrekken van personeel in de gehandicaptenzorg is de belangrijkste zorg voor de toekomst. Een verdere leegloop kan alleen worden voorkomen door een forse investering in de zorg. Om de bezuinigingen terug te draaien, een goede CAO af te kunnen sluiten, meer personeel aan te nemen en de opleidingen te verbeteren. De sfeer op de werkvloer kan enorm worden verbeterd door kleinschaliger en vraaggericht werken, minder bureaucratie en meer zeggenschap voor de werknemers en cliënten.

SP-Kamerfractie - december 2007.


Huisartsenzorg dichtbij

Huisartsen die niet willen deelnemen aan de grootschalige huisartsendiensten voor zorg buiten kantoortijd, worden gehinderd en financieel benadeeld. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. De uurlonen van huisartsen in kleinschalige diensten zijn tweederde lager dan die van huisartsen in grootschalige diensten. Bovendien blijkt het lastig goede afspraken te maken met zorgverzekeraars over de financiering van de kleinschalige diensten.

Henk van Gerven en Ineke Palm - november 2007.


WMO in uitvoering II

Deze tweede rapportage van het meldpunt Wmo bevestigt het beeld van de eerste rapportage. De vroege signalen uit februari blijken nu op veel plaatsen in het land werkelijkheid te zijn geworden. Ontslagen, gedwongen keuze voor een alphahulp-constructie en een aanslag op de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor het personeel in de thuiszorg. Ook de cliënten van de thuiszorg beginnen de gevolgen van de Wmo te merken: vermindering van het aantal uren zorg en de kwaliteit ervan.

- oktober 2007.


WMO in uitvoering

In oktober 2006 is de SP een landelijk meldpunt gestart om de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de praktijk direct te kunnen volgen. Vier maanden later zijn er 240 meldingen binnen. Daarnaast is door 58 plaatselijke SP-afdelingen een enquête ingevuld over de uitvoering van de Wmo in hun gemeente. De resultaten zijn in dit rapport verwerkt.

het wetenschappelijk bureau van de SP - februari 2007.


Zorgelijke stages

Er is een groot tekort aan stageplaatsen in de zorg- en welzijnssector. Er worden steeds vaker studenten geweigerd door opleidingen omdat zij hen geen stageplaats kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek gehouden door de SP onder regionale opleidingscentra (ROC's). De stageplaatsen zijn voor veel instellingen te duur geworden. Tweede-Kamerlid Agnes Kant doet voorstellen om de situatie te verbeteren.

de SP-Kamerfractie - maart 2006.


De zorg is geen markt

Prominente deskundigen uiten hun kritiek op de marktwerking in de gezondheidszorg. Het boek bundelt beschouwingen vanuit het oogpunt van het algemeen volksgezondheidsbelang, het gezondheidsrecht, de organisatie van het zorgstelsel, de huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en het ethisch, economisch en internationaal perspectief. Met bijdragen van Sweder van Wijnbergen, Doeke Post, Winfried de Gooijer, Marian Verkerk, Koos van der Velden, André Exter en Martin Buijsen, Wil van der Bosch en Jaap van den Heuvel.

Tweede Kamerfractie SP - januari 2006.


25 Medicijnen tegen te grote macht van de farmaceutische industrie

Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van het medisch onderzoek en het voorschrijfgedrag van artsen

Agnes Kant en Ineke Palm - november 2005.


Het asbestdrama

In Het Asbestdrama, een boek over honderd jaar asbestindustrie, leggen Bob Ruers en Nico Schouten een internationaal kartel van asbestbedrijven bloot, dat doelbewust het medisch onderzoek naar de gevaren van asbest manipuleerde, via lobby’s de wetgeving in landen wist te beïnvloeden en zo verantwoordelijk werd voor honderdduizenden slachtoffers.

het wetenschappelijk bureau van de SP - juli 2005.


Stop uitverkoop fysiotherapie

Verslag van een peiling onder fysiotherapeuten over de gevolgen van de pakketmaatregel en de marktwerking in de fysiotherapie

De SP-Kamerfractie - januari 2005.


Ontspoord

Gehandicapten bij de NS

Tweede Kamerfractie SP - september 2004.


Waar een rijk land arm in is – Deel 3: Gevolgen van de bezuinigingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Verslag van een enquête onder 1100 bewoners, familieleden en personeelsleden naar de gevolgen van de bezuinigingen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wetenschappelijk Bureau SP en SP-ouderenplatform - augustus 2004.


Minder zorg voor meer geld

Een onderzoek van de SP onder apothekers naar de gevolgen van de beperking van de vergoeding voor zelfzorgmiddelen op recept voor chronische patiënten; met een zwartboek van patiënten.

Tweede Kamerfractie en Wetenschappelijk Bureau SP - mei 2004.


Meer zorg met minder bureaucratie

Het rapport behandelt 10 voorstellen om de bureaucratie in de zorg effectief terug te dringen en zo een miljard euro te besparen.

Wetenschappelijk Bureau SP, Agnes Kant en Ineke Palm - november 2003.


De uitverkoop van de sociale zekerheid

Het vierde deel van de rapportenserie ‘De uitverkoop van…’, die de paarse liberalisering onder de loep neemt.

Wetenschappelijk Bureau SP - december 2002.


Twente asbestvrij

Eis tot een volledige inventarisatie en sanering van bodemasbest in Twente.

Milieualarmteam SP - september 2002.


Waar een rijk land arm in is – Deel 2: Gehandicaptenzorg

Het is het verslag van een enquête onder 339 werkers in de gehandicaptenzorg. Deze enquête werd gedaan in de tweede helft van 2001.

Comité 'Zorg voor iedereen' - mei 2002.


Waar een rijk land arm in is – Deel 1: Verpleeghuiszorg

Dit zwartboek ‘Waar een rijk land arm in is’ is het verslag van een meldweek onder personeel in de verpleeghuiszorg. Verpleegkundigen en verzorgenden zien de kwaliteit van de zorg hard achteruitgaan door een groot tekort aan personeel, een hoge en nog steeds oplopende werkdruk en een hoog ziekteverzuim.

Comité 'Zorg voor iedereen' - april 2002.


Alles Kids?

Plan van de jeugd. Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Zij hebben een goede band met hun ouders, verkeren in goede gezondheid, hebben het op school redelijk naar hun zin en maken zich over hun toekomst niet al te veel zorgen. Maar juist omdat het over het algemeen goed gaat met het grootste deel van onze jeugd, is het schrijnend dat het met opmerkelijk veel kinderen en jongeren in ons land níet goed gaat. In cijfers uitgedrukt, kampt naar schatting 20 procent van de Nederlandse jeugd met ernstige problemen, die hun welzijn en welbevinden serieus aantasten. Deze jongeren missen een gelijke kans op een fatsoenlijke toekomst.

SP - september 2001.


Ongemakkelijke minnaars

Medisch-wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische industrie. Pleidooi voor een scheiding van tafel en bed.

Tweede-Kamerfractie SP - juni 2001.


Geen feestje waard

Ervaringen van gehandicapten rond de zevende verjaardag van de WVG.

SP - mei 2001.


Een kwestie van beschaving

Gezondheidszorg gebaseerd op solidariteit. Plan voor een brede volksverzekering, met doorrekening van de inkomenseffecten voor het CPB.

Tweede-Kamerfractie SP - december 2000.


RSI achter de schermen – Een andere houding van werk- en wetgever

Eén miljoen Nederlanders heeft last van RSI-klachten, volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ruim tweeëneenhalf miljoen mensen lopen risico op RSI.

Tweede-Kamerfractie SP - juni 2000.


De Rode Remedie

Ons Medisch Centrum bestaat vijfentwintig jaar en staat nog steeds garant voor huisartsenzorg zoals de SP die bepleit, met de nadruk op preventie, meer tijd voor de patiënt en oog voor de sociaal-economische achtergrond van ziekte en gezondheid. Naast de oorspronkelijke vestiging in Oss is er sinds 1981 een tweede praktijk in Zoetermeer. De artsen van het OMC zijn geen ondernemers, zoals andere artsen, maar werken in loondienst voor een modaal salaris.

Ons Medisch Centrum - maart 2000.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top