1. Een eerlijk land

De overheid is er voor de mensen – en niet andersom. Daarom trekken wij onder andere samen op met de slachtoffers van de Belastingdienst, die ten onrechte van fraude zijn beschuldigd. Discriminatie accepteren wij nooit en al helemaal niet door de overheid. Mensen moeten wat ons betreft altijd het laatste woord hebben en kunnen ingrijpen in de politiek. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een bindend referendum, waarin mensen de politiek kunnen terugfluiten en wetten ongedaan kunnen maken. Ook steunen we alle klokkenluiders die misstanden melden.

In bedrijven horen niet alleen de aandeelhouders, maar vooral de werknemers een stem te hebben. Zij hebben een hart voor de zaak en begrijpen als geen ander wat goed is voor hun bedrijf. Werknemers krijgen daarom veel meer inspraak bij ingrijpende beslissingen, zoals bij grote investeringen, de hoogte van de inkomens aan de top of bij fusies of de verkoop van het bedrijf. Dat is ook beter voor ons allemaal. Aandeelhouders cashen graag op de korte termijn, werknemers willen liever een duurzaam bedrijf dat goed is voor het land.

Deel ons verkiezingsprogramma:

10 redenen om op de SP te stemmen

Klik op de punten hieronder om meer te lezen.

De mensen en niet de politici krijgen in onze democratie het laatste woord.

De bevolking krijgt het recht om de bestuurders terug te fluiten op het moment dat die besluiten nemen die mensen niet willen. We voeren een bindend correctief referendum in op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Als verdragen worden gesloten die raken aan onze soevereiniteit, worden die in een referendum aan de bevolking voorgelegd.

De werknemers krijgen veel meer zeggenschap in hun bedrijf.

We democratiseren de economie, in bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen werknemers instemmingsrecht en net zoveel zeggenschap als de aandeelhouders, over zaken als grote investeringen, beloningen, fusies of verkoop. Op deze manier voorkomen we dat besluiten worden genomen die op de korte termijn veel winst opleveren voor de aandeelhouders, maar die slecht zijn voor de medewerkers en voor de toekomst van het bedrijf.

Corrupte bestuurders pakken we aan en we verlagen de topinkomens.

Bestuurders en toezichthouders van bedrijven en organisaties die publieke diensten uitvoeren worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld en gestraft bij fraude, corruptie of bij een ernstig falen. Aan het gegraai door bestuurders in de publieke sector maken we een einde. De inkomens en vergoedingen aan de top van alle bedrijven die worden betaald met belastinggeld of waar de overheid te hulp schiet mogen niet hoger zijn dan die van de minister-president.

Overheden die schade veroorzaken moeten die schade ook vergoeden.

Dat geldt zeker ook voor de gedupeerden van de gasboringen in Groningen, van de mijnbouwschade in Limburg en van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Het Huis voor klokkenluiders moet voldoende mensen en middelen hebben om maatschappelijke misstanden te onderzoeken. Alle mensen die een misstand melden kunnen financieel een beroep doen op een Fonds voor klokkenluiders.

Voor politici gaan voortaan dezelfde regels gelden als voor werknemers.

Betere sociale voorzieningen voor politici willen we niet meer. Daarom maken we een einde aan de riante wachtgeldregeling. Ook andere bijzondere regelingen voor politici schaffen we af, zoals de ruime vergoedingen voor reizen en verblijf. SP’ers geven al jarenlang het goede voorbeeld, zij dragen een groot deel van hun vergoedingen af en investeren dat in acties met mensen of in hulpdiensten voor mensen.

Politieke partijen mogen niet afhankelijk zijn van sponsoren die invloed kopen.

Politieke partijen dienen onafhankelijk te zijn en mogen zich niet afhankelijk maken van sponsoren die op deze wijze invloed kopen. Partijen moeten daarom volledige openheid geven over alle giften. We willen een verbod op sponsoring door bedrijven en op financiering vanuit het buitenland. Bestuurders moeten openheid geven over al hun contacten met lobbyisten. We bestrijden ondermijning van het bestuur door criminelen.

Gemeenten krijgen voldoende geld om zélf keuzes te maken voor hun inwoners.

Nu hebben gemeenten grote tekorten, op jeugdzorg, WMO, het onderhoud van de buurt, of de hulp voor mensen met schulden. Veel meer geld is nodig om de gemeenten deze taken te laten uitvoeren. Dat geldt in het bijzonder voor de regio’s waar de bevolking krimpt en de voorzieningen al sterk onder druk staan.

We versterken de overheid en beperken de invloed van dure consultants.

Een goede ambtenaar is goud waard. Overheden moeten meer investeren in de eigen kennis en kunde en minder afhankelijk worden van dure consultants en adviseurs. Er komt een wettelijk maximum voor de inhuur van externen bij overheden en alle andere bedrijven en organisaties die publieke diensten uitvoeren (de zgn. ‘Roemer-norm’). Overheden stoppen met mensen discrimineren, zoals is gebeurd bij de Belastingdienst.

We willen een nieuwe samenwerking met de andere landen in het Koninkrijk.

Het huidige Koninkrijk van Nederland met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten dreigt ten onder te gaan aan politieke ruzies en onderling wantrouwen. We willen daarom een nieuwe samenwerking, waarbij we afspreken hoe de vier landen gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De bewoners van Saba, Sint Eustatius en Bonaire horen bij ons land en verdienen een gelijkwaardig niveau van sociale voorzieningen.

We willen een gekozen staatshoofd die ook eerlijk belasting gaat betalen.

We willen een gekozen staatshoofd. Tot die tijd is een monarchie in een democratie alleen houdbaar als het staatshoofd geen politieke invloed heeft, maar ceremonieel is. Ook de leden van het Koninklijk Huis betalen voortaan zélf hun privékosten en belasting over inkomen en vermogens. Een Koningshuis kost geld, maar het persoonlijke inkomen van de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis hoeft niet hoger te zijn dan dat van de minister-president.