Goed vervoer voor iedereen

Lange files en haperend openbaar vervoer zijn vervelend voor iedereen en slecht voor de economie. Een modern land verdient moderne, betrouwbare, schone en snelle vormen van vervoer. Daarom nemen we maatregelen om de bestaande wegen en spoorwegen beter te gebruiken. Door auto’s te voorzien van slimme communicatie- en detectietechnieken en een modern beveiligingssysteem in te voeren waardoor treinen dichter op elkaar kunnen rijden. De overheid gaat zelf verantwoordelijkheid nemen voor het openbaar vervoer, daarom voegen we NS en ProRail samen tot een nieuw overheidsbedrijf. We stoppen met de verplichte aanbesteding van regionaal bus- en treinvervoer en geven overheden de mogelijkheid om eigen vervoersbedrijven te beginnen.

Wij nemen maatregelen voor een verantwoorde groei van het vervoer, maar ook voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidoverlast. Door stillere voertuigen en betere afscherming van wegen en spoorlijnen. Maar ook door het stimuleren van alternatief vervoer: van weg naar spoor en binnenvaart, of van auto naar fiets. De vervuiler betaalt: belastingen en heffingen worden daarom minder gebaseerd op het bezit en meer op het gebruik en de milieueffecten. Door een nieuwe visie op mobiliteit, goed ruimtelijk beleid, variabele werktijden en het bevorderen van thuiswerken kunnen we de files helpen terugdringen.

Onze voorstellen

  Spoorvervoer

 1. NS en ProRail worden onderdeel van één publiek nutsbedrijf. Zo wordt de samenwerking versterkt en voorkomen dat de bedrijven langs elkaar heen werken. De minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het spoorvervoer.
 2. Al het binnenlandse reizigersvervoer per spoor wordt weer onderdeel van één vervoervergunning. In deze concessie worden veel duidelijker prestatieafspraken gemaakt over de treinfrequenties, de gemiddelde snelheid, de punctualiteit, de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening. In de eerst komende concessie wordt ook vastgelegd dat alle treinen een toilet krijgen.
 3. Binnen het budget voor infrastructuur wordt meer geld vrijgemaakt voor investeringen in regionale spoorlijnen.
 4. Er komt een OV-jaarkaart voor 16- en 17-jarige jongeren in het MBO.
 5. Er komt geen forensentaks. De verplichte aanbesteding in het openbaar vervoer wordt afgeschaft. Provincies en gemeenten krijgen de mogelijkheid om het stads- en streekvervoer door een eigen nutsbedrijf te laten verzorgen. Er komen landelijke basisafspraken over de prestatie-eisen in het stads- en streekvervoer.
 6. Ontbrekende trajecten in het spoorwegnet worden opgevuld met snelwegbussen, die ook de bereikbaarheid van grote bedrijventerreinen kunnen verbeteren. Er komt meer aandacht voor openbaar vervoer in dunbevolkte regio’s, om te voorkomen dat dorpen alleen nog maar per auto bereikbaar zijn.
 7. Buiten de spits zijn er te veel lege stoelen in het openbaar vervoer. Door meer gebruik te maken van goedkope daltarieven voor doelgroepen wordt de benutting van de capaciteit in trein en bus verbeterd.
 8. Het toeslagtarief van de hogesnelheidstrein Fyra tussen Breda en Amsterdam vervalt, zodat de miljardeninvestering in de hogesnelheidslijn meer maatschappelijk nut gaat opleveren.
 9. De Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel blijft bestaan en de betrouwbaarheid en frequentie van deze lijn wordt verbeterd.
 10. Openbaar vervoerbedrijven gaan gratis betere en actuele reisinformatie leveren.
 11. De taken van TLS (het bedrijf achter de OV-chipkaart) worden bij het ministerie ondergebracht. De OV-chipkaart wordt gebruiksvriendelijker: de kaart rekent automatisch het goedkoopste tarief, de dubbele opstaptarieven worden afgeschaft en de tariefstructuur wordt landelijk vastgesteld.
 12. Individuele gegevens over het reisgedrag van reizigers mogen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor het vervoer.
 13. De geplande intensivering over het spoor via de IJssellijn, de Twentelijn en de Twentekanaallijn (Programma Hoogfrequent Spoor) en blazen we af.
 14. Stations en treinen worden zodanig ingericht dat mensen met een beperking er zelfstandig gebruik van kunnen maken.
 15. De kwaliteit van het leerlingvervoer en taxivervoer voor mensen met een beperking wordt beter geborgd. Lagere overheden mogen er ook voor kiezen om deze activiteit onder te brengen in een nutsbedrijf.
 16. We maken een einde aan de wildwestpraktijken op de taximarkt. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om een maximum aantal taxibedrijven toe te laten. Er komen eisen voor de kwaliteit van de taxichauffeurs.
 17. Wegvervoer

 18. We zijn terughoudend met de aanleg en verbreding van wegen, maar knelpunten worden natuurlijk aangepakt. Soms zijn investeringen in het onderliggend wegennet effectiever dan uitbreiding van het hoofdwegennet. Dit dient dan ook in samenhang te worden bekeken.
 19. Om de doorstroming in het verkeer te verbeteren en de wegcapaciteit optimaal te benutten zetten we in op geautomatiseerd verkeersmanagement en intelligente navigatiesystemen.
 20. De maximumsnelheid op wegen wordt dynamisch geregeld, waardoor de kans op files vermindert en het verkeer beter doorstroomt. De reistijd van deur tot deur is meer gebaat bij een constante, zekere snelheid dan bij hogere maxima en grotere snelheidsverschillen.
 21. Daar waar de nieuwe maximumsnelheid (130km/h) negatief uitpakt voor luchtkwaliteit en geluidhinder voor omwonenden, of voor de verkeersveiligheid, wordt deze weer verlaagd. Bij de ringen van de grote steden wordt de maximumsnelheid niet verhoogd.
 22. Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in variabele kosten (via de kilometerteller of via de brandstofprijs) wordt zuinig en minder rijden beloond.
 23. Wij zijn tegenstander van tolwegen; de aanleg van wegen financieren we uit de algemene middelen.
 24. Elektrisch rijden wordt bevorderd, vooral in stedelijk gebied (taxi, stedelijke distributie, deelauto’s). Dit levert extra voordelen op in de vorm van een betere lokale luchtkwaliteit.
 25. Uiterlijk 2015 zijn de Europese fijnstof- en stikstofoxide-normen overal gerealiseerd. Het meetnet wordt uitgebreid, vooral in de steden.
 26. Het Eurovignet wordt vervangen door een elektronisch toltarief (‘Maut’) voor vrachtverkeer, zoals in Duitsland.
 27. De dienstverlening van het CBR wordt verbeterd. Overbodige medische keuringen, zoals voor ADHD-ers, worden afgeschaft. De tarieven van medische keuringen worden geen melkkoe, maar kostendekkend.
 28. Voor de ontsluiting van de Tweede Maasvlakte is een nieuwe westelijke oeververbinding noodzakelijk. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar de aanleg van de Oranjetunnel.
 29. De cabotageregels (over het wegtransport in ons land door vervoerders uit een ander land) worden strenger gehandhaafd, om te voorkomen dat transportbedrijven uit goedkope EU-landen oneerlijk concurreren en vrachtwagenchauffeurs uitbuiten.
 30. Ander vervoer

 31. Nederland is een belangrijk transportland. Voor de groei van goederentransport willen we meer gebruik maken van de binnen- en kustvaart. We nemen ook maatregelen om de kleine binnenvaart te bevorderen. Zo zorgen we ook voor de ontlasting van ons wegennet.
 32. De overlast van Schiphol mag niet toenemen. Deze luchthaven blijft een publiek bedrijf. Ook bij andere vliegvelden moeten omwonenden beter beschermd worden tegen meer overlast.
 33. We zien af van heropening van vliegveld Twente en van de opwaardering van vliegveld Lelystad.
 34. De overlast van militaire AWACS-vliegtuigen boven Zuid-Limburg wordt aangepakt.
 35. De fiets is voor de korte afstand vaak het snelste vervoermiddel, bovendien gezond en schoon. Meer gebruik van de fiets in het stedelijke gebied kan het autogebruik terugdringen. Daarom verschuiven we investeringsmiddelen naar fietsvoorzieningen.
 36. Er komen meer (bewaakte) fietsenstallingen bij (bus)stations.
 37. We willen de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren, vooral in 30-kilometergebieden en op schoolroutes.