Afkortingen en begrippen - Nieuw vertrouwen

Hieronder een lijst met afkortingen en begrippen die gebruikt worden in het verkiezingsprogramma nieuw vertrouwen.

Acceptatieplicht:

de wettelijke plicht van een instelling/zorgverzekeraar om een ieder te accepteren voor het zorgverzekeringspakket, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement):

handelsverdrag voor internationale standaarden op het gebied van de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder):

stoornis waarbij patiënt hyperactief gedrag vertoont. 

 Amerikaanse Patriot Act:

Amerikaanse wet die een directe reactie is op de aanslagen van 11 september 2001. Geeft de Amerikaanse overheid meer mogelijkheden geeft om informatie te vergaren over en op te treden tegen mogelijk terroristische activiteiten. Met name op het vlak van privacy vormt de wet serieuze inbreuken.

APK:

Algemene Periodieke Keuring is de wettelijk verplichte autokeuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Beslagvrije voet:

een deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door de belasting. In relatie tot pensioen: drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt.

Bouwbesluit:

besluit waarin de minimale technische eisen worden weergegeven waaraan een bouwwerk moet voldoen.

BPM:

belasting op personenauto’s en motorrijtuigen.

Breedtesport:

sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis. Broeikasgassen: gassen die bijdragen aan het opwarmen van de aarde (vooral koolstofdioxide, cfk’s, methaan, ozon en stikstofverbindingen). Buitenschuldverklaring: verklaring van asielzoekers die buiten hun eigen schuld niet terug kunnen keren naar het land van herkomst.

CBR:

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Centrum Indicatiestelling Zorg:

stichting die vaststelt op welke AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) iemand recht heeft.

CITO-toets:

eindtoets in het basisonderwijs gebruikt voor advies bij de keuze van een school voor het voortgezet onderwijs.

College Bescherming Persoonsgegevens:

onafhankelijke instantie die erop toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Conventies van Genève:

de verzamelnaam voor de vier verdragen in het kader van het internationaal recht die in 1949 zijn geformuleerd in Genève (Zwitserland) en die van toepassing zijn ten tijde van een gewapend conflict.

Cookies:

achterlaten van informatie op de harde schijf van iemand die een website heeft bezocht.

Correctief referendum:

bindend referendum waarin burgers zich voor of tegen een besluit of regel van de overheid kunnen uitspreken.

Counter:

Uitgiftepunt.

Device fingerprinting:

nieuwe techniek van internetbedrijven om het surfgedrag van een gebruiker te herkennen zonder eerst toestemming te vragen.

Diagnosebehandelcombinatie (DBC):

een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype, zorgvraag, diagnose, behandeling) met welke klacht en met welk verzoek een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, welke diagnose er gesteld is, en het beschrijft de voorgenomen behandeling.

Diplomabonus:

beloning die onderwijsinstellingen ontvangen wanneer een student zijn of haar diploma behaalt.

Donnerpunten:

extra woningwaarderingspunten voor huurwoningen in schaarstegebieden, waardoor de huren fors omhoog zijn gegaan. Genoemd naar toenmalig minister Donner. Dubbele inschrijflijsten:

inschrijflijsten voor leerlingen met en zonder achterstand. Eigenwoning forfait:

een fictief inkomen dat de eigenaar van een woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning om de inkomstenbelasting te berekenen. Het eigenwoningforfait is vastgesteld op een percentage van de WOZ-waarde.

Emissierecht:

recht om een bepaalde hoeveelheid afvalstoffen te lozen.

Energielabel:

etiket met gebruiksinformatie over het energieverbruik van een bepaald product.

Erfpachtovereenkomst:

overeenkomst die recht geeft om tegen betaling een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken.

Europese aanbestedingsregels:

door de Europese Unie voorgeschreven inschrijvingsprocedure waartoe gemeenten verplicht zijn wanneer zij opdrachten laten uitvoeren door derden.

Eurovignet:

belasting op zware motorvoertuigen. Financiële transactietaks:

een kleine belasting op financiële transacties tussen grote marktpartijen (handel in aandelen, obligaties en valuta tussen banken, verzekeraar en grote beleggers). Forensentaks:

belasting die reizigers moeten betalen over hun reiskostenvergoeding.

FWG15:

Functie Waardering Gezondheidszorg salarisschaal 15.71

Fundamenteel onderzoek:

onderzoek dat gericht is op het verwerven van kennis zonder dat er op voorhand sprake is van mogelijke praktische toepassingen.

Hedgefondsen:

beleggingsfondsen die op een riskante manier beleggen.

Huurbescherming:

wettelijke bescherming die huurders ten opzichte van verhuurders hebben wanneer de huur wordt opgezegd.

Huurtoeslag:

een tegemoetkoming in de huurkosten van de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen.

Indicatiegekte:

wirwar aan instellingen die zich bezighouden met het vaststellen van behandelmethodes. Internationaal Verdrag tegen Clustermunitie: verdrag dat het gebruik, productie, de opslag en het vervoer van clustermunitie verbiedt.

Klokkenluidersregeling:

regeling die bescherming biedt aan werknemers die misstanden in de eigen organisatie of bedrijfstak publiek maken.

Mantelzorgers:

familie of bekenden die langdurig onbetaalde zorg verlenen aan zieken of ouderen.

Millenniumdoelen:

in 2000 geformuleerde doelen die zich richten op het uitbannen van wereldwijde armoede.

Nareis-termijn:

drie maandentermijn die vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in acht moeten nemen bij het indienen van een verzoek tot gezinshereniging.

Neonicotinoïden:

nieuwe bestrijdingsmiddelen gebaseerd op werkzame stof nicotine.

Netneutraliteit:

recht van iedere gebruiker wereldwijd om elke website met dezelfde snelheid en kwaliteit te kunnen raadplegen.

Nitraatrichtlijn:

richtlijn met betrekking tot de bescherming van het water door nitraten uit agrarische bronnen.

Nullijn:

maatregel die erin voorziet dat werknemers geen loonsverhoging ontvangen.

Open source:

software waarvan de broncode voor iedereen toegankelijk is en door een ieder kan worden aangepast en verspreid.

Overdrachtsbelasting:

belasting die wordt geheven bij het verkrijgen van vastgoed.

Payrolling:

een bedrijf geeft de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen, waarbij het personeel in dienst komt bij een bedrijf dat de salariëring voor haar rekening neemt. Primaire energie:

energie die gewonnen wordt uit oorspronkelijke energiedragers als steenkool, olie en aardgas.

Primaire waterkeringen:

dijken die bescherming bieden tegen overstromingen.

Respijtzorg:

het tijdelijk overnemen van de totale zorg, die door de mantelzorger wordt verleend, door beroepskrachten en vrijwilligers in de vorm van thuisopvang, dagopvang, tijdelijke opname enzovoort.

Revisieraad:

een onafhankelijke raad, die zich buiten de rechterlijke macht om buigt over juridische dwalingen in een strafproces.

Schaliegas:

aardgas gewonnen uit schalie (kleisteen).

Smart Grid:

een elektriciteitsnetwerk waarbij in theorie alle gebruikers van elektriciteit ook elektriciteit aan het netwerk kunnen leveren, mogelijk gemaakt door intelligente opname- en uitgiftecapaciteit binnen het netwerk.

Subsidiariteit:

beginsel dat de staat zich moet onthouden van activiteiten die kleinere gemeenschappen of individuele burgers ook zelf kunnen doen.

Verplichte aanbesteding

inschrijvingsprocedure waartoe een gemeente verplicht is wanneer zij een opdracht laat uitvoeren door derden.

Veteranenwet

wet die ervoor zorgt dat alle veteranen de erkenning, waardering en zorg krijgen waar zij recht op hebben.

Witteboordencriminaliteit:

vorm van criminaliteit gepleegd door mensen met een hoge sociale status, zoals advocaten en notarissen.

WOZ-waarde:

de Waarde van Onroerende Zaken (woningen, bedrijfspanden, ziekenhuizen e.d.) die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld.

ZZP:

Zelfstandige Zonder Personeel.