Zorgbestuur:

Goed en democratisch bestuur in de zorg van cruciaal belang

De zorg is niet van private partijen. De zorg is van ons allemaal. Daarom moet bestuur in de zorg democratisch zijn door een goede vertegenwoordiging van zorgverleners, patiënten en lokale vertegenwoordigers. Als het aan de SP ligt krijgen medezeggenschapsraden in de zorg, instemmingsrecht op alle zaken die raken aan goed bestuur, zoals de benoeming van bestuurders, nieuwbouw en vastgoed, personeelsbeleid, ICT en fusies, maar ook de jaarlijkse begroting. Macht delen is het devies. Daarnaast komt er voor cliëntenraden en ondernemingsraden vrije toegang tot de Ondernemingskamer om te toetsen of er sprake is van wanbeleid of wanbestuur door bestuurders of toezichthouders. Een zorgaanbieder die kwaliteit van zorg verzaakt komt onder curatele te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, net zoals nu al gebeurt bij de verpleeghuizen. Ook krijgt de minister de bevoegdheid om bestuurders en/of toezichthouders te ontslaan bij gegraai van zorggeld of het niet delen van de macht met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Ten slotte wordt na een faillissement altijd onderzoek gedaan naar mogelijke fraude of wanbeleid in de periode voor het faillissement. Hiermee wordt voorkomen dat bewijsmateriaal verdwijnt of mogelijke betrokkenen al gevlogen zijn

 

Lees meer over:

Geen winstbejag in de zorg Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma