Rechtspraak:

Geef rechters tijd en ruimte en de rechtspraak een aparte begroting

De fouten die zijn gemaakt in bijvoorbeeld het onderzoek naar de Schiedammer parkmoord en de zaak van Lucia de Berk hebben het vertrouwen in de (straf)rechtspraak doen afnemen. Het is belangrijk dat van de gemaakte fouten wordt geleerd en het vertrouwen in de rechtspraak zo snel mogelijk wordt hersteld. De rechtbanken en gerechtshoven moeten werken aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van hun rechters, vooral op onderwerpen als DNA en forensische psychologie. Rechters moeten de tijd en de ruimte krijgen om een strafzaak uitputtend te behandelen, zonder druk van prestatiecontracten en outputfinanciering.

Waarheidsvinding moet altijd voorop staan. Verhoren bij de politie moeten voortaan altijd op band of video worden opgenomen. Advocaten die bij het verhoor aanwezig zijn moeten hiervoor een reële vergoeding krijgen. Ook willen we dat er meer mogelijkheden komen om opnieuw onderzoek te kunnen doen naar mogelijke justitiële dwalingen. Er komt een permanent fonds om nader onderzoek naar twijfelachtige veroordelingen te financieren.

We ondersteunen alternatieven voor traditionele procedures bij rechtbanken, zoals mediation, arbitrage, het Juridisch Loket en de Geschillencommissies voor consumentenzaken. De gang naar de rechter moet wel altijd mogelijk blijven en het liefst zo dicht mogelijk bij de mensen. De SP pleit voor lagere griffierechten en investeert in de rechtspraak om kwaliteit te kunnen blijven leveren en de digitalisering in goede banen te laten leiden.

Er komt een apart bestuursrechtelijk gerechtshof. Het rechtsprekende deel van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden daarin samengevoegd. Dat is goed voor de kwaliteit van de bestuursrechtspraak, de onpartijdigheid en de rechtseenheid.

De rechtspraak is een onafhankelijke staatsmacht, geen uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarom krijgt de rechtspraak een aparte begroting. Dat is staatsrechtelijk zuiverder en past beter bij de positie van de rechtspraak in de trias politica.

Lees meer over:

Investeren in onze veiligheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma