Prostitutie en mensenhandel:

Hard optreden tegen uitbuiting en mensenhandel

De SP heeft ingestemd met de opheffing van het bordeelverbod, waardoor de prostitutie is gelegaliseerd. Ook is de SP een voorstander van de invoering van een vergunningstelsel om het zicht en de controle op de sector verder te vergroten. Nog steeds zijn er teveel misstanden in de seksbranche, zoals gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Dat zijn vreselijke misdrijven die krachtig moeten worden bestreden. Hiervoor moet voldoende (opsporings)capaciteit beschikbaar zijn bij politie en openbaar ministerie.

Bij verandering van beleid, zoals het verhogen van de prostitutieleeftijd, moet altijd worden gewaakt voor het fenomeen dat (een deel van) de activiteiten in de illegaliteit zullen worden voortgezet. De sociale positie van de prostituee moet worden verbeterd. Klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen aan het werk is moeten strafrechtelijk aangepakt kunnen worden.

Mensenhandel is een zeer ernstige vorm van misdaad, waar hard tegen moet worden opgetreden. Veel slachtoffers van mensenhandel werken in Nederland onder afschuwelijke omstandigheden in de gedwongen prostitutie. Aangifte doen is voor deze vrouwen bijzonder moeilijk, omdat zij dan het risico lopen (uiteindelijk) te worden uitgezet en in het land van herkomst slachtoffer te worden van wraakacties door degenen die hen verhandeld hebben. De SP is van mening dat deze mensen, als slachtoffers van een misdrijf, recht hebben op bescherming door de Nederlandse overheid. Wie een geloofwaardige aangifte doet van mensenhandel en/of uitbuiting heeft recht op een verblijfsvergunning. Ook dient de politie, wanneer zij stuit op illegalen, altijd vóór uitzetting te onderzoeken of er onder hen slachtoffers zijn van mensenhandel.

Er moet alles aan gedaan worden om meiden, en ook jongens, uit de handen van mensenhandelaren te houden. Goede voorlichting is daarom essentieel. Het is wenselijk dat hierover op scholen en in jeugdzorginstellingen voorlichting wordt gegeven. Er moet meer opvang voor en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel komen. In de gesloten jeugdzorg moet er specifiek aandacht zijn voor meiden die slachtoffer zijn van mensenhandel. Het is belangrijk dat ze in een groep komen met meiden die hetzelfde hebben doorgemaakt zodat ze van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. Helaas worden mensenhandelaren niet altijd gestraft voor hun daden. Er moet voldoende hulpverlening voorhanden zijn om de slachtoffers te stimuleren en te helpen bij het doen van aangifte.

Lees meer over:

Investeren in onze veiligheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma