Milieu:

Schonere lucht, minder afval en milieucriminelen aanpakken

Milieu is een veelomvattend begrip. Ondanks een toegenomen milieubewustzijn en strengere regels is de mens nog altijd de grote veroorzaker van milieuproblemen. Dit tast óf de eigen gezondheid en die van anderen aan, óf die van bodem, water, plant en dier. We maken een aanvalsplan voor milieu gerelateerde gezondheidsschade. De verdere sanering van asbest en het ondersteunen van asbestslachtoffers staan hierbij centraal, evenals de recentere lycra- en teflonzaken. We versterken de Inspectie Leefomgeving en Transport, zodat ook beter kan worden gehandhaafd. De SP wil milieucriminaliteit, zoals illegale dumping en gesjoemel met stookolie hard aanpakken.

Veel milieuproblemen zijn grensoverschrijdend en moeten daarom ook grensoverschrijdend worden aangepakt. Bindende Europese afspraken daarover zijn nodig.

Schonere lucht

De lucht die we inademen bevat vooral in binnensteden, rond industrieterreinen, snelwegen en veehouderijen teveel stikstofoxiden en fijnstof. Dat moet verder omlaag gebracht worden, daarbij richten we ons op de WHO-normen (VN-Wereldgezondheidsorganisatie). Waar men dat nodig acht moeten in steden en langs drukke wegen meer meetpunten worden ingericht. De SP wil dat er landelijke maatregelen komen om de luchtkwaliteit te beschermen. Een landelijk programma om steden te vergroenen en te verduurzamen kan daar onderdeel van zijn. Het moet minder vanzelfsprekend worden dat een auto de binnenstad inkomt. Dit kan prima met P+R terreinen en goedkope, snelle OV verbindingen. Wanneer de verkeersintensiteit van autoverkeer in de stad afneemt geeft dat de meeste winst voor schone lucht.

Verder zet de SP maximaal in om mensen te stimuleren om elektrisch te rijden. Helaas is dit nog steeds kostbaar en daardoor voor weinig mensen weggelegd. Maar ook de elektrische fiets en scooter bieden mogelijkheden. Als een stad haar inwoners stimuleert om hun vieze scooter te vervangen door een elektrische, scheelt dit enorm veel in uitstoot van fijnstof.

Lees ook: 'Alternatief milieuzone'

Pak milieucriminaliteit aan

De SP maakt zich blijvend hard voor het saneren van asbest en het bieden van steun aan asbestslachtoffers. We zijn ook alert op ongezonde arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld in de bouw) en het gebruik van schadelijk landbouwgif. Bestrijdingsmiddelen die voor mens en dier gevaarlijk zijn, zoals glyfosaat (RoundUp) en neonicotinoïden, verbieden we.

Bij stoffen waar een mogelijk groot risico bestaat, gaan we uit van het voorzorgprincipe.

Incidenten zoals bij ChemiePack, Shell en DuPont zorgen voor veel onrust bij (ex)-werknemers en omwonenden. De chemiesector is kwetsbaar. Milieuregels moeten dan ook strikt worden nageleefd, voor bedrijven die een loopje nemen met de veiligheid is geen ruimte. Goed onafhankelijk toezicht en strenge handhaving hierop is essentieel.

Voor sommigen is het aanlokkelijk milieuregels te ontduiken. Zo wordt er op steeds grotere schaal drugsafval gedumpt, worden containers niet altijd milieuvriendelijk ontgast en wordt er geknoeid met afgewerkte stookolie. Toezicht en handhaving zijn essentieel om dit tegen te gaan. De SP ziet graag meer aandacht voor het vak van toezichthouder en handhaver. Inspecteur wordt weer een mooi, gerespecteerd vak. Dit betekent investeren in het vergroten van deskundigheid en mankracht van de inspectie. We versterken dan ook de Inspectie Leefomgeving en Transport, zodat er ook beter gehandhaafd kan worden.

Verwijder de plastic soep

De SP maakt zich hard voor de verbetering van het milieu in internationaal verband. De plastic soep in de Stille Oceaan moet verwijderd worden, gebruik van (micro)plastics fors teruggedrongen. Het initiatief van de jonge student uit Delft om middels een drijvende installatie van lange drijvende armen de rotzooi op te ruimen, The Ocean Cleanup, verdient alle ondersteuning. Verder moet de hoeveelheid plastic afval drastisch worden verminderd. Zo heeft de SP het voorstel gedaan om zo snel mogelijk te komen tot biologisch afbreekbare plastics in verpakkingsmateriaal, zijn wij voor uitbreiding van het statiegeldsysteem met ook kleine PET-flesjes en hebben we het verbod op plastic tasjes gesteund. Ook moet er wat ons betreft een Europees verbod komen op microplastics. Onze SP-ballonnen zijn trouwens 100% biologisch afbreekbaar!

Tropische bossen moeten duurzaam beheerd worden en in tropische steden is behoefte aan afvalbeleid. Meren en rivieren zijn in veel delen van de wereld enorm vervuild als gevolg van de winning van delfstoffen. Dat schaadt land en water, maar ook mens en dier zelf. Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van mondiale milieuproblemen op terreinen waar we goed in zijn. We helpen andere landen met het voorkomen en oplossen van milieuproblemen, door onze expertise in te zetten.

Lees meer over:

Voor klimaatrechtvaardigheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma