Middelbaar beroepsonderwijs:

Voor kleinschalige MBO-opleidingen

Het MBO leidt circa 500.000 jongeren op tot vakmensen. De afgelopen jaren heeft het MBO veel last gehad van omstreden onderwijsvernieuwingen en schaalvergroting. Veel mbo-instellingen zijn verworden tot leerfabrieken. De schaalvergroting heeft verkeerd uitgepakt. Er is veel bureaucratie en weinig persoonlijk contact tussen docenten en studenten. Dankzij de SP is er een fusietoets gekomen waarmee nieuwe scholenfusies streng worden getoetst. Om schaalverkleining te stimuleren willen we dat scholen de kans krijgen uit een groot schoolbestuur te stappen. De SP wil de bouw van kleine scholen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een financiële prikkel. Bestuurders die zich schuldig maken aan wanbeleid worden persoonlijk aansprakelijk gesteld. Zij mogen geen nieuwe onderwijsfuncties bekleden. In het onderwijs verdient niemand meer dan een minister.

In het MBO is sinds 2014 een nieuwe manier van financieren ingevoerd, waarbij de bekostiging voor een student in het eerste jaar hoog is en daarna geleidelijk afneemt. Het verkleint de ‘stapelkansen’ van een MBO-er: als een student een opleiding heeft gevolgd en door wil stromen naar een hoger niveau binnen het mbo, zorgt dit voor minder inkomsten voor de school. De financiering werkt stapelen tegen. Dat belemmert de emancipatie van leerlingen. Deze manier van financieren in het mbo moet wat de SP betreft worden aangepakt. De school moet voldoende financiering krijgen voor elke student. De meest passende opleiding hoort op onderwijsinhoudelijke gronden gekozen te worden, niet op basis van financiële argumenten.

De SP wil kleinschalige opleidingen waar veel ruimte is voor contact tussen student en docent. Waar mogelijk worden VMBO en MBO niveau 1 en 2 opleidingen samengevoegd tot kleine vakscholen. Beroepsopleidingen dienen praktijkgericht te zijn, met veel ruimte voor maatwerk. Met kleine klassen en intensieve begeleiding worden deze jongeren goed opgeleid en wordt schooluitval bestreden. In overleg met het bedrijfsleven moet gezorgd worden voor voldoende stageplekken. De begeleiding bij stages moet op orde zijn. De SP vindt het onverstandig dat vierjarige MBO-opleidingen worden ingekort naar drie jaar. Dit moet per opleiding bekeken worden.

De belangrijkste recente onderwijsvernieuwing in het MBO is het competentiegericht onderwijs. Bij deze onderwijsvorm is vakkennis te vaak onderschat. Studenten werden te vaak aan hun lot overgelaten. Door protesten van leerlingen en leraren wordt nu geleidelijk erkend dat vakdocenten en vakkennis een grotere rol moeten spelen in het beroepsonderwijs. Grote onderwijshervormingen worden nooit meer over de hoofden van scholieren, studenten en docenten doorgevoerd.

De ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig, alle kinderen moeten kunnen meedoen aan activiteiten. Scholen die hiermee sjoemelen worden beboet. Scholen - bijvoorbeeld in het mbo - mogen studenten niet extra laten betalen voor zaken die noodzakelijk zijn voor de opleiding. 

Lees meer over:

Het MBO is geen leerfabriek Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma