Klimaat:

Klimaatverandering: voorkomen en aanpassen

De opwarming van de aarde kan grote gevolgen hebben voor Nederland, omdat het voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Er zijn twee taken: voorkomen en aanpassen.

Voorkomen kunnen we niet in ons eentje, maar dat is geen reden niets te doen.

Voor 2050 willen we een CO2-neutrale samenleving hebben. Dit bereiken we door concrete en afdwingbare maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015). We leggen per sector een tijdpad vast om in 2050 CO2-neutraal te zijn - en in 2030 minstens halverwege. We zetten in op de overgang naar duurzaam opgewekte energie in plaats van fossiel, schone auto’s, meer gebruikmaken van het openbaar vervoer en de fiets, minder vlees eten.

Deze overgang naar duurzame energie vindt plaats mét en niet ondanks de mensen. Investeringen in duurzaamheid moeten leiden tot meer werkgelegenheid, gerichte scholing en lagere lasten voor mensen met een middeninkomen of lager inkomen. We vergroten de betrokkenheid van mensen bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten.

Om dit alles te realiseren is een Klimaat- en energiewet nodig, met een langlopend fonds om dit los van korte termijn denken te kunnen realiseren.

Aanpassen zit in de sfeer van het overstromingsbestendig maken van de laaggelegen gebieden van Nederland en het klaar hebben liggen van vluchtroutes en –plekken. Het eerste krijgt aandacht in de Deltawet, maar het laatste moet flink verbeteren, want onderzoek laat zien dat de bevolking zich niet genoeg bewust is hoe te handelen bij een overstroming. Er is onderzoeksgeld nodig om met name de aanpassingsmogelijkheden te verbeteren en daarmee het risico van schade en verlies aan mensen- en dierenlevens te verkleinen.

Ook gebruiken wij onze kennis om andere landen te helpen bij de sprong naar duurzame ontwikkeling en bij de noodzakelijke aanpassingen om zich tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen.

Lees meer over:

Voor klimaatrechtvaardigheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma