Investeren in water:

Investeren in water

Nederland is vervlochten met water en geniet op dit terrein internationale faam. Een deel van onze welvaart danken we aan de handel en het transport over water. Miljoenen Nederlanders wonen in een laaggelegen delta en willen droge voeten houden. De SP wil blijven investeren in onze waterwerken zodat we de gevolgen van een stijgende zeespiegel en grotere pieken en dalen in de afvoer van de rivieren kunnen opvangen.

Het blijven ontwikkelen van expertise op dit gebied (zowel techniek als beheer) ziet de SP ook een belangrijk exportproduct. Zo kunnen we andere landen helpen bij de strijd tegen het water.

De ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is van groot belang en de SP steunt daarom de Europese wetgeving op dit gebied (nitraatrichtlijn, kaderrichtlijn water). We investeren extra in de grote wateren. Op zee komt een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden.

Drinkwaterwinning is van essentieel belang. In winningsgebieden vindt geen concurrerend gebruik van de ondergrond plaats dat de waterkwaliteit negatief beïnvloedt. We treden hard op tegen lozingen van drugsafval, landbouwgif en andere vervuiling van grond- en oppervlaktewater.

Ook vervuiling als gevolg van medicijnresten gaan we tegen. Tenslotte is meer onderzoek nodig hoe legionellabesmetting en vervuiling als gevolg van bijvoorbeeld bouwafval en fosfaten in de rioolzuivering kan worden tegengegaan.

Verder dient uiterst terughoudend te worden omgegaan met het afsluiten van particulieren die niet in staat zijn hun rekening te betalen omdat toegang tot drinkwater een basaal recht is.

Lees meer over:

Schaarse ruimte optimaal benutten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma