Geestelijke Gezondheidszorg:

Goede geestelijke gezondheidszorg onmisbaar voor samenleving

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat thuiswonende patiënten voldoende begeleiding kunnen krijgen en dat er voldoende opnameplaatsen beschikbaar zijn. Met goede ggz kunnen we persoonlijke drama’s voorkomen, maar ook maatschappelijke kosten die samenhangen met bijvoorbeeld overlast, zelfdoding, vervuiling en verslaving. In geval van een crisis geldt dat niet de politie, maar ggz altijd beschikbaar is voor de eerste opvang.

Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op de ggz, met als gevolg een toename van het aantal verwarde personen op straat. Het aantal bedden in instellingen is afgenomen, omdat meer mensen thuis behandeld moeten worden. Helaas zijn de voorzieningen in de wijk die thuisbehandeling mogelijk moeten maken nog lang niet op orde. De SP wil dat de afbouw van het aantal bedden gestopt wordt, totdat de opbouw van ambulante voorzieningen aantoonbaar op orde is.

De meest kwetsbare ggz patiënten met ernstige psychische problemen moeten van de Zorgverzekeringswet overgeheveld worden naar de Wet langdurige zorg, omdat zij meer baat hebben bij permanente goede ondersteuning dan behandeling. Nu gebeurt dat pas wanneer iemand al drie jaar in een instelling zit.

In de gespecialiseerde ggz wordt de financiering per verrichting, de zogenaamde diagnose behandeling combinatie (dbc) financiering, vervangen door een zorgbehoefte-financieringssysteem.

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma