Discriminatie:

Discriminatie moet altijd worden aangepakt

Discriminatie is de bijl aan de wortel van de samenleving. Het uitsluiten van mensen om wie ze zijn is een kwalijke zaak en moet hard worden aangepakt. Meldingen en aangiften van discriminatie moeten altijd serieus genomen worden. De SP wil de capaciteit en ook de deskundigheid bij politie en justitie vergroten. Gemeenten moeten meer doen om discriminatie bij het uitgaan te voorkomen. Leerlingen krijgen een acceptatierecht, zodat zij niet geweigerd kunnen worden vanwege hun (religieuze) achtergrond. De aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt is nu te vrijblijvend en moet grotere prioriteit krijgen. De arbeidsinspectie moet de mogelijkheid krijgen om meldingen van (leeftijds-) discriminatie te onderzoeken en overtreders te beboeten. Op deze manier kan ook ongelijke beloning van vrouwen die voor eenzelfde functie een lagere beloning krijgen beter bestreden worden.

Ook bij de Belastingdienst is er gediscrimineerd. Er werd ongeoorloofd onderscheid gemaakt op onder andere afkomst, inkomen, gezinsgrootte en de hoogte van de toeslag. Er werd onterecht gebruik gemaakt van (tweede) nationaliteit. Door profilering worden totaal onschuldige mensen gestigmatiseerd. De SP heeft dit blootgelegd en zal deze discriminatie en profilering altijd ten volle bestrijden. De SP wil daarom dat er een parlementaire enquête komt naar de fraude-opsporing, het gebruik van algoritmes en het delen van informatie onder overheidsinstellingen. Ons voorstel om het de ‘vervuilde data’ bij overheidsinstanties op te ruimen is aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees meer over:

We accepteren geen enkele vorm van discriminatie Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma