Bijstand:

Een sociale bijstand zonder pesterijen

De SP vindt de bijstandsnorm structureel te laag. Om de armoede te bestrijden wil de SP een structurele verhoging van het minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen met tien procent. Wij pleiten ook voor de afschaffing van de kostendelersnorm dat een boete is op samenwonen en de mantelzorg en gezinnen in ernstige financiële problemen brengt. Gemeenten krijgen weer de mogelijkheid om categoriale bijstand te verstrekken. De sollicitatieplicht is geen automatisme meer voor groepen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar de individuele omstandigheden en de perspectieven op werk. Uitkeringen en voorschotten worden tijdig verstrekt, de menselijke maat staat centraal bij de uitvoering van de Participatiewet.

De hulp aan werkzoekenden laat nogal eens te wensen over. We zien dat gemeenten en het UWV allerlei commerciële re-integratiebureaus inschakelen om mensen aan het werk te krijgen. Deze bedrijven bekommeren zich voor een deel meer om de winst dan om maatwerk en het vinden van werk voor hun klanten. Helaas gaat het vaak om gesol met mensen, waarbij begeleiding op maat ontbreekt. Mensen krijgen geen echte hulp en uiteindelijk geen werk. Daarom wil de SP dat gemeenten de hulp aan werklozen zelf organiseren. Voor specifieke groepen die speciale begeleiding nodig hebben, kunnen gemeenten wel diensten van gespecialiseerde bedrijven inschakelen. Er wordt ingezet op opleiding en scholing, zodat mensen ook een duurzame arbeidsplek vinden en niet meer terugvallen op een uitkering. Nutteloze treitertrajecten en verspilling worden gestopt. De verplichte tegenprestatie in de bijstand wordt afgeschaft en het geld dat nu besteed wordt aan nutteloze re-integratietrajecten gaan wij investeren in echte banen.

Werk moet altijd lonen en wij strijden tegen verdringing van betaald werk en werken zonder loon. Wij hebben hiervoor een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer.

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om werkcentrales op te richten om mensen die (nog) geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring te bieden, tegen een eerlijk loon. De gemeentelijke werkcentrales kunnen mensen die niet direct op eigen kracht een reguliere baan kunnen krijgen, een publieke baan aanbieden tegen een eerlijk loon. Gemeenten krijgen via ‘social return’ meer mogelijkheden om bij aanbestedingen voorwaarden te stellen voor het reserveren van banen voor werkzoekenden zonder dat dit leidt tot verdringing.

Lees meer over:

De lonen moeten omhoog Overzicht van alle standpunten