publicatie

Spanning, februari 2008 :: De standpunten van Wilders

Spanning, februari 2008

De standpunten van Wilders

Nederlands genoeg? Wie niet assimileert moet van Wilders het land worden uitgezet.

Foto: Flickr.com

Behalve over migranten en moslims, neemt de PVV in de Tweede Kamer ook standpunten in over allerlei andere onderwerpen. Wilders is erg hard voor allochtonen en moslims, maar – en dat is minder bekend – bijzonder lief voor multimiljonairs en multinationale bedrijven. Hij roemt de ‘hardwerkende Nederlanders’, maar ontneemt hen, als hij het zou kunnen, de sociale verworvenheden van de naoorlogse verzorgingsstaat. Hij zet zich graag af tegen de Nederlandse politieke elite, maar loopt braaf achter de veel bekritiseerde president van de Verenigde Staten aan. Wij bestudeerden Wilders’ standpunten in de Onafhankelijkheidsverklaring (2004), Kies voor vrijheid (2005), Klare wijn (2006), het Verkiezingspamflet (2006) en het Immigratieplan (2007). Bovendien bekeken we 250 moties die Wilders en andere leden van de PVV in de Tweede Kamer hebben ingediend. Daaruit blijkt dat maar liefst 23 procent van deze voorstellen betrekking had op moslims en migranten. Met de overige 77 procent van zijn moties streeft Wilders zijn andere politieke doelen na. We geven u een inkijkje.

Tekst: Ronald van Raak

1. Voor de rijken

Wilders en de ondernemers

Wilders richt zijn onvrede op de overheid en legt zijn verwachtingen bij de ondernemers. In Kies voor vrijheid zegt hij: ‘Een omvangrijk en gedetailleerd uitgewerkt stelsel van uitkeringen, subsidies en voorzieningen heeft veel burgers afhankelijk gemaakt van een overheid die als een moedertje waakt over haar kinderen die bij het minste of geringste ‘zwak’ of ‘behoeftig’ werden verklaard.’ Zijn remedie is even eenvoudig als zijn kritiek: minder overheid, meer markt. Wilders: ‘Mijn sociaal-economische programma bestaat uit een zichzelf versterkende trits van het afstoten van onnodige overheidstaken, bureaucratie en regulering. Daarmee worden enerzijds belastingverlaging mogelijk gemaakt en anderzijds banen geschapen. Dit zorgt voor een positief ondernemingsklimaat.’

Lagere belastingen voor de rijken

Het hoofdthema in de politieke programma’s van Wilders is verlaging van de belastingen met zestien miljard euro. De huidige progressieve belastingen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, worden vervangen door een ‘vlaktaks’, waarbij rijken relatief veel minder gaan betalen. Belastingverlagingen ogen op het eerste gezicht sympathiek, maar vooral mensen die het geld het minste nodig hebben profiteren daarvan. Lagere belastingen gaan vaak ten koste van mensen die het minder goed hebben getroffen. Overheden hebben minder geld om te investeren in zorg, onderwijs en infrastructuur, waardoor de toegang tot die voorzieningen voor mensen afhankelijk wordt van de dikte van hun portemonnee. Wilders wil ook de volledige hypotheekrenteaftrek voor altijd handhaven, ook al is dat een vorm van subsidie waarvan mensen met dure koopwoningen en hoge inkomens relatief het meeste profiteren.

Alle ruimte voor de bedrijven

Moties van PVV’ers in de Tweede Kamer zijn vaak eenzijdig gericht op de belangen van bedrijven. Tony van Dijck wilde de regering af laten zien van fiscale maatregelen om gokverslaving tegen te gaan, en pleitte ervoor om gokondernemers te beschermen (motie van 21 november 2007). Collega Barry Madlener riep de regering op om geen Europese afspraken te maken om het broeikaseffect terug te dringen, omdat dit nadelig zou zijn voor het bedrijfsleven (motie van 21 maart 2007). Dion Graus wilde minder controle op ondernemers (motie van 17 oktober 2007). Hero Brinkman diende samen met de VVD een motie in waarin de regering wordt opgeroepen geen diensten aan te bieden die ook door bedrijven kunnen worden geleverd (motie van 29 november 2007).

2. Tegen de allochtonen

‘De politie moet daarvoor in het stadion zijn en met wapenstok of desnoods knieschot het Marokkaanse tuig onschadelijk maken.’

Hero Brinkman

Wilders en de migranten

De PVV heeft in de Tweede Kamer nog maar weinig uitgewerkte plannen gepresenteerd. Een uitzondering is het Immigratieplan. Ook bijna een kwart van alle moties van Wilders en de andere leden van de PVV hadden betrekking op moslims en migranten. De deuren gaan voortaan dicht voor nieuwkomers uit moslimlanden. Wie hier is moet óf assimileren, óf wordt apart gezet en volgens aparte regels behandeld. Er komt een verbod op gezinsvorming en -hereniging voor migranten die een misdaad hebben gepleegd. Mensen met een dubbele nationaliteit zullen na het plegen van een (tweede) geweldsmisdrijf hun Neder-landse nationaliteit verliezen en het land worden uitgezet. Vreemdelingen die een misdaad hebben begaan worden eveneens het land uitgezet. Wilders wil ook werkloze vreemdelingen het land uitzetten.

Geen integratie, maar assimilatie en segregatie

Nieuwkomers moeten voortaan een ‘assimilatiecontract’ ondertekenen en worden het land uitgezet als zij zich niet houden aan ‘Nederlandse waarden en normen’. Alle islamitische scholen moeten sluiten en moslimomroepen krijgen geen zendtijd meer (motie van 20 september 2007). De politiek van Wilders is helemaal niet gericht op een betere integratie van autochtone en allochtone Nederlanders, maar op assimilatie, remigratie en op segregatie, het apart zetten van bepaalde bevolkingsgroepen. De Com-missie Gelijke Behandeling moet zo snel mogelijk worden opgeheven (motie van Sietse Fritsma, 15 februari 2007).

Moslims en migranten pesten

Wilders heeft veel geld over om het vertrek van allochtonen te bevorderen: hij wil structureel 250 miljoen euro investeren om de vrijwillige remigratie van vreemdelingen verder te stimuleren. Brinkman wil echter voorkomen dat subsidie wordt verleend aan projecten tégen polarisatie en radicali-sering (motie van 1 november 2007). De kosten van inburgering moeten volgens Sietse Fritsma volledig door de migranten zélf worden betaald (motie van 7 november 2007). Niet-westerse allochtonen die een misdrijf hebben gepleegd mogen volgens hem niet meer hun partner of gezin uit het buitenland laten overkomen (motie van 8 maart 2007). Raymond de Roon vroeg om een specifieke aanpak van wapenbezit voor Turkse mannen (motie van 3 juli 2007); een Turk met een schietgeweer is kennelijk gevaarlijker dan een Tukker of een Molukker? Sietse Fritsma wilde een onmiddellijke ‘moslimimmigratiestop’ (motie van 15 november 2007).

‘Mocht het ooit tot rellen komen, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.’

Geert Wilders

3. Voor directe democratie

Wilders over het bestuur

Wilders besteedt opmerkelijk veel aandacht aan bestuurlijke vernieuwing, een onderwerp dat sinds het vertrek van D66 uit de regering weinig mensen meer heeft beziggehouden. Hij wil graag referenda houden, het oude kroonjuweel van D66. Het mislukken van de burgemeestersreferenda heeft de PVV nog niet op andere gedachten gebracht. De man van de partij met één lid beklaagt zich ook dat politici zich bij andere partijen moeten schikken naar de leiding van hun partij. Wilders wil een rechtstreeks gekozen burgemeester met veel bevoegdheden en ook een rechtstreeks gekozen minister-president, wat ten koste gaat van de gekozen volksvertegenwoordigers. Naar Amerikaans voorbeeld wil Wilders de bevolking ook de politiechefs en rechters laten kiezen. Dat die daarmee hun professionele onafhankelijkheid verliezen en onderwerp worden van politieke strijd, lijkt hem geen probleem. Van Wilders mag ook juryrechtspraak worden ingevoerd.

Niet in de Kamer of in het kabinet

Volgens Hero Brinkman moeten we geen ambtenaren meer aannemen die een dubbele nationaliteit hebben (motie van 20 december 2007). Sietse Fritsma meent dat mensen met een dubbele nationaliteit geen lid meer mogen zijn van de Tweede Kamer of van het kabinet (motie van 15 februari 2007). De PVV wilde om deze reden niet dat Albayrak (justitie) en Aboutaleb (sociale zaken) staatssecretaris werden.

Rechters kiezen. Naar Amerikaans voorbeeld wil Wilders de bevolking ook rechters laten kiezen.

Foto: flickr.com

4. Voor de maakbare veiligheid

Wilders over politie en justitie

Wilders gelooft dat de samenleving veiliger wordt als we maar hard genoeg optreden tegen mensen die over de schreef gaan. Dit geloof deelt hij met de neoconservatieven in de Verenigde Staten. Wilders spreekt vooral over repressie. De straffen moeten hoger worden en er moeten minimumstraffen worden ingevoerd. Na drie geweldsmisdrijven krijgen mensen levenslang. Om een tekort aan plaatsen in de gevangenissen te voorkomen moeten mensen voortaan met z’n vijven op één cel. Om kosten te besparen kan in gevangenissen de verwarming omlaag en mogen gevangenen op een sober dieet. We gaan in het hele land preventief fouilleren. We zetten het leger in om de orde te handhaven. Mensen met een dubbel paspoort worden na een (gewelds)misdrijf het land uitgezet. Zwervers, bedelaars en loverboys worden te werk gesteld in een Rijkswerkinrichting (motie van Fleur Agema, 21 juni 2007). Raymond de Roon wil daders van een misdrijf met naam, portret en woonplaats op Internet zetten (moties van 18 januari 2007 en 15 november 2007).

Voor de nachtwakersstaat

Wilders gelooft niet in de mogelijkheid om criminaliteit te voorkomen. Hij heeft geen aandacht voor preventie en resocialisatie. Mensen die zich goed gedragen en welwillendheid tonen komen niet meer eerder vrij. De aanpak van Wilders vraagt veel investeringen in politie en justitie, maar onduidelijk is hoe hij dit gaat betalen. De PVV wil juist een kleinere overheid, met 50 procent minder ambtenaren. Wilders lijkt een ‘nachtwakersstaat’ te willen, waarbij de overheid zich vooral moet bezighouden met orde en veiligheid. In Klare wijn zegt hij: ‘Als de overheid zich vooral op haar kerntaken richt – zoals defensie, wetgeving en veiligheid – creëert zij de voorwaarden die mensen aanmoedigen om welvaart te scheppen en hun leefomstandigheden te verbeteren.’ Dit betekent echter dat bijzonder weinig geïnvesteerd wordt in sociale zekerheid, zorg en onderwijs.

‘Deelt u het enthousiasme over dit plan om

criminelen in eenzaamheid naar de Siberische kou te sturen voor een heropvoeding?’

Raymond de Roon

5. Eigen verantwoordelijkheid eerst

Wilders over sociale zekerheid

Tijdens de tweede paarse regering van VVD, PvdA en D66 was Wilders woordvoerder sociale zaken. De grote bezuinigingen van Paars op de WAO leidden destijds tot veel kritiek en brachten premier Wim Kok in grote politieke problemen. In Kies voor vrijheid zegt Wilders dat hij nog veel vérder wilde gaan met de afbraak van de voorzieningen voor arbeidsongeschikten. Sociale zekerheid maakt mensen volgens Wilders lui. We ‘leggen te weinig verantwoordelijkheden bij de mensen zelf.’

Minder, lager, harder

Vakbonden moeten worden aangepakt, cao’s worden voortaan niet meer verbindend verklaard. Mensen kunnen gemakkelijker worden ontslagen. Het minimumloon wordt afgeschaft. Kinderbijslag wordt beperkt tot de eerste twee kinderen. Mensen komen minder gemakkelijk in aanmerking voor bijstand en uitkeringsgerechtigden moeten zich elke dag melden (moties van Sietse Fritsma, 12 december 2007). Fraude met een bijstandsuitkering of verbaal geweld tegen een medewerker van de sociale dienst worden bestraft met levenslange uitsluiting (moties van 3 april 2007 en 20 juni 2007). De werkloosheidsuitkeringen gaan fors omlaag (motie van Tony van Dijck, 5 juli 2007).

Tegenover deze verslechteringen staat een aantal selectieve verbeteringen. Wilders wil een miljard extra voor AOW’ers. Hij lijkt echter niet aan een inkomensafhankelijke toeslag te denken. Onduidelijk is dus wie wat krijgt en hoe hij dit voorstel gaat betalen.

6. Zorg aan de markt

Wilders over zorg en welzijn

In Kies voor vrijheid besteedt Wilders veel aandacht aan de slechte zorg voor ouderen in verzorgingstehuizen. Hij pleit – in navolging van de SP – ook voor minder bureaucratie en meer handen aan het bed. Wilders wil ‘fors meer’ geld voor de verpleeghuiszorg. Dat is mooi, maar in tegenstelling tot de SP zegt hij niet waar hij dat geld vandaan haalt. In de Tweede Kamer vraagt ook fractiegenoot Fleur Agema veel aandacht voor de zorg. Zij diende onder meer moties in om bij bezuinigingen chronisch zieken en gehandicapten te ontzien en de bureaucratie in de zorg aan te pakken. In de politieke programma’s van Wilders is verder echter weinig concreets terug te vinden over zorg en welzijn.

De-islamisering van de zorg

Als woordvoerder volksgezondheid van de VVD steunde Wilders de rampzalige politiek van meer marktwerking in de zorg. De PVV neemt geen afstand van de neoliberale politiek die haar leider eerder bepleitte en mede mogelijk heeft gemaakt. Standpunten van de PVV zijn ook niet altijd helder. De partij steunde de SP om de no-claim in de zorg af te schaffen en geen eigen risico in te voeren (motie van Agnes Kant, 18 januari 2007), maar steunde vervolgens níét een motie tegen andere systemen van eigen betaling voor noodzakelijke zorg (motie Jan Marijnissen, 1 maart 2007). Fleur Agema wil geen rookbeperkende maatregelen in de horeca, maar wel een rookverbod in coffeeshops (moties van 5 juli 2007). De PVV maakt zich ook sterk voor ‘de-islamisering’ van de zorg (motie van Fleur Agema, 15 november 2007).

‘Kunt u een overzicht geven van alle informatie

die u heeft over diverse geestesziekten onder Marokkanen?’

Fleur Agema

7. Geen geld voor moslims

Wilders over onderwijs en cultuur

Wilders besteedt relatief veel aandacht aan onderwijs, maar dan vooral voor zover het te maken heeft met moslims. In de Grondwet is de vrijheid van onderwijs vastgelegd. Die wil hij handhaven voor christelijke scholen, maar niet voor islamitische scholen. Integendeel, deze scholen moeten juist worden verboden. Wilders neemt afstand van de politiek van schaalvergroting in het onderwijs, die het onderwijs heeft uitgeleverd aan de managers. Scholen moeten kleiner en veiliger worden en de ambachtschool moet weer terug. Maar Wilders wil ook een andere ‘school’ terug: de tuchtschool. Hij gelooft immers in strenge discipline en harde aanpak. Wilders geeft niet aan hoe hij dit allemaal wil bereiken en bekostigen. Het ministerie van Onderwijs moet worden afgeschaft, maar wie de onderwijszaken dan beter moet gaan regelen, is niet duidelijk.

Weg met de publieke omroep

Wilders heeft nauwelijks voorstellen gedaan voor het hoger onderwijs en de wetenschappen, behalve dat studenten die gaan studeren in een islamitisch land geen aanspraak meer kunnen maken op studiefinanciering (motie van Martin Bosma, 28 maart 2007). De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten weg, maar Wilders wil ook hier niet meer geld voor uitgeven. Allochtone kinderen krijgen vroegschoolse educatie om hun taalachterstand weg te werken, maar dit moet geheel worden betaald door de ouders zélf (motie van Martin Bosma, 10 oktober 2007). De PVV heeft bijzonder weinig opvattingen over cultuur, behalve dat fors moet worden bezuinigd op de publieke omroep. Nederland 1 wordt verkocht, de Wereldomroep moet verdwijnen en ook de steun aan FunX wordt gestopt (moties van Martin Bosma, 26 november 2007).

8. Geen idee

Wilders over wonen en vervoer

Wilders heeft nauwelijks oog voor de grote problemen op de woningmarkt of de aanpak van de vervoersproblemen. We hebben nergens iets substantieels kunnen vinden over de bouwplannen van Wilders. De PVV wil woningcorporaties dwingen om zich alleen nog bezig te houden met de bouw van sociale huurwoningen (motie van Barry Madlener,

16 mei 2007), maar tegelijk wil de partij corporaties stimuleren om meer sociale huurwoningen te verkopen (motie van Barry Madlener, 20 december 2006). Het welstandstoezicht kan worden geschrapt (motie van Barry Madlener, 20 december 2006). Kraken moet onmogelijk worden gemaakt (motie van Hero Brinkman, 24 januari 2007).

Geen oplossing voor de files

Wilders gaat de files niet oplossen: hij wil geen tolheffingen, geen rekeningrijden, geen trajectcontroles. Zijn toveroplossing lijkt: hoe minder migranten, hoe minder files. Wilders wil wel meer geld uitgeven aan nieuwe wegen en aan bredere wegen, maar onbekend is hoe de PVV deze voorstellen gaat betalen. We mogen van Hero Brinkman wel harder gaan rijden (motie van 5 juli 2007). Wij hebben geen voorstellen van Wilders gevonden voor beter openbaar vervoer.

‘Een strikter immigratiebeleid en een ruimhartiger remigratiebeleid zou een hoop problemen oplossen op het gebied van het woningtekort.’

Barry Madlener

9. Geld boven groen

Wilders over natuur en milieu

De PVV is liever voor dieren dan voor mensen. Wilders wil dierenrechten opnemen in de Grondwet en zwaardere straffen uitdelen bij dierenmishandeling. Dion Grauss geldt in de Tweede Kamer als een voorvechter van dierenrechten. Dat is heel goed, hoewel hij soms wel wat ver gaat. Zoals het voorstel dat boswachters bij de jacht voortaan verplicht een jachtgeweerdemper moeten gebruiken, om te voorkomen dat andere dieren onnodig bang worden (motie van Dion Grauss, 16 oktober 2007).

Lief voor dieren, hard voor het milieu

De liefde van PVV’ers voor natuur en milieu lijkt zich te beperken tot dieren. Afspraken om de vervuiling van het milieu terug te dringen mogen niet nadelig uitpakken voor het bedrijfsleven (moties van Barry Madlener, 21 maart 2007 en 7 november 2007). Afspraken over luchtkwaliteit en volksgezondheid mogen niet ten koste gaan van de mobiliteit (motie van Barry Madlener, 17 december 2007). Vliegen wordt door Wilders bepaald niet ontmoedigd; als het aan de PVV ligt wordt de nieuwe vliegbelasting meteen weer afgeschaft (motie van Tony van Dijck, 3 oktober 2007). Dat afbraak van de natuur vooral beroerd uitpakt voor de daarin levende dieren, is kennelijk nog niet door de PVV-denktank geanalyseerd.

‘Het zijn gewoon schoften die in kerkers moeten worden gegooid op water en brood. Zij moeten keihard worden aangepakt en moeten gewoon verrot worden geslagen met de wapenstok.’

Dion Graus

10. Voor Israël en Amerika

Wilders en de internationale politiek

Wilders was als Kamerlid voor de VVD ook woordvoerder buitenland. Toch is in zijn politieke programma’s relatief weinig te vinden over internationale politiek. De aanleiding voor de breuk met de VVD in 2004 was de discussie over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. In Kies voor vrijheid zegt hij: ‘De waarden die de landen van de EU bindt vinden hun grondslag in het christendom, jodendom en humanisme. Ik hecht eraan deze specifieke Europese waarden in stand te houden en dus wil ik niet dat een islamitisch land lid wordt van de Europese Unie’.

Wilders is kritisch over de Europese integratie en was in 2005 een tegenstander van de Europese Grondwet. Hij wil niet dat Nederland meer bevoegdheden overdraagt aan een Europese superstaat. Het Europese parlement kan worden afgeschaft. Tegen het neoliberale karakter van Europa heeft Wilders echter geen bezwaar. De PVV stemde tegen een voorstel van de SP om te voorkomen dat de regels van de interne markt leiden tot ongewenste inmenging in de publieke sector (motie van Agnes Kant, 30 mei 2007).

Fan van de Verenigde Staten

Wilders is een groot voorstander van meer samenwerking met de Verenigde Staten van Bush. In de Onafhankelijkheidsverklaring pleit hij voor nauwe economische samenwerking met de Verenigde Staten. De Amerikaanse invulling van het kapitalisme trekt hem meer aan dan de Europese verzorgingsstaat. De Verenigde Staten trekken hem ook vanwege Bush’ war on terror. Mensenrechtenorganisaties spreken schande over het illegaal opsluiten van mensen in Guantanamo Bay, maar Wilders wil zo snel mogelijk een Nederlandse variant: ‘Ik vraag het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.’[1]

Pleitbezorger voor Israël

Wilders heeft een bijzondere relatie met Israël. Als Kamerlid voor de VVD reisde hij geregeld naar Israël en ook daarna kwam hij er vaak. ‘Hij heeft een heel groot hart voor Israël én de politieke belangen van dat land’, zegt John Manheim, voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël [2]. Wilders stak er naar eigen zeggen veel op; hij noemt oud-premier Ariel Sharon zelfs zijn politieke voorbeeld. Van zijn eerste verblijf in Israël herinnert hij zich de harde aanpak van de Palestijnse opstandelingen: ‘Het was eng om de hekken bij de grens te zien die de terroristen uit Jordanië moesten tegenhouden. Om die terroristen op te sporen ging het er niet lichtzinnig aan toe. Ze werden soms gewoon met kogels neergemaaid en dat maakt op een zeventienjarige natuurlijk een enorme indruk,’ zei hij in het eerdergenoemde interview met Wouke van Scherrenburg. Wilders steunt de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Ook steunde hij vol overtuiging de invasie van de Amerikanen in Irak en in Afghanistan en nu wil hij zo snel mogelijk Iran bombarderen.

De Israëlische muur bij Bethlehem. Wilders steunt de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.

Foto: flickr.com

Geen steun aan arme landen

De steun aan arme landen wil Wilders zo snel mogelijk afschaffen. De ontwikkelingssamenwerking moet worden teruggebracht van 0,8 tot 0,15 procent van het nationale inkomen en mag louter worden gebruikt voor noodhulp. Internationale verdragen die niet in het eigen belang zijn van Nederland, wil hij eenzijdig opzeggen. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden mag van hem in de prullenmand. Hero Brinkman haalde zich de woede op de hals van de mensen op de Nederlandse Antillen en Aruba door zijn voorstel om eenzijdig alle banden met dit ‘corrupte boevennest’ te verbreken (motie van 5 december 2007).

  1. www.pvv.nl, 30 oktober 2007
  2. de Volkskrant, 10 april 2007