Heel de mens - Oproep

Het socialisme is geen blauwdruk voor een toekomstige samenleving. Het is ook geen heilsprofetie, die volstaat met de belofte dat het achter de horizon allemaal beter zal zijn. Het socialisme verwoordt op de eerste plaats een bepaalde visie op mens en samenleving. Dat biedt een perspectief voor de toekomst maar heeft vooral ook betekenis in het hier en nu.

Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle dingen, en dat de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen vormen onze meetlat, hier en nu, én onderweg naar een betere wereld.

Steeds meer mensen stellen vast dat het credo 'meer markt, minder overheid' geen structurele en houdbare oplossingen biedt voor de grote problemen van deze tijd. Zij vragen zich af: wat dan wel? Eenvoudige antwoorden op die vraag bestaan niet in een wereldwijde samenleving, waarin nationale verhoudingen steeds meer overheerst worden door internationale ontwikkelingen. We zijn geen geïsoleerd eiland maar een deel van een wereldwijd geheel. Maar hoe ingewikkeld de moderne samenleving ook is, de noodzaak van een alternatief staat voor ons vast.

We doen daarom een oproep aan iedereen die de basiswaarden van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit onderschrijft, met ons na te denken over de verdere ontwikkeling en uitwerking van werkzame alternatieven voor het kapitalistische 'Brutopia'. We doen dat in de vaste overtuiging dat de toekomst niet is aan de 'homo economicus', de zelfzuchtige, calculerende mens die denkt dat de mate van geluk recht evenredig is aan de omvang van zijn inkomen en zijn consumptiepatroon. Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst is aan de 'homo universalis', die zijn creativiteit en inzet durft aan te wenden ten behoeve van heel de mens, heel de natuur en heel de aarde.