Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Inkomen

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn verdienen extra ondersteuning. Voor hen is werken niet (langer) mogelijk. Voor die mensen komen wij op, net als anderen hebben zij recht op een menswaardig bestaan. De SP staat voor een inclusieve samenleving met gelijke kansen op eerlijk werk en een eerlijk inkomen voor mensen zonder en met beperking. Goede opleidingen, goede begeleiding, echte banen en een fatsoenlijk inkomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De Wajong-uitkering, een uitkering voor jonggehandicapten, moet genoeg zijn om van te leven. Jonggehandicapten kunnen rekenen op een nieuwe en hogere Wajong uitkering. Veel jongeren met een Wajong uitkering zijn niet in staat om fulltime te werken en komen niet boven het sociaal minimum uit (de bijstand). Dit zou wat de SP betreft minimaal het wettelijk minimumloon moeten zijn.

De SP komt op voor mensen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken. De massale herkeuring van jonggehandicapten met een Wajong uitkering vinden wij niet gewenst. Natuurlijk moet in overleg gekeken worden hoe iemand – onder de juiste begeleiding -  kan werken, maar het herkeuren van mensen wiens situatie niet verandert, is onzinnig en niet menswaardig.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) maken we beter. Wij willen de keuringseisen voor de WIA versoepelen en de uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte koppelen aan het laatst verdiende loon in plaats van aan het minimumloon. We gaan ook werk maken van betere regelingen voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen zonder personeel.

Slachtoffers van beroepsziekten en arbeidsongevallen leggen vaak een lijdensweg af om hun recht te krijgen. Wij willen de procedures om recht te doen versnellen. Door de rechter opgelegde of door partijen overeengekomen schadevergoedingen worden voorgeschoten door de overheid, die de schade-uitkering vervolgens zal verhalen.