Zorg

Het ziekenhuis dichtbij

Elke regio in Nederland verdient een volwaardig ziekenhuis, ook voor spoedeisende zorg (waaronder acute verloskunde). Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen meer en daar waar dat nodig is gaan we reeds gesloten afdelingen weer openen. Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen. Specialisten gaan in loondienst werken. Hierdoor besparen we geld. We willen ook overal een huisartsenpost op een acceptabele afstand.

 

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen. Specialisten gaan in loondienst werken. Winstuitkeringen aan private investeerders wijst de SP af: een ziekenhuis is geen bedrijf om geld aan te verdienen, maar een publieke voorziening om mensen beter te maken.
  2. Er moet een nationaal netwerk van ziekenhuizen komen waarin ziekenhuizen samenwerken op specialistische zorg en waarmee kleine ziekenhuizen behouden blijven. Kleinere ziekenhuizen waarbij de continuïteit onder druk staat moeten kunnen rekenen op de steun van grotere ziekenhuizen, zodat ziekenhuiszorg op menselijke maat kan worden geboden. Samenwerking moet tot stand worden gebracht. Daarnaast mogen ziekenhuizen en acute verloskunde en/of SEH-afdelingen niet meer sluiten als zij niet kunnen voldoen aan de bereikbaarheidsnorm van 20 minuten met eigen vervoer. Ook om dit te realiseren is goede samenwerking essentieel.
  3. Ziekenhuizen moeten gefinancierd worden op basis van een budget gebaseerd op een aantal hoofdparameters, die samen een goede inschatting geven van de geleverde zorg. De financiering per verrichting en/of behandeling (via DBC’s/Dot’s) schaffen we af.
  4. De SP vindt dat patiënten de volledige vrijheid moeten hebben om hun arts én ziekenhuis van hun keuze te kiezen. Niet de zorgverzekeraar maar de patiënt beslist waar hij of zij zorg krijgt. De Inspectie controleert streng op de kwaliteit van de zorg.
  5. Voor de SP is de huisarts het belangrijkste aanspreekpunt voor mensen in de zorg. Zij verdienen een grotere rol in de ondersteuning van patiënten, ook als het gaat om het voorkomen van ziekte.
  6. De avond-, nacht- en weekendzorg van de huisarts en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen stemmen we goed op elkaar af. Zo zorgen we dat iedereen er altijd terecht kan. De huisarts is de poortwachter van de zorg en moet vertrouwd worden bij doorverwijzing van een patiënt naar ‘tweedelijnszorg’; ziekenhuiszorg of geestelijke gezondheidszorg.
  7. De ggz-ondersteuning wordt een vast onderdeel van de zorg in de buurt. De wachtlijsten dringen we terug door voldoende opnameplaatsen en ambulante behandelplaatsen in iedere regio, met voldoende geschoold personeel. Zo voorkomen we persoonlijke drama’s en de maatschappelijke kosten van overlast, vervuiling en verslaving. Bij een crisis geldt dat niet de politie de eerste opvang moet doen, maar dat er voldoende ggz beschikbaar moet zijn.
  8. Mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg van hun huisarts in hun eigen regio. We lossen het huisartsentekort op en bestrijden de hoge werkdruk bij huisartsen. Dit kan onder andere door de bureaucratie in de huisartsenzorg te verminderen en de toegang tot specialistische zorg te vergemakkelijken. We voorkomen marktwerking in de huisartsenpraktijk en een huisarts bezoeken blijft altijd gratis. De ondersteuning voor huisartsen bij het opstarten van een eigen praktijk of het overnemen van een bestaande praktijk, moet worden verbeterd. Nu is de drempel om een eigen praktijk te starten veel te hoog. Zeker in gebieden met grote sociaaleconomische achterstelling. Daarom moet de overheid startende huisartsen zowel financieel als met secundaire voorwaarden (huisvesting en administratieve ondersteuning) ondersteunen om in deze regio’s een praktijk op te starten.
  9. Huisartsen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren van medische problemen. De SP vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in de eerstelijnszorg, waar onder andere fysiotherapeuten, apothekers, maatschappelijk werkers en huisartsen onder vallen. Grootschalige huisartsenposten moeten worden afgebouwd. De bouw van poliklinieken in de wijken wordt bevorderd. Voorts moeten praktijken kleiner in omvang worden, zodat er meer tijd is voor preventieve taken van de huisarts.
  10. Huisartsenzorg leent zich niet voor concurrentie. Huisartsen worden niet langer betaald op basis van de gedraaide productie. De financiering van huisartsen moet gebaseerd zijn op beschikbaarheid en het abonnementenstelsel, waarbij de huisarts een jaarlijks bedrag per inwoner/patiënt betaald krijgt, aangevuld met een consulttarief. Tegelijkertijd moet er een einde komen aan de dwingende contracten van de zorgverzekeraars, die eerstelijnshulpverleners geen andere keuze laten dan te tekenen bij het kruisje. De mededingingswet moet niet langer meer van toepassing zijn op de eerstelijnszorg, zodat huisartsen kunnen samenwerken in plaats van te concurreren.

 

 

 

Wat we hebben gedaan

Samen met zorgverleners, patiënten en anderen verzetten we ons tegen de afbraak van streekziekenhuizen door het hele land. Van Stadskanaal tot Amsterdam, van Meppel tot Vlissingen, op veel plekken zijn eerstehulpposten, verloskunde of hele ziekenhuizen verdwenen en kwamen we in actie. In Zutphen verzetten we ons tegen het afbreken van het Gelreziekenhuis. Dat accepteren we niet, en daarom komen we in actie.

We presenteerden ons voorstel voor het ziekenhuis dichtbij om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen bereikbaar blijven voor iedereen. 

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP en krijg het boek 'De winst van eerlijk delen' van Lilian Marijnissen gratis!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.